Ljubljana, 25. 9. 2020

Pred svetovnim dnevom učiteljev 2020

Učiteljice in učitelji: tudi v krizi ključni soustvarjalci prihodnosti

Na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi je UNESCO 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev. S praznikom obeležujemo dan, ko so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) v Parizu leta 1966 sprejeta Priporočila o položaju učiteljev. Ta veljajo še danes in govorijo o pravicah in dolžnostih učiteljev, o položaju, ki bi ga sistemsko glede na pomembnost dela morali imeti v družbi, ter – kar je zlasti pri nas v teh časih zelo aktualno – o odgovornosti posameznih vlad, da učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovati pri oblikovanju odločitev, povezanih z izobraževanjem in izobraževalnim sistemom. Leta 1997 so bila sprejeta tudi priporočila o položaju pedagoškega osebja v visokem šolstvu in z obeleževanjem svetovnega dneva učiteljev se spominjamo tudi tega dogodka.

Izobraževalke in izobraževalci smo soočeni z veliko odgovornostjo za prihodnost otrok in mladih ter s tem sveta v celoti, saj se vsi zavedamo, da v pomembnem delu sooblikujemo navade in vrednote ljudi v 21. stoletju, našo skupno prihodnost. Letošnji dan učiteljev obeležujemo v času, ko je naš vzgojno-izobraževalni sistem zaradi navzočnosti virusa covid-19 postavljen pred velike in številne ovire, obenem pa k reševanju težav ne pripomore (šolska) oblast, ki deluje prav v nasprotju z omenjenimi priporočili, ko vzgojiteljem in učiteljem ter sindikatu kot reprezentativnemu predstavniku zaposlenih odreka pravico sodelovati pri sprejemanju odločitev, ki neposredno zadevajo vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, njihove delovne pogoje, obremenitve in tveganja, vprašanja varnosti in zdravja pri delu, njihovo plačilo … Tudi ob tej priložnosti naj zato ponovimo zahteve, ki smo jih iz SVIZ pred nekaj dnevi naslovili na ministrico prof. dr. Simono Kustec in ji jasno sporočili, da pričakujemo, da nam bo nanje nedvoumno odgovorila in takoj ukrepala:

1. Takojšnja zaposlitev dodatnega kadra v kuhinjah, za čiščenje in v drugih tehničnih službah, ki so za normalno delovanje vrtcev in šol v zaostrenih razmerah nujno potrebne.

2. Takojšen razpis dodatnih delovnih mest, tudi pripravniških, v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih za pomoč preobremenjenim strokovnim delavkam in delavcem. Predlagamo tudi, da se pripravi načrt za vključitev študentov pedagoških smeri v vzgojno-izobraževalne procese v vrtcih in šolah, podobno kot, denimo, predlaga UKC Ljubljana za študente zdravstvene nege in babištva.

3. Takojšnja razbremenitev strokovnih in drugih delavk in delavcev, ki jim njihovo zdravstveno stanje ne dopušča, da bi celotni delovni čas dihali skozi zaščitne maske, ter dosledno spoštovanje sklepov RSK za medicino dela, prometa in športa ter RSK za pediatrijo.

4. Vzpostavitev koordinacijskega telesa za spremljanje in evalvacijo ukrepov za zajezitev epidemije na področju vzgoje in izobraževanja, v katerega so poleg predstavnikov MIZŠ, NIJZ, akademske stroke vključeni tudi predstavniki zaposlenih, staršev in dijakov.

5. Zagotovitev možnosti brezplačnega cepljenja proti sezonski gripi (ko bo le-to na voljo) za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, za katere se s poukom po modelu B povečuje možnost prenosa bolezni.

6. Zagotovitev sistematičnega in brezplačnega testiranja oziroma preverjanja okuženosti z virusom covid-19 za vse zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, kar je lahko eden od učinkovitih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 in način za čimbolj nemoteno izvedbo pouka v šolskem letu 2020/21.

7. Takojšnja strokovna, metodična in didaktična navodila, kako naj se ob obveznem nošenju mask prilagodi izvajanje pouka pri posameznih predmetih, še zlasti pri tujih jezikih, glasbi, pri delu z gluhimi in naglušnimi osebami …

8. Takojšnja izpolnitev obljube o spremembi normativov za računalnikarje-organizatorje informacijskih dejavnosti v osnovnih šolah in vzdrževalce učne tehnologije oziroma računalniške opreme v srednjih šolah ter izpolnitev zahteve SVIZ po ustreznejšem plačilu.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar