Ljubljana, 2. 6. 2020

Pripombe SVIZ k okrožnicama, nestrinjanje z opredelitvijo dodatkov

 sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v OŠ, OŠPP, GŠ, SŠ, VŠ in DD

 

Ljubljana, 2. junija 2020

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

 


Pripombe SVIZ k okrožnicama št. 410-15/2020/32 z dne 26. 5. 2020 in št. 410-15/2020/30 z dne 27. 5. 2020 ter nestrinjanje z opredelitvijo dodatkov za učitelje, druge strokovne delavce in zaposlene v plačni skupini »J«

 

Okrožnica št. 410-15/2020/32 z dne 26. 5. 2020 za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole in okrožnica št. 410-15/2020/30 za srednje šole, dijaške domove in višje strokovne šole potrjujeta upravičenost zahteve, da se ministrstvo nemudoma sestane z našim sindikatom, se dogovori o ustreznem vrednotenju dodatnega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času epidemije ter o tem s SVIZ podpiše pisni dogovor. Našo zahtevo, ki smo jo večkrat ponovili in jo pravkar podpisujejo naši članice in člani ter drugi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ministrica dr. Simona Kustec še vedno ignorira.

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo 2. 6. 2020 že posredovali naše pripombe k omenjenima okrožnicama, v pismu pa smo hkrati ponovili nestrinjanje s sklepom Vlade RS, ki še dodatno omejuje možnosti za izplačilo dodatka za zaposlene iz plačne skupine »J« ter za učitelje in druge strokovne delavce iz plačne skupine »D1« in »D2«. Vlada ni upoštevala naših predlogov pri pripravi interventnega zakona, ko smo nasprotovali opredelitvi, da delodajalci z enostranskimi akti, na katere se delavec ne more pritožiti, brez ustreznih kriterijev dodeljujejo dodatek za čas epidemije. Pri enostranskem sklepu Vlade RS, ki opredeljuje višino dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP) in čas njegovega trajanja tako nismo mogli sodelovati. Ne strinjamo se, da je dodatek za posebne obremenitve za učitelje, pomočnike ravnateljev in druge strokovne delavce iz plačne skupine »D1« in »D2« omejen le na prvih 14 dni epidemije (največ (!) 20 % urne postavke osnovne plače), dodatki za ravnatelje (v povprečju 35 % urne postavke osnovne plače) in za zaposlene v Zavodu RS za šolstvo pa se izplačujejo za ves čas epidemije. Nikakor ne trdimo, da ravnatelji do dodatka niso upravičeni za ves čas epidemije, saj so bili znatno obremenjeni, ni pa sprejemljivo, da so posebne obremenitve pri učiteljih, pomočnikih ravnateljev ter drugih strokovnih delavcih iz plačnih skupin »D1« in »D2« omejene le na 14 dni v marcu. Kot presenetljivo piše v sklepu Vlade RS, je bila ta časovna omejitev za učitelje umeščena v sklep vlade na podlagi eksplicitnega predloga MIZŠ! Morda najbolj nepravična je časovna omejitev, ki jo je uveljavilo MIZŠ, za računalnikarje-organizatorje informacijskih dejavnosti v osnovnih šolah in vzdrževalce učne tehnologije oziroma računalniške opreme v srednjih šolah, ki so bili tudi po oceni omenjenega ministrstva ves čas izobraževanja na daljavo izjemno obremenjeni.
V SVIZ se ne strinjamo z omejitvijo, ki izhaja iz sklepa vlade, da so sredstva za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije omejena v povprečju na 10 % zaposlenih iz skupine »J«, ki so v času epidemije delali na delovnem mestu ali od doma (25 % urne postavke za prve, 15 % urne postavke za tiste, ki so delali od doma). Okrožnica za srednje šole, dijaške domove in višje strokovne šole, ki sicer pojasnjuje kriterije za izplačilo dodatkov, a jih po našem prepričanju neupravičeno zaostruje, ni skladna s sklepom Vlade RS in bi jo moralo MIZŠ popraviti. V okrožnici za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole pa informacij o kriterijih za izplačilo dodatkov za zaposlene in za ravnatelje sploh ni. Ugibamo, da je tako zato, ker sredstva za izplačilo zagotavljajo občine. V okrožnici prav tako ni nobenih navodil za ravnatelje, zato se sprašujemo, kako bo dodeljevanje dodatkov za zaposlene na posameznih zavodih izpeljano in kakšne razlike bodo zaradi tega med njimi nastale. Okrožnica za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole bi morala zagotovo vsebovati tudi navodila za opredeljevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS, a ga v okrožnici prav tako ni. Pismo ministrici za izobraževanje dr. Simoni Kustec smo na podlagi zapisanega sklenili s pozivom, naj nam MIZŠ na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja posreduje razrez sredstev za izplačilo dodatkov za šole, katerih ustanovitelj so. Celotno pismo ministrici prilagamo tudi tem posebnim obvestilom in vas prosimo, da se z njegovo vsebino natančno seznanite.
 
Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom priporočamo, da v skladu s predzadnjim odstavkom 17. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS pozovete ravnatelje, da vse zaposlene, strokovne delavce in zaposlene iz skupine »J« seznanijo z obsegom sredstev, ki jih je zavod prejel s strani občine (v primeru OŠ), s strani MIZŠ preko posebnega portala (v primeru SŠ) in s kriteriji za dodeljevanje dodatkov po posameznih skupinah zaposlenih. Priporočamo, da zaupniki in zaupnice pozovete ravnatelje, da zahtevke za izplačilo dodatkov čim prej pošljejo na občine oziroma na MIZŠ.
 
V SVIZ sklep Vlade RS razumemo, kot je navedeno v nadaljevanju:
 
  1. Do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP), kot ga opredeljuje sklep Vlade RS (razdelek II./4), so upravičeni vsi učitelji in drugi strokovni delavci iz plačnih skupin »D1« in »D2«, ki so med 16. 3. 2020 in 27. 3. 2020 delali na sedežu delodajalca ali na daljavo, v višini 20 % urne postavke (ponovno izpostavljamo, da se s to omejitvijo trajanja ne strinjamo, vendar jo bomo do izenačitve trajanja z obdobjem upravičenosti do dodatka zaposlenih na Zavodu RS za šolstvo in ravnateljev, spoštovali).
  2. Vsem, ki so uvrščeni v plačno skupino »J«, so opravljali delo na delovnih mestih oziroma na lokaciji delodajalca in so bili prekomerno obremenjeni zaradi nalog v zvezi z obvladovanjem epidemije, pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP). Višino dodatka opredeli delodajalec, pri čemer višina dodatka skupaj z dodatkom iz 11. točke 39. člena KPJS ne sme presegati 100 % urne postavke osnovne plače (ocenjujemo, da opredelitev MIZŠ v okrožnici, da je to lahko »v povprečju največ 25 %« nima podlage v sklepu vlade).
  3. Enako velja za dodeljevanje dodatka po 71. členu ZIUZEOP za ravnatelje oziroma direktorje, ki ga bodo določali sveti zavodov. Dodatek je lahko dodeljen v višini od 0 do 100 % (opredelitev v okrožnici MIZŠ za SŠ, da je ravnatelj, ki je bil prekomerno obremenjen zaradi nalog v zvezi z obvladovanjem epidemije, upravičen do maksimalno 35 %, nima podlage v sklepu Vlade RS).
 
Podaljšujemo podpisovanje zahteve za sklenitev dogovora o ustreznem ovrednotenju dodatnega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v posebnih okoliščinah epidemije
 
Ob tem, ko se skladno z odločitvijo, ki jo je sporočila ministrica za izobraževanje, ta teden vračajo v šolske klopi še vsi preostali osnovnošolke in osnovnošolci, smo se odločili podaljšati rok za zbiranje podpisov podpore k zahtevi SVIZ po sklenitvi dogovora o vrednotenju dodatnega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v posebnih okoliščinah epidemije. Podpise nam tako lahko pošljete še do konca tega tedna, tj. do petka, 5. 6. 2020, vsem, ki ste nam jih že posredovali, pa se ob tej priliki že lepo zahvaljujemo. Tudi zaupnike in zaupnice v vrtcih, srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih, ki podpisov še niste zbrali oziroma oddali, prosimo, da to prav tako storite do konca tega tedna.
 
Kaos, ki v javnem sektorju vlada pri izplačevanju dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, je mogoče preseči le s socialnim dialogom, ki je v drugih delih javnega sektorja že stekel, na področju vzgoje in izobraževanja pa ga MIZŠ še vedno blokira. Pričakujemo, da bo naša zahteva (podprta s čim več podpisi zaposlenih v vzgoji in izobraževanju), da se tudi na tem področju razčisti nejasnosti in da podpišemo dogovor, odločilno prispevala k vzpostavitvi dialoga.
 
S spoštovanjem,
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 


Priloga:
Dopis za MIZŠ – Pripombe SVIZ k okrožnicama št. 410-15/2020/32 z dne 26. 5. 2020 in 410-15/2020/30 z dne 27. 5. 2020 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar