Ljubljana, 14. 6. 2021

Priporočeni obseg pouka v obveznem izobraževanju

Pri evropskem informacijskem omrežju za izmenjavo podatkov o izobraževanju (Eurydice) so pripravili poročilo o priporočenem obsegu pouka v obveznem izobraževanju v EvropiRecommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21.

Eurydice je sicer vse od leta 1980 eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska komisija in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik. Njegovo poslanstvo je zagotavljati zanesljive in relevantne podatke s področja izobraževanja, analizirati različne vidike izobraževalnih sistemov, prispevati k evropskemu razumevanju izobraževanja in podpirati z dokazi podprto politično odločanje na nacionalni in evropski ravni.

Obseg pouka je pomemben dejavnik učnega procesa učencev. Kakovost pouka in učenju namenjen čas pomembno vplivata na boljše dosežke ter uravnavata primanjkljaj na drugih področjih, kot sta zmožnost in pripravljenost učencev za učenje. Povečan obseg pouka določenega predmetnega področja spodbudi zanimanje učencev za ta predmet in posledično izboljšanje dosežkov. Pozitivna povezava med povečanim obsegom pouka in dosežki učencev postane vidnejša, če povečanje obsega pouka spremljajo še drugi podporni ukrepi in če je usmerjeno na prikrajšane otroke, na primer otroke, ki živijo v manj spodbudnem učnem okolju.

Poročilo analizira najmanjši priporočeni obseg pouka v rednem obveznem izobraževanju v 37 evropskih državah. Podatki se nanašajo na minimalne zahteve, ki so jih za obvezni kurikulum določili pristojni organi 39 sistemov izobraževanja za leto 2020/21. Posebna pozornost je namenjena štirim temeljnim področjem: branje, pisanje in književnost, matematika, naravoslovje in družboslovje. Analize so pokazale, da se minimalni obseg pouka povečuje po stopnjah izobraževanja, razlike med državami pa se zmanjšujejo. Na ravni primarnega izobraževanja je v večini držav poudarek na branju, pisanju in književnosti (25 %), na ravni sekundarnega izobraževanja pa postane enako pomembno poučevanje matematike in naravoslovja.

Poročilo prav tako opredeljuje glavne spremembe celotnega obsega pouka, ki so se zgodile v zadnjem letu, zlasti zaradi pandemije COVID-19. Poročilo poleg primerjalnega dela vključuje tudi nacionalne diagrame. Podatke sta skupaj zbrali omrežji Eurydice in NESLI OECD.

Vir: Eurydice Slovenija: https://www.eurydice.si/aktualno/priporoceni-obseg-pouka-v-obveznem-izobrazevanju-v-evropi-2020-21/ (pridobljeno, 14. 6. 2021)