Ljubljana, 19. 4. 2019

Problematika zaposlenih v CUDV-jih

V prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je bil na predlog SVIZ in drugih reprezentativnih sindikatov na področju socialnega varstva 17. aprila 2019 izpeljan sestanek o problematiki zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, t. i. CUDV-jih.

Sindikati smo v uvodu ministrico mag. Ksenijo Klampfer in druge predstavnike ministrstva seznanili s problematiko varstva zaposlenih pri delu z določenimi kategorijami varovancev (vse pogosteje namreč prihaja do nasilja nad zaposlenimi) in opozorili, da so pogoji dela tudi sicer vse težji. Poudarili smo, da so, da bi lahko zagotovili ustrezne pogoje za delo, potrebni sistemski in takojšnji ukrepi – med drugim tudi spremembe normativov in dodatni ukrepi na ravni delodajalcev, ki bi zaposlenim dejansko zagotavljali pogoje za varno delo. Odsotnost slednjih predstavlja pomemben razlog za pomanjkanje interesa kandidatov, da bi se zaposlili v zavodih. Predstavniki ministrstva so povedali, da so seznanjeni z resnično težkim položajem zaposlenih, predvsem pri delu s posamezniki, ki imajo dodatne, tudi vedenjske motnje. V medresorski delovni skupini so tako že začeli iskati sistemske rešitve, s pomočjo katerih bodo zagotovili drugačen način oskrbe omenjenih varovancev (tako mladostnikov kot starejših), k sodelovanju pa so povabili tudi izvajalce. Rešitev naj bi, kot so napovedali, poskusili oblikovati do konca koledarskega leta.

Na sestanku smo sindikati opozorili tudi na zavezo k siceršnjim spremembam normativov za področje socialnega varstva zaradi potreb zavodov, varovancev in interesov zaposlenih, povezanih tudi z zagotavljanjem varnega dela  (zahtevnost dela, višja starost zaposlenih, številčnejše odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb ipd.). Vlada RS se je s stavkovnimi sporazumi že zavezala k temu, da bo spremembe obravnavala, ministrstvo pa smo pozvali k čim hitrejšemu ukrepanju.

Posebej smo na srečanju izpostavili še problematiko zaposlenih pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v CUDV-jih. V povezavi s strokovnim izpitom za zaposlene, ki izvajajo zgolj pedagoško delo, predstavniki MDDSZ smatrajo, da zadošča opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja (VIZ). Opozorili smo še na problematiko prehajanja zaposlenih pedagoških delavcev iz CUDV-jev v VIZ zavode in obrnjeno ter na to, da MIZŠ v skladu z določbo ZOFVI že pripravlja pravilnik, ki bi uredil prehode v vzgojno-izobraževalne zavode. MDDSZ smo pozvali, naj pripravi jasno in enostavno ureditev prehodov tudi v obratni smeri. Povedali so nam, da so z aktivnostmi ministrstva za izobraževanje seznanjeni in da smatrajo, da bi moralo biti omenjeno prehajanje urejeno čim bolj usklajeno. Sindikati smo opozorili tudi na prenizek normativ na področju izobraževanja odraslih po dopolnjenem 26. letu starosti. Preveliko zmanjšanje tega dela povzroči pri varovancih hitro izgubo znanja, spretnosti in sposobnosti, ki so jih ti že pridobili in so jim omogočale večjo samostojnost in vključenost v družbo. Zaradi tega omenjena skupina varovancev potrebuje več drugih storitev v zavodu.  

Ob koncu srečanja je bila izpostavljena še problematika določanja ustreznega števila dni letnega dopusta in dodatka za delo z osebami z motnjami, in sicer zaradi neupoštevanja pridruženih, kombiniranih motenj, ki nastanejo po izdaji odločbe oziroma umestitvi v zavod. MDDSZ priznava, da se okoliščine spreminjajo, zavodom pa naj bi v zvezi s tem poskušali podati določene smernice. Sindikati smo ob tem predlagali spremembo sklepa o dodatku, v katerega bi zapisali pravilo o upoštevanju kasnejših motenj, to pa bi se lahko analogno uporabilo tudi pri ustreznih odmerah za  letni dopust.