Ljubljana, 4. 4. 2023

Prvikrat uradno z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je ob reorganizaciji ministrstev ter imenovanju dr. Igorja Papiča na funkcijo ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije nanj naslovil čestitke in predlagal srečanje. Prvo uradno spoznavno-vsebinsko srečanje vodstev sindikata in ministrstva po preoblikovanju resorjev je bilo v torek, 4. aprila 2023.

Na srečanju so s strani SVIZ prisostvovali glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj ter vodji Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ (predsednik dr. Danilo Korže in podpredsednik dr. Jože Pungerčar), medtem ko je v imenu ministrstva ob ministru dr. Igorju Papiču na sestanku sodeloval še državni sekretar dr. Matjaž Krajnc.

Minister dr. Igor Papič je v zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom sredi januarja letos med drugim kot prioriteto izpostavil prenovo visokošolske zakonodaje in dilemo, ali zadošča en zakon ali bi jih morda potrebovali več. Omenil je tudi problematiko oziroma potrebo po ureditvi javne službe v visokem šolstvu. Med drugimi vse je navedel še pripravo pravilnika o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov posebnim statusom v visokem šolstvu ter se dotaknil tudi zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in sprememb pri financiranju ter možnost boljšega osredotočenja na področje znanosti po razdružitvi prej skupnega ministrstva na dve samostojni. Vse navedeno so teme, ki zanimajo tudi SVIZ kot reprezentativnega predstavnika zaposlenih v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti ali le-te tudi celo (ne)posredno zadevajo, zato je SVIZ za vsebino pogovorov predlagal omenjene teme. Poleg naštetega pa je SVIZ za srečanje predlagal še izmenjavo stališč o vprašanjih ustreznega vrednotenja dela vseh zaposlenih v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, o vsebini oziroma potrebnih dopolnitvah ali spremembah kolektivnih pogodb, kataloga delovnih mest ter njegove uskladitve, hkrati pa še splošni pogovor in dogovor o socialnem partnerstvu in ob tem sodelovanju sindikata pri spreminjanju zakonodaje.

V izjavi za medije po končanem sestanku je minister dr. Igor Papič izrazil zadovoljstvo z vsebino pogovorov na prvem uradnem srečanju po reorganizaciji ministrstva. Oba socialna partnerja druži kar nekaj skupnih tem, zato so se sodelujoči tudi strinjali o potrebi po skupnem so-delovanju v prihodnje. Soglašali so z idejo o eni kolektivni pogodbi za obe dejavnosti (za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost), ki pa jo bo verjetno moč učinkovito uresničiti šele po končani aktualni reformi plačnega sistema. Minister in sindikat sta odprla tudi vprašanje plač raziskovalcev na inštitutih in univerzitetnih profesorjev ter soglašala, da je treba zagotoviti enake pogoje oziroma izhodiščne plačne razrede za primerljive poklice v znanosti in visokem šolstvu. Obravnavano je bilo tudi vprašanje oblikovanja posebnega plačnega stebra za dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Izjavo ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča si v celoti lahko ogledate v posnetku:

 

V imenu SVIZ, ki je reprezentativen tako v visokem šolstvu kot znanosti, pa je vsebino sestanka predstavil glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj. Temeljna tema pogovorov je bilo vprašanje novega plačnega sistema, zakona o skupnih temeljih plačnega sistema v javnem sektorju in odprave plačnih nesorazmerij. SVIZ želi, da je raziskovalno delo na inštitutih in pedagoško delo na univerzah (medsebojno) enako vrednoteno, hkrati pa bo sindikat vztrajal pri ohranitvi primerljivosti vrednotenja dela univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev z doktorati znanosti z zdravniki specialisti. Glavni tajnik je, enako kot minister Papič, omenil tudi razpravo s sestanka o možnosti oblikovanja skupne kolektivne pogodbe za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost oz. soglašanje s to zamislijo. Del srečanja je bil namenjen še novemu zakonu o visokem šolstvu, kjer sindikat želi, da slovenske univerze ostanejo javne ter nepodvržene načelu dobička.