Ljubljana, 21. 11. 2023

Razdelili sredstva iz solidarnostne akcije


Ljubljana, 21. novembra 2023

 

POSEBNA OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


RAZDELILI SREDSTVA IZ AKCIJE SOLIDARNI S KOLEGICAMI IN KOLEGI

Izvršilni odbor je v skladu s poprejšnjim predlogom komisije o dodelitvi izrednih solidarnostnih pomoči le-to namenil 194 članicam in članom Sviza, ki so avgusta letos utrpeli hujšo škodo v poplavah.

 

Spoštovani zaupniki in zaupnice, članice in člani,

po poplavah, ki so avgusta letos prizadele Slovenijo, smo vas z obvestili in tudi na naši spletni strani sproti seznanjali z dejavnostjo in prizadevanjem Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), da bi skupaj pomagali našim članicam in članom, ki so v omenjeni veliki naravni nesreči utrpeli hujšo škodo. V teh posebnih obvestilih vam želimo podrobneje predstaviti še zaključek dobrodelne akcije, s katero se je znova potrdilo, da v sindikatu kot temelj svojega delovanja uspešno ohranjamo načelo medsebojne solidarnosti.


V solidarnostni akciji za prizadete v poplavah skupaj zagotovili 733.700 evrov

Kot smo v času trajanja solidarnostne akcije večkrat izpostavili, je glavni odbor Sviza zgolj za potrebe pomoči članicam in članom po avgustovski vodni ujmi sprejel poseben pravilnik – tj. Pravilnik za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023. Na seji 12. septembra 2023 je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma hkrati potrdil tudi prerazporeditev lastnih finančnih sredstev in sprejel rebalans proračuna ter v sklad za poplavljene, ki smo ga vzpostavili, namenil 350.000 evrov. Sredstva so zbirali tudi območni odbori sindikata (iz tega naslova se je na solidarnostnem računu zbralo 186.755,00 evrov), sindikati zavodov in posamezniki pa so v akciji prispevali 57.295 evrov. Na solidarnostni Svizov račun so denar nakazali še Delavska hranilnica, d. d. (25.000 evrov), Modra zavarovalnica* (20.000 evrov; *predvideno donacijo smo prejeli decembra 2023) ter sindikalni kolegi iz tujine, in sicer Sindikat hrvatskih učitelja, prav tako hrvaški Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ter Sindikat obrazovanja Srbije (skupaj 16.000 evrov). Med sredstva za oškodovane v naravni nesreči smo vključili tudi tista, ki so bila že zbrana na humanitarnem računu iz dela dohodnine članic in članov Sviza, prihodkov od kartice Diners in prilivov po zaključku prejšnjih akcij v višini 43.000 evrov. Na solidarnostnem računu Sviza smo iz navedenih virov zbrali skupno 678.090 evrov, po odločitvi Izvršilnega odbora na seji 14. novembra 2023 pa je bilo omenjenemu znesku iz prostih tekočih sredstev dodanih še 55.610** evrov (**znesek iz prostih tekočih sredstev sindikata je bil po naknadnem nakazilu Modre zavarovalnice ustrezno zmanjšan za 20.000 evrov). V Svizu smo torej za razdelitev oškodovanim v avgustovskih poplavah namenili skupno 733.700 evrov, ob čemer želimo izraziti zadovoljstvo in hvaležnost, da se je tudi v tej akciji nedvoumno potrdilo, da je v delovanje našega sindikata kot temelj že vse od njegove ustanovitve živo vtkano načelo medsebojne solidarnosti ter pomoči članicam in članom, ki se znajdejo v stiski in težavnih življenjskih okoliščinah.


Izvršilni odbor je na predlog komisije potrdil izplačilo pomoči ob naravni nesreči 194 članicam in članom

V času do konca solidarnostne akcije, tj. do 16. oktobra 2023, ko se je zaključilo zbiranje vlog, smo v sindikatu preko elektronskega obrazca, ki je bil pripravljen posebej v ta namen, prejeli skupno 209 prošenj za denarno pomoč za odpravo hujših posledic avgustovskih poplav. Ujma je prizadela največ članic in članov z območnih odborov Velenje (80 vlog za pomoč), Ljubljana in okolica (59 vlog) in Koroška (31 vlog), prejeli pa smo še prošnje z območnih odborov Škofja Loka (9), Celje (9), Kranj (5), Pomurje (4), Slovenske Konjice (4), Jesenice (2), Zasavje (2) ter Podravje, Ptuj, Slovenska Bistrica in Obala (z vsakega od omenjenih po eno prošnjo).

Vse vloge za izredno solidarnostno pomoč so najprej pregledali sindikalni zaupniki in zaupnice ter predsedniki območnih odborov, zatem pa jih je v času do 10. novembra 2023 na skupno devetih sejah skrbno in odgovorno ter z izključnim namenom pomagati članicam in članom Sviza, ki so se znašli v hudi materialni in čustveni stiski zaradi avgustovskih poplav, obravnavala še sedemčlanska komisija. V to komisijo je glavni odbor Sviza na seji septembra letos imenoval: Marjano Kolar (predsednico glavnega odbora, območnega odbora Pomurje in sindikalne konference predšolske vzgoje), Jaroša Kresnika (predsednika območnega odbora Koroška), Greto Vatovec (predsednico območnega odbora Obala), Boštjana Mikliča (predsednika območnega odbora Novo mesto), Viktorja Klampferja (predsednika območnega odbora Ljubljane in okolice), Ireno Porekar Kacafura (predsednico sindikalne konference kulturnih organizacij) in Nadjo Götz (pomočnico glavnega tajnika), kot nadomestne člane pa Katarino Peternelj (predsednico območnega odbora Škofja Loka), Miho Gartnerja (predsednika območnega odbora Celje in sindikalne konference srednjih, višji šol in dijaških domov) in Jelko Velički (predsednica sekcije upokojenih članov SVIZ).

Komisija je o upravičenosti do izredne solidarnostne pomoči odločala predvsem na podlagi obsega materialne škode na nepremičninah oziroma premičninah v stanovanjskem objektu, v katerem vlagatelj prošnje za dodelitev pomoči dejansko biva, ter glede na ekonomsko-socialni položaj vlagatelja, za kar so morali prosilci za pomoč predložiti predvidena dokazila. Pri dodeljevanju pomoči je komisija obravnavala le ustrezne in popolne vloge, po natančnem pregledu vsake od njih pa jih je razdelila v kategorije od 500 do 10.000 evrov, kolikor je lahko v skladu z omenjenim pravilnikom znašal najvišji znesek dodeljene pomoči. Članice in člani komisije so pri tem upoštevali ali: (1) so bili poplavljeni kletni ali drugi nebivalni prostori, ki so del stanovanjskega objekta (izvzeti so gospodarski objekti), ter v okviru te kategorije oblikovala predlog za dodelitev izredne solidarnostne pomoči v višini od 500 do 2.400,00 evrov; (2) je bila poplavljena stanovanjska enota, etaža, in v okviru te kategorije oblikovala predlog za dodelitev izredne solidarnostne pomoči v višini od 5.000 do 9.000 evrov; (3) ali sta bila hiša ali stanovanje, katerega lastnik ali solastnik je vlagatelj, trajno uničena (neprimerna za bivanje), ter v okviru te kategorije oblikovala predlog za dodelitev izredne solidarnostne pomoči v višini 10.000 evrov. Seznam upravičencev in predvideno višino izredne solidarnostne pomoči je komisija, zatem ko je preučila vse vloge, predala v presojo in potrditev izvršilnemu odboru sindikata.

Izvršilni odbor Sviza je v skladu s poprejšnjim predlogom komisije o dodelitvi izrednih solidarnostnih pomoči odločal na seji 14. novembra 2023 in za 194 članic in članov od skupno 209, ki so avgusta letos utrpeli škodo v poplavah ter zatem na sindikat naslovili prošnjo za pomoč, potrdil izplačilo iz solidarnostnega sklada v naslednjih zneskih:

 • - 8 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 10.000 evrov
 • - 3 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 9.000 evrov
 • - 1 vlagatelju se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 7.000 evrov
 • - 34 vlagateljem dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 6.500 evrov
 • - 8 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 5.500 evrov
 • - 28 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini v višini 5.000 evrov
 • - 1 vlagatelju se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 4.500 evrov
 • - 23 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 2.900 evrov
 • - 25 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 2.400 evrov
 • - 8 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 1.900 evrov
 • - 4 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 1.500 evrov
 • - 32 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 1.400 evrov
 • - 16 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 1.000 evrov ter
 • - 3 vlagateljem se dodeli izredna solidarnostna pomoč v višini 500 evrov


Najvišja možna zneska izredne solidarnostne pomoči za skupno enajst naših članic in članov

Med 194 članicami in člani, ki jim je bila odobrena izredna solidarnostna pomoč, jih je 98 takih, ki prejemajo za svoje delo najnižje plače (tj. so zaposleni na delovnih mestih v plačni skupini J ali drugih najslabše plačanih delovnih mestih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi) ter šest upokojenih članic. V nadaljevanju na kratko predstavljamo okoliščine enajstih naših članic in članov, za katere sta komisija in zatem s potrditvijo tudi izvršilni odbor presodila, da jim sindikat nameni najvišja možna zneska pomoči, tj. 9.000 in 10.000 evrov.
 
 1. Takšno pomoč smo v Sviz nakazali naši dolgoletni članici z območnega odbora Koroška, ki dela kot vzgojiteljica predšolskih otrok, plaz, ki se je sprožil ob avgustovskih poplavah, pa je v celoti porušil hišo, v kateri je bivala njena štiričlanska družina, tudi še dva nepreskrbljena otroka. Ob odstranjevanju ruševin so lahko rešili zgolj nekaj oblačil, posode in kuhinjskih aparatov, ujma pa jim je uničila tudi oba osebna avtomobila.
 
 1. Najvišji znesek pomoči je prejela tudi naša članica z območnega odbora Velenje, ki dela na delovnem mestu računovodje v osnovni šoli in ima dva majhna otroka. Družinsko hišo jim je plaz toliko poškodoval, da so se morali po navodilih civilne zaščite iz nje izseliti, saj ni več primerna za bivanje.
 
 1. Zaradi plazu, ki se je sprožil ob močnih padavinah in je trajno poškodoval hišo, se je morala s svojega doma izseliti tudi naša upokojena članica z območnega odbora Škofja Loka. Članica je v hiši živela sama, od ujme pa prebiva pri prijateljici.
 
 1. Družini članice, ki prihaja z območnega odbora Velenje in je zaposlena na delovnem mestu mobilne učiteljice, je plaz zasul spodnji del hiše in vso okolico, odnesel nadstrešek, pod katerim je bil parkiran avto, garažo, v kateri so imeli delovne stroje, porušil pa je tudi gospodarsko poslopje z živalmi ter odnesel vrt in sadovnjak. Hiša, ki nima elektrike, urejene kanalizacije in vodovoda, sicer še stoji, a je bila družini z dvema majhnima otrokoma zaradi plazov, ki stavbi še grozijo, odrejena trajna izselitev. Trenutno bivajo v najeti hiši.
 
 1. Štiričlanski družini naše članice, ki je zaposlena kot knjižničarka na osnovni šoli območnega odbora Slovenska Bistrica, je bila zaradi posledic plazu odrejena začasna izselitev, ker njihova hiša ni več primerna za bivanje. Po njej so namreč od kleti do mansarde nastale razpoke, hiša se je tudi nagnila. Od septembra bivajo v najemniškem stanovanju, v svojo hišo pa se ne smejo vrniti do sanacije objekta in plazu, ob čemer še ni znano, ali bo sanacija sploh mogoča.
 
 1. Zaradi posledic deroče vode se v svoje stanovanje v hiši, v kateri je živela s starši, ne bo mogla vrniti niti mlada učiteljica z območnega odbora Velenje. Za hišo, ki se nahaja v naselju, ki je bilo med najhuje prizadetimi v avgustovskih poplavah, je bilo zaradi spodjedenih temeljev odrejeno rušenje.
 
 1. Plaz in voda sta odnesla tudi hišo, v kateri je z družino z nekajmesečnim dojenčkom bivala naša članica, ki je v osnovni šoli na območnem odboru Velenje zaposlena kot računovodkinja. Hišo so v zadnjih letih v celoti prenovili, a so od nje ostale zgolj ruševine. Bivališče so imeli zavarovano za primer poplav, a do odškodnine niso upravičeni, ker je bil glavni vzrok za nastalo škodo zemeljski plaz. Plaz je družini odnesel tudi garažo, delavnico in drvarnico, skratka vse, kar so si ustvarili za življenje.
 
 1. Mlado družino naše članice z območnega odbora Kranj, ki dela kot vzgojiteljica predšolskih otrok, trenutno pa je po rojstvu dvojčkov julija letos na porodniškem dopustu, je vodna ujma prizadela teden po prihodu iz porodnišnice. Le za las jim je uspelo uiti deroči vodi in plazu, a so izgubili dom. Trenutno prebivajo v majhnem apartmaju, nimajo pralnega stroja, spijo na kavčih, za prevoz k pediatru si avto izposodijo, saj jim je njihove zasulo in poplavilo. Hiša, v kateri so živeli, ni več primerna za bivanje, zato si bodo morali poiskati nadomestno prebivališče, ob vseh izpostavljenih težavah pa jih bremeni še visok kredit.
 
 1. V izjemno zahtevnih okoliščinah se je po poplavah znašala tudi naša dolgoletna članica z območnega odbora Ljubljane in okolice, ki dela kot kuharica v dijaškem domu. Poplave so ji povsem uničile stanovanje, ki ga je pred kratkim obnovila in bo morala v ta namen še nekaj let odplačevati kredit. Članica živi sama, je tik pred upokojitvijo in ima nizko plačo, zato je zanjo ponovna obnova stanovanja po poplavah ogromen oziroma, kot je zapisala, nepredstavljiv in pravzaprav nedosegljiv strošek.
 
 1. Članici z območnega odbora Velenje, ki je samohranilka in skrbi za srednješolca ter je zaposlena kot čistilka v osnovni šoli, je visoka voda ob poplavah povsem uničila bivalne prostore, ob tem pa tudi kopalnico, klet, drvarnico, kurilnico in shrambo ter vso opremo in stvari, ki jih je imela v stanovanju. Trenutno je nastanjena pri sorodnikih.
 
 1. Naša članica z območnega odbora Ljubljane in okolice, ki je zaposlena kot varuhinja negovalka, in po smrti moža skrbi za dva najstnika, je zaradi poplave v stanovanju ostala praktično brez vsega. Razen nekaj zgornjih omaric v kuhinji so morali zavreči prav vse, škoda je nastala tudi na tlakih. Stanovanje sicer ni uničeno trajno, a v njem zaradi potekajoče sanacije ne bodo mogli živeti še nekaj časa. Trenutno so nastanjeni v najemniškem stanovanju, ob čemer jim plačilo najemnine predstavlja visok strošek.Članicam in članom, za katere je izvršilni odbor potrdil izplačilo izredne solidarnostne pomoči, smo dodeljena sredstva v teh dneh že nakazali na njihove bančne račune. Želimo si, da bi jim bil nakazani znesek v dobrodošlo pomoč v težavnih okoliščinah, v katerih so se znašli ob vodni ujmi, in bo pripomogel, da si bodo laže ponovno uredili svoje domove. Vsem, ki ste v dobrodelni akciji sodelovali, se iskreno zahvaljujemo, da ste nesebično izkazali solidarnost s svojimi kolegicami in kolegi, ki so tokrat nujno potrebovali pomoč.


S prijaznimi pozdravi,Marjana Kolar, predsednica glavnega odbora SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar