Ljubljana, 16. 6. 2019

Različne plače in pokojnine

Pri Evropskem inštitutu za enakost spolov (European Institute for Gender Equality, EIGE) so v zadnjih dneh letošnjega maja objavili obširno raziskovalno poročilo Odpravljanje razlik v plačilu med spoloma: ne brez izboljšanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem (Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance). Poročilo prinaša podroben pregled podatkov o plačni in pokojninski vrzeli med moškimi in ženskami na ravni celotne EU, prav tako pa so v dokumentu predstavljene različne politike, ki omogočajo izboljšati ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.  

EIGE opozarja, da pomeni razlika v plačah in pokojninah med ženskami in moškimi subtilno obliko neenakosti, ki se je kopičila skozi leta, izvira pa med drugim iz tega, da se ženske zaposlujejo v t. i. feminiziranih poklicih, ki so preslabo plačani; da se ne odločajo pogosto za študij na področju znanosti, tehnologije, inženirstva (STEM); prav tako pa jih ni mogoče najti veliko na visokih mestih v podjetjih, ki imajo vzpostavljeno spodbudno plačno strukturo.

Po podatkih EIGE znaša razlika v neto zneskih mesečnih plačil med moškimi in ženskami v EU 31 odstotkov v škodo slednjih, ko gre za pare z otroki, ki so mlajši od sedem let, pa se poveča na celo 48 odstotkov. Usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti ima tako pomembne finančne posledice za ženske. Med učinkovitimi politikami, s pomočjo katerih bi lahko odpravili razliko v plačilu med spoloma, pri EIGE izpostavljajo tudi pomen uzakonitve dostopnosti do podatkov o plačah in transparentnosti plačnih sistemov v podjetjih in organizacijah. Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE), katerega član je tudi SVIZ, pozdravlja mnenje inštituta za enakost spolov, da imajo pri pogajanjih o  sporazumih o preglednosti plač na regionalni, nacionalni in evropski ravni zelo pomembno vlogo sindikati.

ETUCE s pripravljavci poročila Odpravljanje razlik v plačilu med spoloma: ne brez izboljšanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem (Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance) prav tako deli zaskrbljene pomisleke o fleksibilnih oblikah dela kot sredstvu za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, saj lahko prav te prilagoditve, če se ne izvajajo ustrezno, privedejo do nižjih plač in pokojnin. V uvidu tega ETUCE redno organizira dogodke, na katerih ozavešča o negativnih posledicah fleksibilnih pogodb o zaposlitvi – npr. za skrajšani delovni čas – predvsem za ženske. Ob tem spodbuja vzpostavitev takšnih modelov delovnega časa, ki ustrezajo učiteljicam in učiteljem v posameznih življenjskih obdobjih. V okviru aktualnega projekta ETUCE za krepitev izobraževalnih sindikatov za obravnavanje enakosti spolov v učiteljskem poklicu s socialnim dialogom (Empowering education trade unions to address gender equality in the teaching profession through social dialogue) sindikati člani delijo zglede dobre prakse, kako lahko izobraževalci in izobraževalke bolje uskladijo poklicno in osebno življenje ter posledično odpravljajo razlike v plačah in pokojninah med moškimi in ženskami.

O različnih vidikih plačne in pokojninske vrzeli, ki temelji na spolu, sta 6. junija letos pripravili mednarodno konferenco tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Fundacija Friedricha Eberta (Fes). Ob tej priložnosti so poudarili, da čeprav je pravica do enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti v mednarodne pravne akte zapisana že od leta 1948, formalna enakost v neenakih razmerah ne pomeni tudi dejanske enakosti. Po mnenju Mednarodne organizacije dela (ILO) bo za popolno zaprtje plačne vrzeli potrebnih še 70 let. Ženske v Sloveniji po podatkih ZSSS v povprečju zaslužijo šest odstotkov manj kot njihovi kolegi, marsikje pa je razlika še večja: v finančnih in zavarovalniških dejavnostih je plača moških višja za 24,5 odstotka, v zdravstvu in socialnem skrbstvu 23,2 odstotka, na področju izobraževanja 16 odstotkov in podobno. Dohodkovna vrzel na ravni delovnih mest ob upoštevani izobrazbi in izkušnjah je v obdobju 2003–2007 znašala 18 odstotkov. Poročilo z dogodka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Enako plačilo za enako delo je dostopno na tej povezavi.