Ljubljana, 16. 10. 2018

Redna jesenska seja GO SVIZ

Na sedežu SVIZ je bila 16. oktobra izpeljana 26. redna seja Glavnega odbora sindikata, zadnja v tokratni sestavi pred bližajočim se novembrskim kongresom SVIZ. Po potrditvi predlaganega dnevnega reda in pregledu uresničitve sklepov preteklih sej je glavni tajnik poročal o najpomembnejših dogodkih med zadnjima rednima sejama ter aktualnih dogajanjih. V teku so tudi zadnje priprave na 10. kongres, ki bo 19. in 20. novembra letos v Portorožu.


Pogajanja o plačah in priprave na stavko

Glavni stavkovni odbor SVIZ je pred približno dvema tednoma že razpravljal o aktualnih okoliščinah in nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pogajanji po imenovanju nove vlade ter izglasoval nadaljevanje stavke za začetek decembra. Vlada v vsem dosedanjem času, kljub drugačni napovedi, še ni pripravila svojih pogajalskih izhodišč, zato pogajanja še niso stekla. SVIZ to zgolj utrjuje v odločenosti, da vztraja pri uresničitvi stavkovnih zahtev in pri organizaciji decembrske tridnevne stavke.
Glavni tajnik je nato ponovil že znane podatke o zaostajanju plač v vzgoji in izobraževanju za plačami primerljivih poklicev v javnem sektorju. Temu pritrjujejo podatki Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki je prav danes pripravil omizje o plačah in plačni politiki. UMAR ugotavlja, da je primerjava plač v zasebnem in javnem sektorju pokazala, da je plačna premija, ki izraža razlike v plačilu za primerljive poklice, v javnem sektorju negativna med srednje- in visokostrokovnimi poklicnimi skupinami. V letih 2012 in 2013 se je ta zaradi znižanja plač v javnem sektorju še poglobila, kar prispeva k težavam pri iskanju ustrezno usposobljenih kadrov. »Zaposleni s primerljivimi značilnostmi so v javnem sektorju plačani relativno manj kot v zasebnem sektorju v poklicih, kot so strokovnjaki za različne vede, tehniki in pisarniški uradniki, medtem ko so poklici za preprostejša dela plačani relativno več. … Plače so v javnem sektorju v zadnjih letih višje od plač v zasebnem v povprečju za približno 25 odstotkov. A zakaj je tako, kaže primerjava, da ima v javnem sektorju izmed vseh zaposlenih približno 60 odstotkov visoko izobrazbo, medtem ko je v zasebnem sektorju takšnih približno 35 odstotkov. Tudi struktura poklicev je precej različna – v javnem sektorju je delež poklicev z več zahtevanimi specifičnimi veščinami skoraj 50-odstoten, v zasebnem je precej manjši.«


Sestanek z ministrom za izobraževanje in delovni čas učiteljev

Kar zadeva ostale pomembnejše aktivnosti sindikata, je SVIZ po nastopu nove vlade sredi letošnjega septembra že izpeljal sestanek z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom, ki je ne zgolj na omenjenem srečanju, pač pa tudi v kasnejših izjavah za javnost in nastopih potrdil odločenost, da je treba izboljšati vrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju. Na srečanju smo z ministrom in njegovimi sodelavci govorili tudi o novelah zakonov o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, o zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja ter novi ureditvi delovnega časa učiteljic in učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. SVIZ je ministrstvo pozval še, naj se v najkrajšem času uredi oziroma določi plačni razred novega delovnega mesta pomočnic vzgojiteljic, saj bi to moralo biti urejeno že s 1. septembrom letos, a zaradi nenadnega odstopa vlade spomladi letos za vse potrebne zakonske formalnosti, da bi se to uveljavilo tudi v praksi, ni bilo pravočasno poskrbljeno.
V visokem šolstvu se je nedavno pojavil tudi zaplet glede predlaganih meril oz. normativov, ki opredeljujejo pogoje za napredovanje visokošolskih učiteljev. Osnutek novih pravil za napredovanje v visokem šolstvu za SVIZ ni sprejemljiv. Gre za nesprejemljive spremembe minimalnih standardov, ki bi celo nekritično vključevale metodologijo točkovanja ARRS v napredovanje visokošolskih delavcev in sodelavcev.
Kar zadeva novo ureditev delovnega časa, je le-ta v praksi zaživela z začetkom tekočega šolskega leta, najaktualnejše še neurejeno vprašanje pa zadeva plačilo nadomeščanj. Jadranka Zupanc, strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve, je poročala o nedavnem delovnem sestanku na MIZŠ glede najpogostejših vprašanj v zvezi z novo ureditvijo. SVIZ je skupaj z ministrstvom že pripravil in na svoji spletni strani objavil odgovore na najpogostejša vprašanja in dileme, ki so se doslej pojavili v praksi med ravnatelji in zaposlenimi. Vabimo vas k ogledu pojasnil. V nadaljevanju te točke dnevnega reda je pravnica Jadranka Zupanc podala odgovore in pojasnila na številna konkretna vprašanja članic in članov GO SVIZ, ki so jih le-ti 'prinesli' s svojih zavodov in območij.
V tej zvezi je bilo sklenjeno, da se bodo predvidoma že v prihodnjem tednu sestala predsedstva pristojnih Sindikalnih konferenc in se opredelila do predloga šolskega ministrstva glede plačila nadomeščanj. Hkrati je Glavni odbor pozval predsednike območnih odborov, naj ti zberejo stališča sindikalnih zaupnikov in članov o predlogu MIZŠ glede plačila nadomeščanj in jih posredujejo na sindikat v luči priprav na izvedbo skupne seje predsedstev treh sindikalnih konferenc.


Priprave na 10. kongres SVIZ, ki bo 19. in 20. novembra letos v Portorožu.

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ so se v posebni točki današnje seje posvetili tudi izvedbi novembrskega kongresa sindikata. Po krajši razpravi so potrdili predlog dnevnega reda kongresa in že imenovali člane verifikacijske komisije. Delegati, imenovanih jih je 188, bodo na kongresu lahko prisluhnili poročiloma Nadzornega odbora in Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ za mandatno obdobje 2014–2018 ter poročilu glavnega tajnika o delovanju sindikata v preteklem štiriletnem mandatu. Sledili bosta razpravi in odločanje o zahtevah za zvišanje plač in izboljšanje delovnih pogojev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ter o programskih oziroma strateških usmeritvah sindikata v prihodnjem obdobju. Na dnevnem redu kongresa je tudi točka predloga sprememb in dopolnitev Statuta SVIZ ter seveda volitve – za člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, Nadzornega odbora in glavnega tajnika sindikata v prihodnjem štiriletnem mandatu. Predlagani dnevni red za 10. kongres SVIZ je bil na seji GO soglasno sprejet.

Ob zaključku seje so člani GO SVIZ izmenjali še nekaj predlogov in pobud, ki zadevajo aktivnosti in načrte sindikata, hkrati pa potrdili tudi datuma prihodnjih športnih druženj – 26. januarja prihodnje leto bo OO SVIZ Velenje vnovič organiziral zimske igre za članice in člane sindikata na Golteh, medtem ko bodo tradicionalne Svizove športne igre tokrat v Celju, in sicer 18. maja 2019.