Ljubljana, 22. 3. 2017

Redna spomladanska seja GO SVIZ

V ponedeljek in torek, 20. in 21. marca, je bila v Postojni izpeljana redna seja Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, na kateri so uvodoma njegovi članice in člani pregledali uresničitev sklepov in potrdili zapisnike sej od zadnje redne.

Sledila je seznanitev s poročilom o delovanju in aktivnostih SVIZ ter v njenem okviru tudi Konfederacije sindikatov javnega sektorja v letu 2016, ki ga je predstavil glavni tajnik. Med pomembnejšimi vsebinami oziroma aktivnostmi velja omeniti sklenitev dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, pogajanja vlade in sindikatov javnega sektorja za odpravo anomalij v plačnem sistemu, dosedanji potek pogajanj o delovnem času učiteljev in delovnem mestu pomočnik/pomočnica vzgojitelja. Lani novembra je bil izpeljan tudi protestni shod najslabše plačanih javnih uslužbencev »Zahtevamo pošteno plačilo, nočemo miloščine!«. Letos je SVIZ izvedel tudi že tri izobraževalne seminarje za sindikalne zaupnike SVIZ (v prihodnjih tednih pa sledijo še posveti za zaupnike iz preostalih treh sindikalnih konferenc). V poročilu je zajeto tudi vprašanje neodzivnosti MIZŠ pri reševanju problematike povračila stroškov prevoza na delo in z dela, omenjena je razprava s šolskim ministrstvom o problematiki zaposlenih v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, opisan zaplet in poskus reševanja težav v Slovenski filharmoniji ter še nekatere druge pomembne teme oziroma aktivnosti sindikata v obdobju od zadnje redne seje (druga obletnica delovanja Odbora za enakost, podpora kampanji sindikatov zasebnega sektorja za pravično plačilo dela, mednarodne aktivnosti SVIZ-a).

V četrti točki dnevnega reda je sledila zahtevna razprava, v kateri so člani GO SVIZ sprejemali stališča in opredelitve do pogajanj za odpravo anomalij v plačnem sistemu in interesnih zahtev za zvišanje plač. Uvodoma je glavni tajnik povzel glavne točke dogovora s konca lanskega leta, ko so sindikati in vlada glede odprave anomalij v sistemu plač javnega sektorja kot rok za to opredelili 1. maj 2017. V dogovoru je med drugim zapisano še, da se bo odpravilo anomalije oziroma uredilo ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej: delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 ter delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Anomalije je možno odpravljati v razponu od enega do treh plačnih razredov na posameznem delovnem mestu oziroma nazivu. Za odpravo anomalij v vseh plačnih skupinah se bo namenilo 70 milijonov evrov letno (v kar pa se ne vštevajo potrebna sredstva za odpravo anomalij v plačni skupini B, zvišanja plač zdravnikov, ki bodo posledica sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med sindikatom Fides in vlado, ter spremenjeno vrednotenje na tistih delovnih mestih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti).

Člani GO SVIZ so se nato seznanili s trenutnim stanjem v pogajanjih, in sicer s predlogi sindikalne in vladne strani glede uvrstitve orientacijskih delovnih mest (sprememb oziroma dviga plačnih razredov). Pogajalska skupina KSJS, v kateri sodeluje tudi SVIZ, predlaga dvige plačnih razredov zlasti, a ne izključno, v plačni skupini J (poslovni sekretar VI, perica II, čistilka II, vratar receptor III, telefonist III, knjigovodja V, tajnica V, računovodja VI, poslovni sekretar VII/1, voznik IV, …). Trenutno vladna in sindikalna stran še preračunavata finančne posledice predlogov dvigov plačnih razredov ob zavedanju že prej omenjenih 70 milijonih evrov, kolikor jih je letos predvidenih za odpravljanje anomalij.

V razpravi, ki je sledila, so člani GO SVIZ predstavili mnenja in pričakovanja »s terena« ter opisali, kaj si od pogajanj obetajo, pričakujejo ali zahtevajo zaposleni.

Po izmenjavi mnenj je ob zaključku tega dela Glavni odbor pogajalcem sindikata podelil mandat za nadaljnja pogajanja in soglasno sprejel sklep: »GO potrjuje predlog uvrstitve ODMN. SVIZ se pogaja tako, da se pravočasno zagotovi odpravo anomalij in sklenitev dogovora, pri čemer so ključnega pomena izboljšave na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja, arhivski tehnik in delovnih mestih v plačni skupini J z najnižjimi plačami (kot npr.: čistilkah, kuharskih pomočnikih, pericah, gospodinjcih z II., kuharjih, hišnikih s IV. stopnjo, administratorjih, knjigovodjih s V., računovodjih in poslovnih sekretarjih s VI. stopnjo izobrazbe).«

 


GO SVIZ se je strinjal tudi s (povsem svežo) predlagano spremembo aneksa h KPJS glede višine dodatka za pripravljenost na določenem kraju izven kraja zaposlitve v višini 50 % urne postavke osnovne plače in je pooblastil predsednico GO SVIZ za podpis. Skladno z dogovorom na seji pogajalske komisije 20. marca je vladna stran namreč sindikatom posredovala čistopis predloga Aneksa št. 9 h KPJS (pripravljenost na določenem kraju), ki je predviden za parafiranje na seji pogajalske komisije prihodnji ponedeljek, 27. marca.

V drugem delu četrte točke dnevnega reda so člani GO SVIZ razpravljali še o (ločenih) zahtevah nekaterih poklicnih skupin za zvišanje plač. Ob tem je glavni tajnik SVIZ spomnil na zapisano v dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, podpisanem decembra lani, ki se glasi: »Vladna in sindikalna stran soglašata, da izvedba Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnostih med Vlado RS in sindikatom Fides glede vrednotenja dela zdravnikov predstavlja neposredno podlago za pogajanja o vrednotenju delovnih mest v zdravstvu in v drugih dejavnostih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljivi z zdravniškimi delovnimi mesti. Vladna stran se zavezuje, da bo pogajanja z reprezentativnimi sindikati v drugih dejavnostih pričela najkasneje v roku enega meseca po sklenitvi Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta smiselno upoštevali dogovorjeno v Sporazumu o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnostih med Fides in Vladom RS tudi za ostale zaposlene v javnem sektorju, predvsem vzpostavitev standardov in normativov in plačilo v primeru preseganja le teh.
«

Dogovor med Vlado RS in sindikatom Fides glede vrednotenja dela zdravnikov torej predstavlja neposredno podlago za pogajanja o vrednotenju delovnih mest tako v zdravstvu kot v drugih dejavnostih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljivi z zdravniškimi delovnimi mesti (torej tudi izobraževanju, raziskovanju, kulturi).

Vlada se je obenem v lanskoletnem dogovoru obvezala tudi, da »ne bo ločeno sklepala sporazumov ali dogovorov, s katerimi bi urejala vsebine, ki se tičejo elementov enotnega plačnega sistema, temveč bo morebitne spremembe teh vsebin usklajevala in uskladila na pogajalski komisiji Vlade RS in reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju.«

V celotni zgodbi pa je dobro oziroma potrebno poznati tudi določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja iz leta 2002, ki določa »Podpisniki tega aneksa bodo pri pogajanjih o določanju razmerij med plačami na podlagi ZSPJS izhajali iz razmerij, ki bodo upoštevala:
– da bo najnižja osnovna plača zdravnika po končanem sekundariatu največ za 23% višja od najnižje osnovne plače strokovnega delavca z visokošolsko izobrazbo v vzgoji in izobraževanju,
ter
– da bosta najnižja osnovna plača zdravnika specialista in najnižja osnovna plača visokošolskega učitelja v razmerju 1:1 (brez dodatka financiranega iz lastnih sredstev).«

SVIZ bo, glede na vse navedeno, pripravil predlog ustreznega zvišanja plačnih razredov na delovnih zaposlenih v dejavnostih, ki jih predstavlja, ter tudi novo vrednotenje dela razrednikov. To seveda velja tudi za področje raziskovalne dejavnosti in kulture, kjer bo sindikat na podlagi primerjav s plačami zdravnikov pripravil predlog izboljšanj primerljivih delovnih mest.

Prvi dan dvodnevne seje Glavnega odbora SVIZ-a so njegovi članice in člani sklenili še, da bo sindikat v skladu s sprejetimi stališči GO pripravil protipredlog za ureditev delovnega časa učiteljev in bo vztrajal tudi pri predlogu za ureditev delovnega mesta »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«.


NADALJEVANJE SEJE

Drugi dan seje Glavnega odbora se je začel z obravnavo poročila o delu in finančno-materialnem poslovanju območnih odborov SVIZ, ki so ga člani po nekaj razprave in izmenjavi konkretnih praktičnih primerov, zlasti glede nudenja pravne pomoči članom, tudi soglasno potrdili.

Erika Rozman Logar, predsednica Nadzornega odbora (NO) SVIZ, je predstavila poročilo o delu NO v letu 2016 in podala nekaj napotkov za poslovanje območnih odborov. Po krajši razpravi in razjasnitvi nekaterih dilem so članice in člani GO SVIZ prav tako soglasno potrdili tudi prej omenjeno poročilo.

Upravljavec počitniških stanovanj SVIZ Peter Penič je spregovoril še o oddajanju in vzdrževanju stanovanj ter posegih, ki bodo potrebni, da bi bilo bivanje članov sindikata v počitniških kapacitetah prijetnejše, člani pa so del razprave namenili vprašanjem vzdrževanja in zasedenosti stanovanj. Za zaključek te točke dnevnega reda pa se je GO seznanil še s poročilom o delu Lizinega zdravstvenega sklada. Člani so dejstvo, da SVIZ tak sklad za pomoč članicam in članom ter njihovim najbližjim ima, toplo pozdravili.

Sledila je obravnava poročila o finančnem poslovanju sindikata v preteklem letu ter razprava in potrjevanje finančnega načrta GO SVIZ za leto 2017. V letošnjem letu bo sindikat poudarek (kar zadeva financiranje in aktivnosti oziroma načrtovane izdatke) namenil izobraževanju sindikalnih zaupnikov, izplačevanju solidarnostnih pomoči članicam in članom, dodelitvi večjega števila štipendij, krepitvi stavkovnih aktivnosti, nadaljnjemu uresničevanje načel in ciljev SVIZ, tudi s podporo Delavski svetovalnici, informiranju članstva SVIZ, sodelovanju z ostalimi sindikati javnega sektorja ter s tujimi sindikati in mednarodnimi organizacijami, subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe ter spodbujanju družabnih in športnih aktivnosti (športne igre, obeleževanje svetovnega dneva učiteljev …). V tej luči je predsednica OO SVIZ Novo mesto zbrane seznanila s potekom priprav na izvedbo letošnjih že 10. Svizovih športnih iger, ki bodo tokrat že spomladi, natančneje 13. maja, v dolenjski prestolnici.

V zaključku seje je GO sprejel še sklep o višini članarine za upokojene, brezposelne člane in člane na porodniškem dopustu, in sicer bo višina članarine za leto 2017 za upokojene članice in člane znašala 15 evrov (letno), za članice in člane na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka, ki članarine ne plačujejo preko CSD, 10 evrov (mesečno), za brezposelne članice in člane pa 2,5 evra mesečno.