Ljubljana, 29. 3. 2023

Redna spomladanska seja GO SVIZ

V začetku zadnjega tedna v letošnjem marcu, 27. in 28. 3. 2023, smo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) izpeljali redno spomladansko sejo svojega najvišjega organa med kongresoma. Članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) so skladno z dnevnim redom po uvodnih formalnih opravilih (potrditvi dnevnega reda in pregledu uresničitve sklepov s preteklih sej ter potrditvi zapisnikov) precejšen del časa prvi dan seje namenili razpravi o aktivnostih glede uveljavljanja novega plačnega sistema, ključnih dilemah v zvezi s tem ter izvajanju nedavno sklenjenega stavkovnega sporazuma.

Poročilo o delovanju sindikata

V uvodu v sejo je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj povzel nekaj najpomembnejših vsebin, ki so najbolj zaznamovale delo sindikata od zadnje seje glavnega odbora in ki so v ospredju dejavnosti trenutno.

Čas od lanskega oktobra, ko je bila izpeljana zadnja redna seja glavnega odbora, so zaznamovale sklepne priprave in zatem izvedba 11. kongresa, ki je bil za nadaljnje delovanje našega sindikata prelomen, saj so bila na njem v živahni in polemični razpravi o statutarnih spremembah razrešena vprašanja o okviru prihodnjega delovanja SVIZ-a.

V času ukrepov, ki so spremljali omejevanje širjenja epidemije covida-19, se je namreč začela v sindikatu krepiti dilema, ali naj ta tudi v prihodnje ohrani širino glede opredeljevanja do ključnih družbenih vprašanj, do demokratičnega delovanja institucij, poseganja v načela pravne države, kršitev človekovih pravic, do poseganja oblasti v svobodo medijev – kar je del članstva sindikatu očital kot politizacijo – ali naj se sindikat omeji zgolj na ozke teme, povezane s položajem zaposlenih, s plačami in pomočjo posameznim članom in članicam. Na kongresu je dobila prepričljivo podporo sodobna koncepcija sindikata, ki v središče delovanja postavlja tradicionalno sindikalno solidarnost in uveljavljanje neposrednih materialnih interesov članstva, a se hkrati opredeljuje tudi do bistvenih družbenih vprašanj v skladu z vrednotami sindikata, saj razume, da je uresničevanje teh načel in prepričanj prav tako v interesu članic in članov.

Medtem ko je bil 11. kongres enkratni dogodek, ki bo na podlagi odločitev in dokumentov, ki so bili ob tej priložnosti sprejeti, pomembno vplival na delovanje sindikata v prihodnje, pa je bilo celotno obdobje od zadnje seje GO zaznamovano s splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. To stavko smo, zatem ko smo z vladno pogajalsko skupino 8. marca 2023 po štirinajstih krogih pogajanj najprej parafirali in kasneje še podpisali stavkovni sporazum, zamrznili do 30. junija letos. Besedilo stavkovnega sporazuma je bilo ravno minuli petek objavljeno v Uradnem listu.

Med jesensko in tokratno pomladno sejo Glavnega odbora sta začeli z delom tudi delovni skupini za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 in za pripravo novega zakona o visokem šolstvu. Svojo dejavnost je okrepila tudi Sindikalna konferenca SVIZ kulturnih organizacij, se povezala tudi s sindikatom Glosa in Zasuk ter skupaj z njima opozorila na pomanjkanje kadra, slabe delovne pogoje, potrebo po uvedbi normativov in standardov, neustrezno vrednotenje dela in vse večjo prekarizacijo v javnih kulturnih zavodih. Predsedstvo sindikalne konference je pristojno ministrstvo še seznanilo, da ima sindikat pripravljen predlog stavkovnih zahtev, če se kot pristojni ne bodo začeli odzivati in reševati težav, ki so se nakopičile v kulturnem sektorju. Ob tem je predsedstvo SK KO že pripravilo tudi predlog nove uvrstitve delovnih mest, iz katerega bo izhajalo v pogajanjih za nov plačni sistem v javnem sektorju.

SVIZ se je v začetku tega meseca sešel na uradno-spoznavnem srečanju z novoimenovanim ministrom za vzgojo in izobraževanje dr. Darjem Feldo – srečanje z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorjem Papičem je dogovorjeno za prihodnji teden – sodeluje pa tudi v pogajanjih za oblikovanje plačnega stebra v zdravstvu in socialnem varstvu. V prvih mesecih tega leta se je odvilo šest srečanj sindikalnih zaupnikov z glavnim tajnikom na območnih odborih, v teku pa so še dvodnevni izobraževalni seminarji za sindikalne zaupnice in zaupnike.

Članice in člani GO so se v nadaljevanju seje seznanili še s poročili o delu in aktivnostih posameznih sindikalnih konferenc, ki so jih pripravili predsednice in predsedniki le-teh.


 

Oblikovanje stališč do novega plačnega zakona in ključnih dilem novega plačnega sistema

Vlada je sindikatom javnega sektorja v začetku tega tedna, 27. marca 2023, predstavila spremenjena izhodišča za pogajanja o prenovi plačnega sistema, del katerih je tudi zamik uveljavitve nove plačne lestvice. Znotraj te časovnice po pojasnilih vlade obstaja nekaj manevrskega prostora. Predlog novega zakona o plačah v javnem sektorju naj bi sindikati prejeli v kratkem, saj je trenutno še v zaključni fazi medresorskega usklajevanja, potem pa ga mora potrditi še Vlada RS. Prav tako bo vlada sindikatom posredovala svoj predlog glede odprave plačnih nesorazmerij, ki bodo naslovljena v obstoječi plačni lestvici.

V nadaljevanju naj bi pogajanja tako potekala bolj intenzivno: dvakrat na teden, ob torkih in četrtkih, bi se na ravni delovnih skupin usklajevali o predlogu zakona, ob sredah pa bi po napovedih ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik potekala pogajanja o odpravi nesorazmerij po panogah. »Na panožnih pogajanjih bomo odpirali tudi vse ostale elemente, ki vplivajo na samo plačno politiko, torej tako nazive kot dopuste kot razne dodatke,« je napovedala ministrica po srečanju s sindikati.

Po intenzivni razpravi in izmenjavi stališč glede prenove plačnega sistema in različnih možnih scenarijev med člani GO SVIZ so le-ti nato soglasno sprejeli naslednji sklep: »SVIZ zavrača zamrznitev delovne uspešnosti s 1. 1. 2024, zavrača odložitev prevedbe delovnih mest in nazivov s spodnje tretjine plačne lestvice za eno leto, na 1. januar 2025, in zavrača preložitev uvrstitev ostalih delovnih mest na 1. januar 2026. Za SVIZ so odločilni datumi, ki so zapisani v stavkovnem sporazumu, in jih bo SVIZ dosledno uveljavljal.«


V nadaljevanju seje je glavni odbor obravnaval tudi predlog sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki ga je pripravila strokovna služba sindikata, z namenom ureditve poenotenega plačila šole v naravi ter podobnih oblik večdnevnih bivanj na terenu, ureditve odstopa od zakonske ureditve pravice do dnevnega in tedenskega počitka v primerih večdnevnih bivanj na terenu in ureditve pripravljenosti na določenem kraju in na domu. Članice in člani GO SVIZ so soglasno potrdili predloge za prilagoditve kolektivne pogodbe, ki jih bo sindikat tako naslovil na pristojno ministrstvo.


Razprava o poročilih in njihovo potrjevanje

Navzoči na seji glavnega odbora so v nadaljevanju srečanja obravnavali in potrdili poročila o delu in finančno-materialnem poslovanju območnih odborov SVIZ, finančno poročilo o poslovanju GO SVIZ v minulem letu ter še predlog finančnega načrta GO SVIZ za letošnje in prihodnje leto. Poudarki slednjega so: krepitev sredstev za stavkovne aktivnosti; odvodi članarine območnim odborom; izobraževanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov; solidarnostne pomoči; sodelovanje z ostalimi sindikati javnega sektorja ter s sindikati v tujini in mednarodnimi organizacijami; izobraževanje za pridobitev ustrezne izobrazbe; uresničevanje načel in ciljev SVIZ; informiranje članstva; spodbujanje športnih aktivnosti članstva.

V sklepnem delu seje  je potekala še predstavitev letnih poročil Nadzornega odbora SVIZ (predsednik Vili Krajnc), upravljavca počitniških stanovanj (Peter Penič) in Upravnega odbora SVIZ-ovega zdravstvenega sklada (pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz v imenu Izvršilnega odbora SVIZ), zbrani pa so prisluhnili še kratkemu poročilu predsednika komisije za štipendiranje (Viktor Klampfer).

Glavni odbor SVIZ Slovenije je svoj zdravstveni sklad ustanovil 18. marca 2008. SVIZ je s tem postal edini sindikat v Sloveniji in Evropi, ki ima osnovan zdravstveni sklad z namenom pomagati svojim članom ter njihovim otrokom pri zdravljenju, operativnih posegih, nakupu terapevtske opreme ali prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije (v celoti) iz obveznega ali dodatnega zdravstvenega zavarovanja oseb. S pomočjo sklada in prek povezav s tujimi zdravstvenimi ustanovami skušamo svojim članom in njihovim otrokom ponuditi preglede in zdravljenje v tujini ali pa poiščemo mnenja, ki nakazujejo najboljšo pot do rešitve njihovega zdravstvenega problema ter našim članom ali njihovim otrokom morda bistveno spremenijo kakovost njihovega življenja. Delovanje Svizovega zdravstvenega sklada nadzoruje GO SVIZ Slovenije. Sklad ne obračunava nobenih stroškov, zato so vsa sredstva, ki jih prejme sklad, namenjena izključno za pomoč članom in njihovim otrokom.


V zaključku seje so člani GO SVIZ imenovali člane komisij za štipendiranje in za subvencioniranje izobraževanja ter potrdili datum 14. športnih iger SVIZ – te bodo v soboto, 7. oktobra 2023, v organizaciji Območnega odbora SVIZ Obala.

Povsem ob koncu dvodnevne seje je Glavni odbor sprejel še sklep o višini članarine za upokojene in brezposelne člane ter članice na porodniškem dopustu, ki ostaja na isti ravni kot preteklo leto in že nekaj let pred tem.

Članarina za upokojene člane za letošnje leto znaša 15 evrov. Članarina za leto 2023 znaša za članice in člane na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka, ki članarine ne plačujejo preko CSD, 10 evrov (mesečno), za brezposelne članice in člane pa 2,5 evra (mesečno).