Ljubljana, 20. 9. 2022

Še šesti volilni zbor

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) smo v Ljubljani danes, 20. septembra 2022, izpeljali še šesti in zadnji volilni zbor v sindikalnih konferencah, ki so bili predvideni v okviru opravil pred 11. kongresom našega sindikata, ki bo potekal 21. in 22. novembra letos. Na volilnem zboru je vodstvo – predsednika ter članice in člane predsedstva – za naslednje štiriletno mandatno obdobje 2022–2026 dobila Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih.

 

Na volilnem zboru Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih je bilo navzočih 259 sindikalnih zaupnic in zaupnikov (od 478 vabljenih), ki so uvodoma potrdili Poslovnik o delu zbora sindikalne konference za prihodnje štiriletno mandatno obdobje, delovno predsedstvo zbora in volilno komisijo. Sledila je predstavitev kandidatov za predsednika v novem štiriletnem mandatu ter kandidatk in kandidatov za člane predsedstva sindikalne konference. Za mesto predsednika sta kandidaturi vložila Dušan Nemec, učitelj fizike ter tehnike in tehnologije na Osnovni šoli Bogojina, in Tomislav Lastrič, učitelj razrednega pouka na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja v Ljubljani. Ob predstavitvah so jima navzoči med drugim zastavili vprašanja o izboljšanju standardov in normativov, zvišanju ugleda pedagoškega poklica in tem, kako v učiteljske vrste pritegniti več mladih, saj za nekatera predmetna področja kadra že primanjkuje.

 

Zatem ko so sindikalni zaupnice in zaupniki oddali svoje glasove za novega predsednika sindikalne konference in je volilna komisija ugotavljala izide volitev, je Jelka Velički, ki je Sindikalno konferenco osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih vodila nekaj mandatov in tudi v pravkar končanem, navzočim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom predstavila poročilo o delu sindikalne konference v obdobju 2018–2022. Med drugim je poudarila, da bodo v prihodnjem mandatnem obdobju na ravni dejavnosti sindikalne konference v ospredju predvsem naslednji izzivi in prizadevanja:   

-  sistemska ureditev šole v naravi

-  uveljavitev  četrtega naziva »višji svetnik«

-  sistemizacija ur, ki so do zdaj plačane po realizaciji kot povečani obseg dela

- razmislek o 54. členu Zakona o osnovni šoli v tistem delu, kjer si mora šola pred odločitvijo o prešolanju učenca iz vzgojnih razlogov na drugo šolo brez  soglasja staršev pridobiti pridobi mnenje centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij (kaj storiti, če druga šola učenca noče sprejeti)

- izzivi medkulturnega sobivanja zahtevajo individualizacijo, sprotno evalvacijo in vse več dodatnih obremenitev

-  povečevanje števila učencev z odločbami o usmeritvah kliče k spremembam

-  opozarjanje na kadrovsko podhranjenost

-  normativi in standardi

- nadgradnja šole s pomočjo digitalizacije in umetne inteligence zahteva ustrezne delovne pogoje, dodatno izobraževanje strokovnih delavcev in sodobno tehnologijo

-  dopolnitev Zakona o osnovni šoli v delu , ki opredeljuje šolanje učencev od doma, v smeri večje fleksibilnosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja

-  popoldanski dodatek v glasbenih šolah

Celotno poročilo o delu Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih v mandatnem obdobju 2018–2022 je dostopno s klikom – na to povezavo.

 

 

Pred volitvami za članice in člane predsedstva je volilna komisija razglasila rezultate volitev za novega predsednika Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih. Sindikalni zaupnice in zaupniki so na volitvah več glasov za vodenje sindikalne konference v mandatu 2022–2026 namenili Dušanu Nemcu, ki bo tako v prihajajočem obdobju tudi član Izvršilnega odbora SVIZ. Kot je novoizvoljeni predsednik poudaril v svoji predstavitvi, želi svoje dolgoletne izkušnje s sindikalnim delom v vlogi sindikalnega zaupnika, člana predsedstva sindikalne konference in glavnega odbora še nadgraditi ter svoje znanje koristno deliti s članicami in člani. Zagotovil je, da bo delo sindikalne konference vodil v skladu s Statutom, z načeli in cilji SVIZ Slovenije ter skladno s programskimi usmeritvami SVIZ Slovenije, prav tako je poudaril, da bo podpiral vse strokovne skupine znotraj konference v njihovih prizadevanjih za izboljšanje položaja in delovnih razmer, razvijal korektne in ustvarjalne odnose z vsemi deležniki ter aktivno sodeloval pri razreševanju sindikalne problematike. Izpostavil je tudi skrb za hiter in učinkovit prenos informacij ter podčrtal, da bo vse sindikalne deležnike sproti seznanjal z aktivnostmi na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja in v zavodih za izobraževanje odraslih. Med izzivi za mandatno obdobje 2022–2026 je izpostavil ohranitev odličnega javnega šolstva, odzivanje na epidemijo covida-19, sistemsko ureditev šole v naravi,  problematiko upoštevanja rezultatov NPZ, uveljavitev četrtega naziva »višji svetnik«,  sistematizacijo ur, ki so do zdaj plačane po realizaciji kot povečani obseg dela, izzive medkulturnega sobivanja, naraščanje števila učencev z odločbami o usmeritvah, opozarjanje na kadrovsko problematiko in težave s pripravništvom, spremembe normativov in standardov, izobraževanje na domu in ocenjevanje teh učencev, popoldanski dodatek v glasbenih šolah,  sodelovanje pri pripravi bele knjige o vzgoji in izobraževanju.

 

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, ko so ti opravili še drugi del volitev, v nadaljevanju volilnega zbora spregovoril o pomembnih pogajanjih 42 sindikatov javnega sektorja z vlado in podrobneje predstavil potek le-teh v zadnjih tednih, ko sta se strani usklajevali v svojih predlogih. Vlada in sindikati javnega sektorja smo po zadnjem krogu pogajanj, ki so potekala 19. septembra 2022, pred parafiranjem dogovora, da se z oktobrsko plačo vsem javnim uslužbencem plača poviša za 4,5 odstotka, nadomestilo za prehrano pa se zviša na 6,15 evra na dan. Glede poračuna regresa je bilo dogovorjeno, da bodo uslužbenci javnega sektorja, ki so razvrščeni do vključno 24. plačnega razreda, pri plači za oktober prejeli 300 evrov, uslužbenci od 25. do 30. plačnega razreda prejmejo 250 evrov, od 31. do 35. plačnega razreda dobijo 200 evrov, od 36. do 40. plačnega razreda 150 evrov, uslužbenci od 41. do 50. plačnega razreda pa regres v višini 100 evrov.

V usklajevanju je, v katerem mesecu prihodnjega leta se bodo vsem javnim uslužbencem plače dvignile za en plačni razred.  Dogovorjeno je bilo sicer, da en plačni razred namenijo za odpravo nesorazmerij vsem tistim, ki niso bili deležni povišanja vrednosti z novembrskim dogovorom v zdravstvu in socialnem varstvu. Prav tako je bilo sklenjeno, da vzporedno tečejo tudi dogovori o sistemskih spremembah plačnega sistema. Glavni tajnik SVIZ, ki je bil na pogajanjih v vlogi vodje pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja, je poudaril, da je v pogajanjih odprtih še nekaj vprašanj, če pa se bodo o teh z vladno stranjo uskladili, pa bi se lahko članstvo v sindikatih že prihodnji teden začelo opredeljevati o dogovorjenem v pogajanjih – torej o tem, ali so za podpis dogovora z vlado ali se z dogovorjenim ne strinjajo. Podčrtal je še, da se s temi pogajanji odpravlja plačna razmerja zgolj delno, razvrščeni do 24. plačnega razreda pa razen pri poračunu regresa in pri malici ne bodo čutili povišanja plač. To bo po njegovih besedah eno od tistih vprašanj, ki bo imelo središčni prostor pri iskanju novega, bolj učinkovitega in funkcionalnega sistema, pogajanja pa naj bi se začela še ta mesec. Za prihodnji teden so na Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport predvidena tudi pogajanja o stavkovnih zahtevah SVIZ v še aktivni stavki, katere prvi dan je sindikat izpeljal marca letos.

 

Ob zaključku volilnega zbora je volilna komisija razglasila še rezultate volitev v predsedstvo Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih – izvoljeni so bili:

Matej Berk, Osnovna šola Planina pri Sevnici

Mladen Bucić, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

Branko Filipič, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

Irena Hudobivnik, Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Inge Ivartnik, Osnovna šola Jurija Vege Moravče

Manca Macuh, Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice

 

Oktobra letos bodo volilni zbori izpeljani še v vseh štirih sekcijah, ki so aktivne v našem sindikatu, in bodo vodstvo in svoje predstavnike za mandatno obdobje 2022–2026 dobile:

-  Sekcija svetovalnih delavk in delavcev (6. oktober 2022),

-  Sekcija upokojenih članic in članov (10. oktober 2022),

-  Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev (13. oktober 2022) ter

-  Sekcija administrativno-računovodskih delavk in delavcev (20. oktober 2022).