Ljubljana, 14. 12. 2021

Seja glavnega odbora

Ob izteku koledarskega leta smo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) pripravili še eno sejo svojega najvišjega organa med kongresoma. Članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) so skladno z dnevnim redom na njej razpravljali o predvidenih spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), vladnih izhodiščih in stališču SVIZ do sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), zahtevah za zvišanje plač zaposlenih v plačni skupini »J« in na drugih delovnih mestih v spodnji tretjine plačne lestvice (D, F, G, H), čas pa so namenili še pripravam na kongres sindikata, ki bo potekal novembra 2022, in napovedi športnih iger SVIZ.

 

V uvodu v sejo je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj povzel nekaj najpomembnejših aktualnih tem, ki so trenutno v ospredju dejavnosti sindikata – med njimi predvidene spremembe v sestavi svetov vrtcev in šol, ki izhajajo iz novele ZOFVI. Članice in člani GO SVIZ so se v zvezi s tem strinjali, da SVIZ pred napovedano izredno sejo državnega zbora o ZOFVI ponovno pozove poslanke in poslance, da spremembe v sestavi vrtcev, šol in dijaških domov zavrnejo, hkrati pa, da sprejmejo amandma k 3. členu ZOFVI, ki omogoča uveljavitev naziva »višji svetnik« za strokovne delavke in delavce v vzgoji in izobraževanju, kot je bilo dogovorjeno v stavkovnem sporazumu med Vlado RS in SVIZ leta 2018.

Predsednice sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, sindikalne konference za predšolsko vzgojo ter sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih so glavnemu odboru zatem predstavile stališča do predloga izhodišč Vlade RS za pogajanja in sklenitev Aneksa h KPJS in Aneksa h KPVIZ, ki so bila posredovana SVIZ. Navzoči so se seznanili tudi z naknadnim dopisom ministrstva za izobraževanje, v katerem je slednje SVIZ obvestilo, da so izhodišča MIZŠ še v medresorskem usklajevanju. Članice in člani GO SVIZ so potrdili sklep, da bo SVIZ stališča predsedstev omenjenih sindikalnih konferenc, če mu bo ministrstvo za izobraževanje posredovalo na vladi usklajena izhodišča za pogajanja, upošteval v odgovoru sindikata na predlog. V nadaljevanju so bili soglasni tudi v sklepu, da strokovna služba sindikata pripravi  izhodišča za spremembe in dopolnitve kolektivnih pogodb dejavnosti, ki naj se osredotočijo na oblikovanje predloga za zvišanje plač.

Glavni tajnik je v nadaljevanju seje usmerjal razpravo o problematiki pomanjkanja oziroma povečane odsotnosti zaposlenih v povezavi z obvladovanjem epidemije covida-19, s katero se soočajo vzgojno-izobraževalni zavodi. Izpostavil je, da se ob trenutnem primanjkljaju kadra zaradi trenutnih zdravstvenih razmer po podatkih nedavno objavljene raziskave Poklicni barometer Zavoda RS za zaposlovanje srednjeročno predvideva primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, svetovalnih delavcev in tudi vzgojiteljev v vrtcih. Upoštevaje zapisano je GO SVIZ sprejel sklep, da bo sindikat pozval resorno ministrico prof. dr. Simono Kustec, naj začne v dogovoru s SVIZ kot reprezentativnim predstavnikom zaposlenih takoj reševati primanjkljaj osebja – strokovnega, tehničnega, računovodskega in administrativnega –, ki povzroča izredne obremenitve zaposlenih, ki so na delovnih mestih. Sindikat je pri tem jasen v zahtevi, da je treba dodatne, presežne izredne obremenitve, ki nastajajo zaradi negativnih učinkov epidemije covida-19, dodatno in posebej ovrednotiti. Članice in člani GO so na seji prenesli tudi nasprotovanje in dileme svojih kolegic in kolegov glede izvajanja hibridnega načina pouka v osnovnih in srednjih šolah.

 

Navzoči na seji glavnega odbora so v nadaljevanju srečanja namenili pozornost še odpravljanju anomalij v plačnem sistemu, s poudarkom na spodnji tretjini plačne lestvice, ter potencialnim pristopom sindikata k urejanju te pereče problematike velike skupine zaposlenih. Dejstvo je namreč, da se vse več delovnih mest »utaplja« v minimalni plači. Seja se je sklenila s seznanitvijo s časovnico postopkov v okviru priprav na kongres sindikata, ki bo potekal novembra prihodnje leto, z organizacijo januarskega veleslalomskega dneva na Golteh, za katerega poskrbi velenjski območni odbor sindikata, in določitvijo datuma za predvidene športne igre SVIZ, ki jih bo maja prihodnje leto pripravil OO SVIZ Nova Gorica.