Ljubljana, 20. 4. 2023

Sekcija upokojenih članic in članov

Na sedežu Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na Oražnovi ulici v Ljubljani so se 19. aprila 2023 na sestanku zbrali predstavniki upokojenih članic in članov SVIZ, ki so aktivni v sekciji upokojenih članic in članov sindikata. Oktobra lani je sekcija že dobila novo predsedstvo za čas od leta 2022 do 2026, na tokratnem srečanju pa so njegovi članice in člani namenili osrednjo pozornost podrobnejšemu načrtu dela za aktualno štiriletno mandatno obdobje.

Sekciji upokojenih članic in članov SVIZ v mandatnem obdobju 2022–2026 predseduje Jelka Velički z Območnega odbora SVIZ Velenje, v predsedstvu sekcije pa upokojene članice in člane SVIZ s 27 območnih odborov sindikata zastopajo še Eda Čufer, Marjan Gojkovič, Zlatka Knez, Izidor Podgornik, Irena Škorjanc, Jožica Unetič in Avguština Zupančič.

Predsednica sekcije Jelka Velički, ki prihaja z Območnega odbora SVIZ Velenje in je bila pred prevzemom te vloge med drugim več let tudi predsednica osnovnošolske sindikalne konference in glavnega odbora sindikata, je ob uvodnem pozdravu povzela, da je bila sekcija upokojenih članic in članov SVIZ ustanovljena z namenom, da bi lahko člani in članice sindikata ostali tudi po upokojitvi aktivni v različnih oblikah delovanja in druženja. V sekciji je trenutno več kot 1.300 članov in članic iz vse Slovenije, ki so bili zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. To število se iz leta v leto povečuje, kar po besedah predsednice sekcije kaže na to, da želijo članice in člani nadaljevati in krepiti svojo sindikalno pripadnost tudi potem, ko prenehajo z aktivnim delom. Tudi po upokojitvi pa zadržijo  vse pravice in ugodnosti iz članstva, ki so pripadale v času aktivne delovne dobe. Jelka Velički je povedala še, da je sekcija organizirana na vseh 27 območnih odborih, ki upokojene članice in člane na različne načine vključujejo v aktivnosti. O višini letne članarine za sekcijo odloča Glavni odbor SVIZ vsako leto na seji v mesecu marcu, je pa, kot je izpostavila aktualna predsednica, nekaj območnih odborov že sprejelo sklep, da prvo enoletno članarino upokojenim članom in članicam poravnajo iz sredstev območja.

 

V nadaljevanju srečanja so zbrani članice in člana predsedstva namenili pozornost pripravi podrobnejšega načrta dela sekcije upokojenih za obdobje do leta 2026, v izhodišču v razpravo pa je predsednica sekcije povzela, da se po izkušnjah – ne glede na to, katera vlada oblikuje državno politiko – od upokojenih pričakuje strpnost in popustljivost pri zahtevah za dostojno starost. Podčrtala je, da upokojeni nikakor ne želijo biti v breme družbi, da razumejo stisko mladih, ki šele vstopajo na poklicno pot, stisko mladih družin, ki jih poleg finančnih pestijo še stanovanjski problemi, a da so tudi sami nekje na tej poti: »Smo tisti, ki smo, ne vedno v prijaznih obdobjih, gradili sistem, za katerega smo upali, da bo ohranil vrednote, ki jih bomo deležni, ko ostarimo. To so: zdravstvena in socialna varnost, spoštovanje, podpora ranljivim, strpnost, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.«

Predsedstvo sekcije je bilo soglasno, da je treba položaj upokojenih celostno izboljšati in da bodo zato članice in člani sekcije na področjih, kjer so slišani, o tem tudi razpravljali in oblikovali predloge k zakonskim rešitvam. Kot je poudarila predsednica naše sekcije upokojenih Jelka Velički, so spremembe starostne strukture prebivalstva dejstvo, medgeneracijska solidarnost, na kateri temelji naš pokojninski sistem, pa je zaradi spreminjanja razmerja med zaposlenimi in upokojenimi pred preizkušnjo. Revščina starejših in seveda tudi ostalih upokojencev, skupin prebivalstva je nesprejemljiva. Nujni so takojšnji ukrepi za izboljšanje položaja upokojencev.  Naraščanje življenjskih stroškov pesti veliko upokojenih, tveganju revščine so najbolj izpostavljene starejše ženske.

V informativni zloženki Ohranite pravice in ugodnosti iz članstva tudi po upokojitvi! smo v Svizu zbrali najpomembnejše podatke, pomembne za delovanje sekcije upokojenih članic in članov. V zloženki so tako zainteresiranim med drugim na voljo podatki o pravicah in ugodnostih iz članstva, o včlanitvi in plačilu članarine, dostopni pa so tudi kontaktni podatki predstavnikov upokojenih članic in članov po posameznih območjih sindikata. Med ugodnostmi iz članstva je najem počitniških stanovanj, ki jih ima Sviz v lasti po Sloveniji.

Navzoči na srečanju so se strinjali tudi, da je pomembno, da se upokojeni čim pogosteje vključujejo dejavnosti s področja socialnega varstva, varovanja zdravja, športa, kulture in izobraževanja, ki omogočajo široko paleto različnih aktivnosti in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Redna gibalna in športna dejavnost namreč pripomoreta k ohranjanju vitalnih funkcij in h kakovosti življenja v različnih obdobjih staranja. Predsednica sekcije je izpostavila, da nekatere dejavnosti – tako na ravni območnih odborov kot glavnega odbora – organizira tudi sindikat, med drugim letne športne igre in tekmovanje v veleslalomu, že vrsto let pa tudi junijsko druženje upokojenih članic in članov iz vse Slovenije. Srečanje za leto 2023 bo izpeljano 6. junija, potekalo pa bo ob spoznavanju Maribora in okolice.

SVIZ ima z zavarovalnico Generali, d. d sklenjeno kolektivno pogodbo o kolektivnem nezgodnem zavarovanju za vse svoje članice in člane do dopolnjenega 75. leta starosti. Kritje zajema: smrt zaradi nezgode ali bolezni ter trajno invalidnost zaradi nezgode. Za več informacij so članicam in članom na voljo predstavniki koordinacijskega odbora sekcije na območju oziroma predsedniki/predsednice območnih odborov.

Prav tako je bilo na sestanku poudarjeno, da je za dobro delovanje sekcije, krepitev pripadnosti in podporo sindikalnim akcijam pomembno, da so predstavniki upokojenih članic in članov seznanjeni z dogajanjem na območjih in tudi na ravni glavnega odbora. Informacije o pomembnih vprašanjih in temah, ki so povezane z dejavnostjo sindikata, lahko člani pridobivajo  s prebiranjem e-Svizovih novic, aktualnih vsebin na spletni strani www.sviz.si ali na spletnih straneh posameznih območnih odborov. V pomoč so jim lahko tudi predstavniki koordinacijskega odbora sekcije na območnih odborih, pa tudi od predsedniki in predsednice območij.

 

Ob točki razno so predstavnice in predstavniki sekcije upokojenih članic in članov SVIZ razpravljali še o trenutnih družbenih dogodkih, med temi o protestih upokojencev in nasilju med mladimi, nekaj pozornosti pa so namenili tudi vprašanjem o možnostih koriščenja počitniških stanovanj, ki jih ima v lasti SVIZ. Razšli so se ob sklepu, da bodo še naprej krepili dejavnost sekcije in povezovanje nekdanjih članic in članov sindikata ter da si bodo vsak v svojem lokalnem okolju kot do zdaj prizadevali za zboljšanje položaja upokojenih.