Ljubljana, 1. 4. 2019

Seminar za sindikalne zaupnike v kulturi

Četrti v nizu letošnjih izobraževalnih seminarjev za SVIZ-ove sindikalne zaupnice in zaupnike 1. in 2. aprila poteka na Bledu, kjer je zbranih 30 zaupnikov sindikata v kulturnih organizacijah.

V uvodu v tokratni izobraževalni seminar je predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij mag. Mojca Jenko izrazila dobrodošlico vsem navzočim ter predstavila program dogodka in časovnico le-tega. Trideset sindikalnih zaupnic in zaupnikov je nato nagovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je uvodne besede namenil vprašanju stavke in ostalih oblik industrijskih akcij v dejavnosti kulture ter smiselnosti in uspešnosti le-teh. Spomnil je na konflikt v Slovenski filharmoniji, kjer kakršni koli finančni interesi, ki so običajno v ospredju sindikalnih aktivnosti, niso bili razlog za zahteve zaposlenih po zamenjavi vodstva. Čeprav znanost, izobraževanje in kultura vodijo družbe naprej, vsaj pri nas te vloge omenjene dejavnosti nimajo priznane. Celo nasprotno – kultura pri nas je marginalizirana, zdi se, da celo vedno bolj, enako pa lahko ocenimo položaj kulturnega ministra v celotni vladi.

V nadaljevanju svojega prispevka je nato glavni tajnik predstavil še »plačni spopad«, ki se je med SVIZ-om in ostalimi sindikati javnega sektorja ter Vlado RS odvijal zadnji dve leti in je po dveh stavkah, ki ju je izvedel SVIZ, in kjer je tudi dejavnost kulture izglasovala stavko, zaposlenim prinesel zvišanje plač. Glavni tajnik je spregovoril še o dosežkih za skupino J (dvig minimalne plače in višji regres za letni dopust) ter obenem predstavil sindikalni predlog glede višine letošnjega kongresa. Nadaljeval je z glavnimi točkami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jih bo v prihajajočih pogajanjih verjetno želela spremeniti Vlada. Gre za vprašanje delovne uspešnosti, napredovanj, veljavnosti (kvoruma) kolektivne pogodbe, kjer bo vladna stran seveda sledila interesom finančnih prihrankov in bo želela zaostriti pogoje za napredovanja, uporabiti že obstoječa sredstva za izplačilo delovne uspešnosti ipd. Potencialni konflikt prinaša tudi nov način izračunavanja in izplačevanja potnih stroškov, ki ga po našem vedenju pripravlja vladna stran. SVIZ bo pozorno spremljal in sproti obveščal članstvo o vladnih predlogih ter nasprotoval vsem takšnim, ki bi poslabševala položaj zaposlenih.

V zaključku svojega prispevka se je glavni tajnik SVIZ dotaknil še vsebine pisma oziroma predlaganih tem za srečanje, ki jih je sindikat naslovil na novega ministra za kulturo ob njegovem nedavnem nastopu mandata. Predstavil je še predlog davčne optimizacije in davčne razbremenitve državljanov ter pokojninske reforme, kar je socialnim partnerjem nedavno predstavila Vlada.
 

S strani pristojnega ministrstva je na tokratnem seminarju sodelovala državna sekretarka mag. Petra Culetto, ki je predstavila prioritete ministrstva oziroma novega ministra za kulturo ter načrtovane spremembe sistemske zakonodaje, v nadaljevanju pa je odgovarjala na vprašanja sindikalnih zaupnikov. SVIZ jo je zaprosil, naj se skuša v svoji uvodni predstavitvi še zlasti osredotočiti na naslednja vprašanja:
-  Problematika financiranja javnih zavodov na področju kulture;
- Načrtovane spremembe zakonodaje in ostalih predpisov na področju kulture;
- Neustreznost Pravilnika o pridobivanju strokovnih nazivov v dejavnosti varstva kulturne dediščine;
- Sprostitev omejevanja zaposlovanja v zavodih s področja kulture in zagotovitev ustreznega financiranja novih zaposlitev (izrazita kadrovska podhranjenost v zavodih s področja kulture in preobremenjenost že zaposlenih delavcev);
- Ureditev kriterijev za napredovanje v nazive priznani/vrhunski glasbenik in priznani dramski igralec/prvak;
- Problematika staranja zaposlenih na področju umetniških dejavnosti in možnost prekvalifikacije (baletni plesalci, operni in zborovski pevci).

Državna sekretarka je uvodoma povzela stanje na MK in sredstva, s katerimi razpolagajo na ministrstvu po rebalansu proračuna. Na Ministrstvu za kulturo je zaposlenih 133 ljudi, tudi na ministrstvu pa se soočajo s kadrovsko podhranjenostjo, zato je mag. Culetto izpostavila, da razume sindikalne zaupnike in sindikat, ki opozarjajo na nesprejemljivost omejitve zaposlovanja, problematiko staranja zaposlenih in preobremenjenost delavcev. Rebalans proračuna sicer ministrstvu daje 193 milijonov evrov, kar pomeni 1,9 odstotka državnega proračuna in je največ po letu 2012, si bodo pa na MK prizadevali za še več sredstev. Sicer gre 108,6 milijonov evrov (približno 56 odstotkov proračuna) za financiranje javnih zavodov. Državna sekretarka je nato podrobneje predstavila načrtovane zakonske spremembe in druge prioritetne aktivnosti ministrstva za kulturo. Omenila je pripravo nacionalnega programa za kulturo, zakon za zagotavljanje nujnih sredstev za programe v kulturi, prenovo medijske zakonodaje, ureditev področja samozaposlenih in nevladnega sektorja v kulturi ter druge pomembne projekte. Dotaknila se je tudi problematike staranja zaposlenih v umetniških poklicih (npr. baletni plesalci).

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj se je državni sekretarki zahvalil za njeno predstavitev in se odzval na nekatere dele iz njene predstavitve. Skupaj sta spregovorila še o t. i. zakonu o kulturnem evru in NPK …, zbrani pa so odprli še vprašanja omejitve zaposlovanja v zavodih na področju kulture in s tem povezano kadrovsko podhranjenostjo, izgorevanjem zaposlenih, odhajanjem na dolgotrajne bolniške … Vabljeni k ogledu posnetkov prispevka državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo mag. Petre Culetto na izobraževalnem seminarju z

V zaključku druženja z državno sekretarko so zbrani odprli še nekatera pomembna vprašanja, med njimi standarde in normative v uprizoritvenih umetnostih, dvig plač vrhunskih umetnikov (prvakov), tudi nujno potrebno prenovo ljubljanske Drame, slabo stanje objektov kulturne dediščine ter položaj lastnikov le-teh, potrebo po ustanovitvi specialistične ambulante za zaposlene v kulturi in nekatere druge.

Popoldanski del prvega dne seminarja se je zaključil z izjemno zanimivim in koristnim predavanjem Zdravje pri delu delavcev v kulturi prof. dr. Metode Dodič Fikfak iz Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa o varnosti in zdravju pri delu.

Prvi dan izobraževalnega seminarja so sindikalni zaupnice in zaupniki zaključili z obiskom Radovljice ter ogledom njenih kulturno-zgodovinskih znamenitosti.