Ljubljana, 13. 3. 2017

Sindikalni zaupnice in zaupniki z ministrom

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se je v Postojni 14. marca 2017 nadaljeval dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah (povzetek prvega dneva seminarja z gradivom in fotogalerijo je dostopen tukaj).

Zbranim se je v uvodu v dan pridružila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in jim spregovorila o osebnih podatkih, različnih vidikih in varovanju le-teh ter zasebnosti na delovnem mestu. Izpostavila je pozitivno informacijo, da je Slovenija ena redkih držav, v katerih jamči varovanje osebnih podatkov država, zbiranje, obdelovanje, namen uporabe podatkov, nadzor in varnost osebnih podatkov pa določa zakon. Z zaupnicami in zaupniki je informacijska pooblaščenka razpravljala in jim svetovala glede spornih praks z vidika poseganja v zasebnost zaposlenih, s katerimi so ti soočeni v svojih delovnih okoljih. Posebno pozornost je namenila vprašanju (ne)ustreznosti identificiranja s pomočjo biometričnih podatkov.

V pričakovanju konkretnih odgovorov na številne in dlje trajajoče težave zaposlenih v kulturi so sindikalne zaupnice in zaupniki v nadaljevanju prisluhnili ministru za kulturo Antonu Peršaku. Posvetil se je predvsem izhodiščem za prenovo kulturnega modela in povedal, da so v kulturi v spremenjenih družbenih razmerah nujne korenite spremembe. Poudaril je, da je kultura vezivo posamezne skupnosti, instrument identitete in ena zadnjih razsežnosti, v kateri smo v naši državi še suvereni. Po besedah ministra pa smo v Sloveniji ob izraziti ekspanziji dejavnosti priča zelo omejenim možnostim, saj je proračun ministrstva za kulturo nezadosten. Ob tem je Anton Peršak spregovoril o problematiki velikega števila samozaposlenih v kulturi, ki jim ministrstvo plačuje minimalne socialne prispevke, o racionalizaciji področja kulture in pomanjkanju oziroma kar odsotnosti sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Sindikalni zaupnice in zaupniki so ministra ob tem opozorili, da nekatere kulturne ustanove ob zaradi skrajnega skrčenja investicijskih sredstev še komajda zagotavljajo kolikor toliko ustrezne razmere za delo in dejavnosti. Od ministra so želeli dobiti tudi odgovore v povezavi z odpravljanjem anomalij v plačnem sistemu, načrtovanimi zakonodajnimi spremembami v kulturi, nezagotavljanjem zadostnih sredstev za plače zaposlenih v kulturnih ustanovah, neizplačevanjem terenskega dodatka, sestavo svetov zavoda ipd., a je slednji bolj ali manj zgolj vztrajno opozarjal na svojo nemoč in okrnjene možnosti ministrstva ob danih finančnih okvirih, s katerimi razpolaga.
V zadnjem delu izobraževalnega seminarja je predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ mag. Mojca Jenko predstavila poročilo o delu konference od zadnjega zbora in v sklopu le-tega izpostavila nespodobno nizko stopnjo financiranja kulture v državi in spričo tega nezavidljiv položaj zaposlenih na tem področju. Zbor sindikalne konference se je seznanil s seznamom orientacijskih delovnih mest, ki je aktualen v pogajanjih o odpravi anomalij v javnem sektorju, ob čemer je bilo med drugim predlagano, da bi spisku dodali delovno mesto muzejskega vodnika; ob šepetalcu v dramskem gledališču šepetalca v opernem gledališču in scenskega tehnika (na V. stopnji). Navzoči so še enkrat več opozorili na neizplačevanje dodatka za terensko delo in težje delovne pogoje v kulturi, zbor pa je izrazil podporo orkestru Slovenske filharmonije pri njihovih dejavnostih za zboljšanje razmer za delo in položaja zaposlenih v tej ugledni umetniški ustanovi. Dotaknili so se tudi sestave svetov zavodov, ki naj bi bila v kulturi oblikovana po zgledu le-teh v vzgoji in izobraževanju, podali pa predlog, da bi sindikat z novinarsko konferenco opozoril na skrajno zaskrbljujoče razmere v slovenski kulturi.