Ljubljana, 17. 4. 2024

Skrite delovne obremenitve

V okviru vseevropske kampanje »Za privlačnost učiteljskega poklica«, ki poteka pod okriljem Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education, Etuce), je letošnji april namenjen vprašanju delovne obremenitve pedagoških delavk in delavcev ter zagotavljanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje, ki predstavlja več kot 11 milijonov učiteljev v 51 državah, aktiven član organizacije pa je tudi Sviz, želi tako povečati zavedanje o dejstvu, da delo zaposlenih v izobraževanju ne zajema le poučevanja, temveč slednje v velikem deležu spremljajo številne t. i. skrite delovne obremenitve. Kot izhaja iz podatkov o delovni obremenitvi srednješolskih učiteljev v Evropi, ki so jih zbrali pri Evropskem informacijskem omrežju za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice, predstavlja poučevanje le 46,8 odstotka njihove delovne aktivnosti. Na vseh ravneh izobraževanja so učiteljice in učitelji poleg pouka v razredu obremenjeni še z različnimi administrativnimi nalogami, načrtovanjem pouka, ocenjevanjem in zunajšolskimi obveznostmi. Četudi je poučevanje že dolgo prepoznano kot zahteven poklic, pravi obseg dela, ki ga opravljajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, prepogosto ostane skrit očem javnosti. Ob resnem pomanjkanju učiteljev, s katerim se trenutno sooča vsa Evropa, predstavljata velika delovna obremenitev in možnost zagotavljanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem osrednji vprašanji, kar se tiče zaposlovanja in zadržanja ustrezno usposobljenega kadra.

Iz navedenih razlogov si Etuce prizadeva v okviru omenjene kampanje doseči, da učnih ur ne bi zamenjevali in pogosto enačili z delovnim časom učiteljev, obenem pa opozarja na manko podatkov o dejanskih delovnih obremenitvah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – medtem ko so ti dostopni za srednješolsko raven, so pomanjkljivi za druge ravni vzgojno-izobraževalnega sistema. Etuce zato poziva Evropsko unijo in nacionalne izobraževalne organe po vsej Evropi, naj poskrbijo za celostne podatke o delovni obremenitvi učiteljev na vseh ravneh izobraževanja, da bi lahko na podlagi le-teh dobili natančnejši vpogled v obseg njihovega dela.

Etuce v kampanji »Za privlačnost učiteljskega poklica« opozarja, da so šole brez pedagoških delavk in delavcev zgolj prazne stavbe, da visoko šolstvo brez akademikov ne obstaja. Ob tem poudarja še, da je usposobljeno osebje na vseh ravneh ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja za naslednje generacije, ki ga resno ogrožajo zmanjševanje sredstev za javno izobraževanje, neustrezno plačilo zaposlenih, težnje po privatizaciji in nesistematično odzivanje na kadrovsko problematiko ter posledično slabšanje statusa učiteljskega poklica.