Ljubljana, 15. 9. 2023

Solidarni z oškodovanimi v poplavah

Sorodne objave


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ
 
Ljubljana, 15. septembra 2023

 
POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ


SOLIDARNI S KOLEGICAMI IN KOLEGI, KI SO UTRPELI ŠKODO V POPLAVAH

Sredstva bodo razdeljena skladno s posebnim pravilnikom za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023Spoštovani,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo po hudi povodnji, ki je v začetku minulega meseca številnim uničila ali odnesla praktično vse njihovo premoženje, začeli skladno z načelom, da je medsebojna solidarnost temelj našega delovanja, takoj zbirati sredstva za pomoč članicam in članom, ki so v tej do zdaj najobsežnejši naravni nesreči v zgodovini naše države utrpeli hujšo škodo.

Upoštevaje obsežnost poplav in ogromno škodo, ki so jo povzročile, v Svizu pričakujemo, da bomo prejeli od članic in članov nekaj sto vlog za finančno pomoč. To bo velik finančni zalogaj, zato smo se odločili v ta namen pripraviti poseben pravilnik ter za zbiranje (in zatem razdelitev) sredstev zgolj iz enega vira na ravni glavnega odbora oziroma celotnega sindikata. Na posebnem solidarnostnem računu, ki ostaja odprt do nadaljnjega, se sredstva že zbirajo. Glavni odbor sindikata je skladno z odločitvijo na zadnji seji, ki je potekala 12. septembra 2023, z rebalansom proračuna in prerazporeditvijo sredstev za ta namen že zagotovil 350.000 evrov. Obenem so članice in člani najvišjega organa med kongresoma sprejeli tudi priporočilo območnim odborom sindikata, naj ti v sklad prispevajo po pet evrov na člana, katerega sindikat zavoda je vključen v posamični območni odbor Sviza. Donatorjem so se pridružili tudi Delavska hranilnica (z nakazilom 25.000 evrov) in srbski učitelji (Sindikat obrazovanja Srbije, 1.000 evrov). To gesto sindikalnih kolegov še posebej cenimo tudi zato, ker so sami v nezavidljivem materialnem položaju in bodo, mimogrede, konec tega meseca protestirali zaradi še nikoli slabšega položaja prosvetnih delavcev in nizkih plač. Na solidarnostni račun so sredstva že nakazali tudi številni sindikati zavodov in posamezniki. Vsem se iskreno zahvaljujemo! Svizov račun »Solidarni s kolegicami in kolegi« (SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00) 6262) ostaja odprt in lahko torej nanj še vedno nakažete sredstva, ki bodo v veliko pomoč prizadetim v poplavah.


PRAVILNIK ZA DODELITEV IZREDNE SOLIDARNOSTNE POMOČI ZA HUJŠO ŠKODO, NASTALO ZARADI NARAVNE NESREČE – POPLAV V AVGUSTU 2023

Posebni pravilnik, tj. Pravilnik za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023, je glavni odbor potrdil na seji 12. septembra 2023. Pravilnik na ravni glavnega odbora (celotnega Sviza) ureja možnost pridobitve izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023, na nepremičninah oziroma premičninah, ki jo je član našega sindikata utrpel v stanovanjskem objektu, v katerem dejansko biva. Za hujšo škodo se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča, da življenjsko okolje ni primerno za bivanje.

V pravilniku je natančno določeno, kdo lahko vloži prošnjo za dodelitev izredne solidarnostne pomoči, opredeljeni so način in rok za oddajo vloge za izredno solidarnostno pomoč, višina solidarnostne pomoči, pristojnosti in naloge komisije za obravnavo vlog, organ za dodeljevanje ter organ za nadzor dodeljevanja izrednih solidarnostnih pomoči in porabe sredstev iz solidarnostnega sklada. V nadaljevanju smo pripravili tudi praktična navodila, ki vam bodo v pomoč pri izpolnitvi in oddaji vloge za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo v poplavah minuli mesec.

Izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023, se, kot smo že zapisali, izplačujejo iz posebej v ta namen vzpostavljenega solidarnostnega sklada na ravni Glavnega odbora SVIZ. Član ali članica tokrat za solidarnostno pomoč izjemoma ne zaprosi stopenjsko (tj. najprej na ravni sindikata zavoda, nato na ravni območnega odbora in šele nato na ravni glavnega odbora), ampak vlogo preko elektronskega obrazca naslovi neposredno na glavni odbor. Če je sindikat zavoda posameznemu članu ali članici solidarnostno pomoč za namen odprave škode po poplavah avgusta 2023 morda že izplačal, to ni izključujoče – v tem primeru sindikalne zaupnike in zaupnice prosimo le, da to na predvidenem mestu v elektronskem obrazcu ustrezno označite.
 

Rok za oddajo vloge za izredno solidarnostno pomoč za odpravo hujše škode, ki je nastala v poplavah avgusta 2023, s strani vlagatelja je ponedeljek, 16. oktober 2023.

 


Vlagatelj prošnje za dodelitev izredne solidarnostne pomoči zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023 je lahko:
  • - posamezni član SVIZ-a, po treh mesecih članstva, če je plačal predpisano članarino,

  • - sindikalni zaupnik za člana sindikata zavoda, v katerem sindikalni zaupnik opravlja funkcijo,

  • - predsednik območnega odbora za člana sindikata zavoda, ki deluje na območju, na katerem predsednik opravlja funkcijo.


KAKO ODDATI VLOGO ZA DODELITEV IZREDNE SOLIDARNOSTNE POMOČI

Vlagatelj zaprosi za izredno solidarnostno pomoč izključno preko elektronskega obrazca. Vlagatelj do vloge za dodelitev izredne solidarnostne pomoči dostopa preko povezave https://poplave2023.sviz.si/. Sindikalni zaupniki in predsedniki območnih odborov pa lahko do seznama oddanih vlog dostopate na povezavi podatki.sviz.si.

Za vstop v sistem za oddajo elektronskega obrazca se vlagatelj (član ali članica Sviza) vpiše s svojo člansko številko in letnico rojstva. V vlogi je treba izpolniti vse rubrike in oddati ustrezna dokazila, kot je to predvideno s pravilnikom:

1. osnovne podatke o članu ter kontaktne podatke,

2. številko članske izkaznice in dobo članstva v SVIZ,

3. število družinskih članov, število in starost nepreskrbljenih otrok,

4. številko transakcijskega računa in banko,

5. davčno in matično (EMŠO) številko,

6. povprečni neto dohodek vlagatelja in njegovega partnerja za zadnje tri mesece,

7. delovno mesto člana, članice,

8. izjava, ali družina ima druge dohodke in da dovoljuje posredovanje svojih podatkov,

9. opis škode in okvirna vrednost škode,

10. dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb in lastništvo poškodovanih premičnin oziroma nepremičnin,

11. dokazila o zavarovanju premičnin oziroma nepremičnin in podatek o višini izplačane zavarovalnine, če je le-ta že bila določena oziroma izplačana,

12. dokazilo o plačani članarini za zadnje tri mesece.


Ko vlagatelj vnese vse predvidene podatke in priloge, klikne na gumb »Pošlji podatke«. Na elektronski naslov, ki ga je navedel v obrazcu, bo zatem prejel potrdilo o uspešni oddaji vloge.

Vlogo za dodelitev izredne solidarnostne pomoči lahko oddajo tudi upokojeni članice in člani Sviza. Ti prav tako izpolnijo elektronski obrazec, dostopen na zgoraj zapisani povezavi, za vstop v sistem pa enako uporabijo svojo člansko številko in letnico rojstva. Njihovo vlogo bo pregledal in potrdil zgolj predsednik območnega odbora, katerega član je bil vlagatelj pred upokojitvijo, in sicer preko povezave podatki.sviz.si.

Če bi vlagatelji pri izpolnjevanju obrazca naleteli na težave ali nejasnosti, se obrnejo na sindikalnega zaupnika ali predsednika območnega odbora oziroma lahko pokličejo v tajništvo glavnega odbora 01 244 09 00. Vnaprej pa se vsem zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje, če bi zaradi občasne preobremenjenosti aplikacije morda sistem oddaje vloge deloval počasneje.


VLOGI SINDIKALNEGA ZAUPNIKA IN PREDSEDNIKA OBMOČNEGA ODBORA PRI ODDAJI PROŠNJE ZA DODELITEV IZREDNE SOLIDARNOSTNE POMOČI

Sindikalni zaupnice in zaupniki morate vloge, ki jih bodo oddali članice in člani – preden jih bo zatem obravnavala v ta namen posebej imenovana sedemčlanska komisija –, pregledati na povezavi podatki.sviz.si. Po pregledu posamezne vloge morate potrditi, da je do hujše materialne škode zaradi poplav avgusta 2023 dejansko prišlo, in vpisati višino morda v ta namen že dodeljene pomoči na ravni sindikata zavoda. Če boste ugotovili, da je vlagatelj oddal nepopolno, neustrezno vlogo, ga zaprosite, da jo dopolni. Po presoji lahko sindikalni zaupnice in zaupniki vlogo članice ali člana tudi zavrnete, če boste ocenili, da ta zaradi poplav avgusta 2023 ni utrpel hujše škode.

Preden bo vlogo prejela in dokončno obravnavala komisija, mora le-to pregledati še predsednik območnega odbora. Dokler torej vloge ne verificirata sindikalni zaupnik in predsednik območnega odbora, ta komisiji ne bo posredovana in je slednja torej ne bo obravnavala.


POSTOPEK DODELJEVANJA IZREDNE SOLIDARNOSTNE POMOČI

Vse vloge za izredno solidarnostno pomoč, ki jih bomo v sindikatu prejeli, bo obravnavala sedemčlanska komisija, v katero je glavni odbor na svoji septembrski seji imenoval: Marjano Kolar (predsednico GO SVIZ), Jaroša Kresnika (predsednika OO SVIZ Koroška), Greto Vatovec (predsednico OO SVIZ Obala), Boštjana Mikliča (predsednika OO SVIZ Novo mesto), Viktorja Klampferja (predsednika OO SVIZ Ljubljane in okolice), Ireno Porekar Kacafura (predsednico sindikalne konference kulturnih organizacij) in Nadjo Götz (pomočnico glavnega tajnika). Za nadomestne člane komisije so bili imenovani: Katarina Peternelj (predsednica OO SVIZ Škofja Loka), Miha Gartner (predsednik OO SVIZ Celje, predsednik sindikalne konference srednjih, višji šol in dijaških domov SVIZ) in Jelka Velički (predsednica sekcije upokojenih članov SVIZ).

Komisija bo o upravičenosti do izredne solidarnostne pomoči odločala predvsem na podlagi obsega materialne škode na nepremičninah oziroma premičninah v stanovanjskem objektu, v katerem vlagatelj prošnje za dodelitev pomoči dejansko biva, ter glede na ekonomski in socialni položaj vlagatelja. Kot dokazilo o nastali materialni škodi na nepremičninah oziroma premičninah mora vlagatelj, kot je navedeno že zgoraj, predložiti foto dokumentacijo, potrdilo o lastništvu nepremičnin in premičnim ter potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču na naslovu, na katerem je do materialne škode prišlo, oziroma potrdilo/izjavo o skupnem gospodinjstvu na naslovu, na katerem je do materialne škode prišlo. Vlagatelj mora predložiti tudi podatek o tem, ali je bila premičnina ali nepremičnina zavarovana, ter znesek o višini izplačane zavarovalnine, če je le-ta že bila določena oziroma izplačana.

Pri dodeljevanju pomoči bo komisija upoštevala le popolne, ustrezne vloge. Če bo vloga nepopolna ali bodo morda potrebna dodatna pojasnila, bo komisija pozvala vlagatelja k predložitvi dodatnih dokazil. Komisija bo vloge razdelila v tri kategorije in predlagala dodelitev solidarnostne pomoči v višini do 500 evrov, do 2.000 evrov ali do 10.000 evrov. Po pregledu vseh vlog bo komisija Izvršilnemu odboru SVIZ predlagala seznam upravičencev in predvideno višino izredne solidarnostne pomoči, o sami odobritvi izredne solidarnostne pomoči pa bo nazadnje odločil izvršilni odbor. Porabo sredstev, zbranih na solidarnostnem skladu za pomoč prizadetim v poplavah avgusta 2023, bo spremljal nadzorni odbor sindikata.

Spoštovani sindikalni zaupniki in zaupnice, prosimo vas, da se z zapisanim v teh posebnih obvestilih natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih. Vsem, ki ste v Svizov sklad »Solidarni s kolegicami in kolegi« že prispevali, se še enkrat zahvaljujemo, račun SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00) 6262) pa, kot smo že zapisali, ostaja odprt in je nanj še vedno mogoče nakazati sredstva.Z lepimi pozdravi in v solidarnosti,


Marjana Kolar, predsednica Glavnega odbora SVIZ
 
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar