Ljubljana, 22. 11. 2023

Spodbujanje okoljske trajnosti v izobraževanju

Z zaključno konferenco v Bruslju se je sredi letošnjega novembra končal dvoletni skupni projekt Evropskega združenja delodajalcev v izobraževanju (EFEE) in Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE). Predstavniki evropskih socialnih partnerjev v izobraževanju v projektnih aktivnostih raziskovali, kako spodbujati okoljsko trajnost pri učenju, poučevanju in upravljanju vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Socialni partnerji v izobraževanju so s projektom želeli okrepiti predvsem svoje kompetence na področju okoljske trajnosti, si izmenjati znanje, primere dobrih praks ter spodbuditi medsebojno učenje in skupno razumevanje o tem, kako razvijati zelene kompetence in pozitivne pristope do te problematike v izobraževanju. Eden od pomembnih elementov za to je razvoj novih načinov učenja in poučevanja, kar obenem pomeni potrebo po stalnem strokovnem spopolnjevanju učiteljev in ravnateljev ter hkrati tudi ustvarjanje okolju prijaznega učnega okolja, trajnostnih šolskih ekosistemov. Krepitev ozaveščenosti učencev in izobraževalcev o okoljskih vprašanjih predstavlja ključno izhodišče za spodbujanje okoljsko vzdržnejšega vedenja v Evropi in širše.

Udeleženci tokratne zaključne konference, ki je bila 14. in 15. novembra 2023 izpeljana v Bruslju, so se strinjali, da morata socialna partnerja v izobraževanju s skupnimi napori naslavljati problematiko podnebnih sprememb in okoljske krize. V šolah se namreč oblikujejo vrednote, prepričanja in kultura, zato imajo učitelji oziroma vzgojno-izobraževalni sistem kot tak neprecenljivo vlogo pri spreminjanju miselnosti in ravnanj na področju varovanja okolja in (trajnostne) prihodnosti planeta. Številni sodelujoči so soglašali, da bi morali vsebine okoljske trajnosti vključiti že v študijske programe bodočih učiteljev, ki pa nato v svoji praksi potrebujejo tudi ustrezno podporo v obliki stalnega strokovnega spopolnjevanja o teh temah, ob tem pa vsaj še zadostne časovne in druge potrebne vire. Predvsem je treba ustrezno spremeniti miselnost in vprašanje trajnosti ter varovanja okolja postaviti kot prioriteto.

Poleg predstavnice Evropske komisije, ki je na dogodku spregovorila o statističnih podatkih, političnih dokumentih ter prizadevanjih in aktivnostih za zeleni prehod in trajnostno prihodnost, je projektni raziskovalec predstavil osnutek priporočil za socialne partnerje v izobraževanju. Priporočila bodo uradno sprejeta na decembrskem plenarnem zasedanju delegatov v evropskem sektorskem socialnem dialogu v izobraževanju, namenjena pa so delodajalcem in sindikatom v izobraževanju. Njihov cilj je pomagati socialnim partnerjem v izobraževanju in njihovim članom pri razvijanju konkretnih pristopov in ukrepov za spodbujanje okoljske trajnosti v upravljanju in vodenju šole, pri poučevanju in učenju, ter vključevanju prednostnih nalog za okoljski razvoj v socialni dialog in skupne pobude socialnega dialoga. Namesto enotnega pristopa bi morali tovrstni nabor priporočil razumeti kot orodje, ki ga je treba kritično uporabiti in prilagoditi nacionalnim, regionalnim in lokalnim okoljem.

Predvsem informativen je bil sklepni del konference, v katerem so predstavniki iz posameznih držav predstavljali primere dobrih praks. Udeleženca z Islandije sta spregovorila o tem, kako je država kot celota vključila načela trajnosti v vse svoje predpise in celotno politiko oziroma delovanje. To velja tudi za šole, kjer sta odgovorno okoljsko vedenje in trajnostni razvoj postala del predmetnika in vsakdanjega življenja v šoli (denimo, učitelji dobijo dodatek k plači, če upoštevajo posebne sporazume o prevozu na delo in z dela, obroki v šolskih menzah so obračunani po teži, zato se manj hrane zavrže, tudi učiteljski sindikat pri svojih aktivnostih deluje »zeleno«, vključno z brezpapirnim delovanjem, omejevanjem organskih odpadkov, zmanjševanjem ogljičnega odtisa …). Tudi sindikalni kolega iz portugalskega sindikata FNE je poročal o njihovih aktivnostih na področju trajnosti in pri tem izpostavil podatek iz nedavne raziskave, ki sta jo Izobraževalna internacionalo in Unesco izpeljala med učitelji z vsega sveta. Ugotovljeno je bilo, da 90 odstotkov vprašanih meni, da sta trajnostni razvoj in globalno državljanstvo pomembni temi, 80 odstotkov se jih želi o tem še naprej dodatno izobraževati in spopolnjevati. A vsak četrti učitelj je navedel, da bi potreboval več podpore in usposabljanja za poučevanje omenjenih vsebin. Sindikat FNE sodeluje z nekaterimi šolami tudi v »okoljevarstvenih« aktivnostih (zmanjševanje porabe papirja, uporaba obstoječih šolskih pripomočkov namesto kupovanja novih, zmanjševanje porabe energije in vode, zmanjševanje količine skuhanih obrokov in zavržene hrane, darovanje obrokov, ki ostanejo, donacija uporabljenega olja za industrijske namene …). Obenem so na pobudo članstva pred dvema letoma prvič izvedli akcijo čiščenja plaže blizu Lizbone.

Tudi letos so se portugalski učiteljice in učitelji odpravili na čistilno akcijo odstranjevanja plastike, cigaretnih ogorkov in ostale nesnage z ene od plaž, tovrstno aktivnost pa nameravajo v sindikatu ponavljati vsako leto. Skupaj z dvema nevladnima okoljevarstvenima organizacijama so v sindikatu letos pripravili tudi spletinar o pomembnosti zaščite oceanov in morskega življenja za prihodnost planeta.