Ljubljana, 23. 3. 2022

Spomladanska seja glavnega odbora sindikata

V ponedeljek in torek, 21. in 22. marca 2022, smo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) izvedli redno spomladansko sejo svojega najvišjega organa med kongresoma. Članice in člani Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) so skladno z dnevnim redom ob izvedbi nekaterih formalnih opravil (pregled uresničitve sklepov s preteklih sej in potrditve zapisnikov, sprejemu ugotovitvenega sklepa o številu zavodov in članstva po območnih odborih) na njej razpravljali o uveljavljanju stavkovnih zahtev, obravnavali priprave na 6. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja, nadaljevali s pripravami na izvedbo 11. kongresa SVIZ, sprejeli novelo Pravilnika o solidarnostnih in finančnih pomočeh ter prisluhnili poročilom in jih potrjevali (o aktivnostih sindikata od zadnje redne seje, o delu in finančno-materialnem poslovanju območnih odborov SVIZ in finančnem poslovanju Glavnega odbora sindikata ter letnim poročilom Nadzornega odbora, upravljavca počitniških stanovanj in Svizovega zdravstvenega sklada).

Poročilo o delovanju sindikata

V uvodu v sejo je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj povzel nekaj najpomembnejših aktualnih tem, ki so trenutno v ospredju dejavnosti sindikata. Med dogodki, ki so v za to poročilo predvidenem obdobju poročanja, tj. od oktobra 2021 do marca 2022, najbolj zaznamovali položaj zaposlenih v javnem sektorju, še posebno pa v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, je zagotovo popolno zamrtje delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Do slednjega je privedlo zavestno ravnanje Vlade RS, ki je ob oblikovanju in sprejemanju ključnih zakonov zaobšla ESS in le-temu tako vzela bistvo obstoja. Četudi je vlada lansko pomlad s podpisom dogovora z reprezentativnimi sindikati prevzela obveznost, da se uskladi vrednost plačnih razredov in odpravi kompresije v spodnji tretjini plačne lestvice, se to ni zgodilo. Nasprotno, s partikularnimi zvišanji plač v vojski, policiji in zdravstvu, ki smo jim bili priča, so se plačna razmerja med posameznimi plačnimi skupinami v javnem sektorju povsem porušila – do te mere, da o enotnosti plačnega sistema ni mogoče več govoriti. Upravičeno se postavlja vprašanje, ali je mogoče obstoječi plačni sistem v javnem sektorju še vrniti v razumna razmerja, zatem pa tudi, ali za to sploh obstaja volja ali bomo prisiljeni zdajšnjemu sistemu iskati alternativo. Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju predstavlja napoved nemirnega obdobja, ki ga, brez da bi dosegli ustrezno ovrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi, ne bo mogoče preseči. Če bo ruska agresija na Ukrajino povzročila daljšo ekonomsko nestabilnost in recesijo, bo zaostajanje plač v navedenih dejavnostih še teže odpraviti. Soočeni bomo z nevarnostjo, da bi se zaostajanje preoblikovalo v trajna razmerja, kar pa je treba na vsak način preprečiti. A marginalizacija zaposlenih v  vzgoji in izobraževanju se ne izraža le preko primerjalnega zniževanja vrednosti dela. Z zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov in posledično omejenim vplivom na ključne odločitve v delovanju zavodov je namreč dobila sistemsko artikulacijo, vendar si bo SVIZ prizadeval, da bi se uveljavila v praksi.

Članice in člani GO SVIZ so se seznanili tudi s pobudo Inštituta 8. marec za začetek zbiranja podpisov državljanov v podporo predlogu zakona, s katerim bi se odpravili nekateri ukrepi oblasti, sprejeti v zadnjih dveh letih. Inštitut 8. marec je omenjeni predlog vložil v Državni zbor minuli teden, predsednik DZ pa mora odločati o pobudi in določiti rok za zbiranje potrebnih vsaj 5.000 podpisov, da bi nato predlog zakona obravnaval DZ. Predlog zakona obsega enajst sprememb, ki jih sprejela aktualna vlada. Pobudniki želijo odpraviti spremembe, ki so bile narejene na različnih področjih, pri čemer so navedli področje sestave svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanje v policiji, izključevanje nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z okoljem, iz postopkov obravnave okoljske problematike, zagotovitev pravne podlage za Uber, povečan vpliv odločanja ministra za kulturo na področju kulturnih programskih in projektnih razpisov ter posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk. Da bi bil predlog zakona obravnavan v DZ, je potrebno zbrati vsaj 5.000 overjenih podpisov. Skladno s sprejetim sklepom na seji GO SVIZ svoje članice in člane ter ostale zaposlene v dejavnostih, ki jih predstavlja SVIZ, vabi k prispevanju podpisov za odpravo ukrepov oblasti, ki so bili v veliki meri sprejeti po hitrih postopkih in brez upoštevanja mnenja strokovnjakov, povečevali pa so neenakost in vpliv politike ter uničevali temelje pravne države. Več informacij o tem, kako prispevati svoj podpis, bomo objavili na naši spletni strani, ko bo aktivnost zbiranja podpisov uradno stekla.

V nadaljevanju seje so se člani GO seznanili še s poročili o delu in aktivnostih posameznih sindikalnih konferenc, ki so jih pripravili predsednice in predsednika le-teh.

6. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja

V začetku prihodnjega meseca, natančneje 7. aprila, bo izveden tudi 6. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki poleg SVIZ-a združuje še sedem drugih sindikatov (Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijski sindikat Slovenije, Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije, Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije). Ob volitvah predsednika KSJS za prihodnje štiriletno mandatno obdobje bodo delegati na kongresu sprejemali tudi programske usmeritve KSJS za obdobje 2022–2026 in odločali še o sprejemu predlaganih resolucij Nič o plačah v javnem sektorju brez KSJS! ter Za obnovitev enakopravnega dialoga socialnih partnerjev. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije si bo tudi v mandatu 2022–2026 kot samostojna interesna organizacija prostovoljno združenih sindikatov prizadevala za boljši materialni in socialni položaj zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih ali upravah lokalnih skupnosti, v javnih agencijah, javnih skladih in pri drugih osebah javnega ali zasebnega prava, kjer imajo sindikati, ki so vključeni v KSJS, svoje članstvo. Sindikati v KSJS se bodo oziroma bomo skupaj borili za spoštovanje človekovih pravic ter za vzpostavitev in delovanje pravne države. Skupaj bomo skrbeli za zaščito sindikalne svobode ter varstvo sindikalnih in poklicnih pravic našega članstva.
SVIZ bo na kongresu KSJS zastopalo 59 delegatk in delegatov.

11. kongres SVIZ (21.-22. november 2022)

Jeseni, 21. in 22. novembra letos, je na sporedu tudi redni volilni kongres SVIZ. Članice in člani GO SVIZ so zato na tokratni seji v pripravah na 11. kongres potrdili razpis volitev in določili mandat organom sindikata, določili število delegatov (161), imenovali kandidacijsko-volilno komisijo in razpisali kandidature za glavnega tajnika, nadzorni odbor ter komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe.

Aprila in maja (od 1. 4. do 31. 5. 2022) bodo potekale volitve na ravni zavodov, in sicer volitve sindikalnih zaupnikov, izvršilnih odborov sindikatov zavodov in nadzornih odborov sindikatov zavodov. Aktualnim sindikalnim zaupnikom, izvršilnim odborom sindikatov zavodov in nadzornim odborom sindikatov zavodov, izvoljenim za mandatno obdobje 2018–2022, mandat poteče 31. 5. 2022. Mandat novoizvoljenim (za mandatno obdobje 2022–2026) začne teči s 1. 6. 2022 in traja do 31. 5. 2026.

Junija (1. 6. do 30. 6.) bodo izvedene volitve na ravni območnih odborov (OO), na katerih bodo imeli volilno pravico novoizvoljeni sindikalni zaupnice in zaupniki. Junija se bodo volili predsedniki OO, predsedstva OO, predsedniki sindikalni konferenc OO, predsedstva sindikalnih konferenc OO in nadzorni odbori OO. Aktualni mandati (2018–2022) omenjenim organom se iztečejo 30. junija letos, novi mandati za obdobje 2022–2026 pa začnejo teči s 1. julijem letos in se končajo 30. junija 2026.

Letos jeseni, septembra, bodo izvedene volitve predsednikov in članov predsedstev sindikalnih konferenc, oktobra pa še volitve predsednikov sekcij SVIZ.

Člani GO SVIZ so v okviru te točke določili še rok za zbiranje predlogov za spremembe in dopolnitve statuta SVIZ, in sicer 30. junij letos.

Razprava o poročilih in njihovo potrjevanje          

Navzoči na seji Glavnega odbora so v nadaljevanju srečanja obravnavali in potrdili poročila o delu in finančno-materialnem poslovanju območnih odborov SVIZ, finančno poročilo o poslovanju GO SVIZ v minulem letu ter z nekaj dopolnitvami – npr. večje število razpisanih štipendij – še predlog finančnega načrta GO SVIZ za letošnje in prihodnje leto. Poudarki slednjega so: solidarnostne pomoči članicam in članom; izobraževanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov; izobraževanje za pridobitev ustrezne izobrazbe; krepitev sredstev za stavkovne aktivnosti; informiranje članstva; spodbujanje športnih in družabnih aktivnosti članov; odvodi članarine območnim odborom; sodelovanje z ostalimi sindikati javnega sektorja; sodelovanje s tujimi sindikati in mednarodnimi organizacijami; uresničevanje načel in ciljev SVIZ.

Seja se je sklenila s seznanitvijo z letnimi poročili predsednice Nadzornega odbora SVIZ, Upravljavca počitniških stanovanj in Upravnega odbora SVIZ-ovega zdravstvenega sklada. Povsem ob koncu je Glavni odbor sprejel še sklep o višini članarine za upokojene in brezposelne člane ter članice na porodniškem dopustu, ki ostaja na isti ravni kot preteklo leto in že nekaj let pred tem.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar