Ljubljana, 27. 3. 2024

Spomladanska seja glavnega odbora

Zadnji ponedeljek in torek v letošnjem marcu, 25. in 26. 3. 2024, so se na svoji 13. redni seji v Rimskih Toplicah zbrali članice in člani najvišjega organa Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) med dvema kongresoma.

 

V uvodnem delu prvega dneva seje so članice in člani glavnega odbora analizirali intenzivno delovanje sindikata v obdobju od zadnje oktobrske redne seje, ki ga je v poročilu podrobno povzel glavni tajnik Branimir Štrukelj. Povsem v začetku je spomnil, da je ta čas med drugim zaznamovala   izjemna solidarnost našega članstva in celotnega sindikata s kolegicami in kolegi, ki so avgusta lani utrpeli škodo v poplavah. V Svizu smo namreč skoraj dvesto družinam razdelili impresivnih 733.700 evrov solidarnostne pomoči, kar, kot je poudaril glavni tajnik, presega znesek pomoči, ki so jo ob tej naravni nesreči zbrali skupaj vsi drugi sindikati v Sloveniji: »A še bolj kot sam obseg sredstev, ki smo jih zbrali, je pomembno, da smo naše ključno načelo o medsebojni solidarnosti še enkrat več prepričljivo prelili v konkretno dejanje in ravnanje. Članstvo hkrati ne bi smelo prezreti, da nam je uspelo izpeljati organizacijski podvig, ki ga ne zmore vsaka organizacija. Odzvali smo se takoj, v kratkem času sprejeli dobro delujoč pravilnik, ki je učinkovito artikuliral izjemno situacijo ter razdelil naloge po celotni vertikali organizacijske strukture Sviza – od sindikalnih zaupnic in zaupnikov, območnih odborov do glavnega in izvršilnega odbora –, oblikovali smo demokratično izbrano komisijo za dodeljevanje pomoči, ki je intenzivno, natančno, pregledno in z občutkom odgovornosti pretehtala vse prošnje. Ko se je država šele začela organizirati, smo v Svizu novembra lani že razdelili pomoč, ki je v posameznih primerih dosegla tudi 10.000 evrov.« O tem, da so bila zbrana sredstva razdeljena pravično, po besedah glavnega tajnika priča dejstvo, da komisija ob izjemnem številu pomoči, ki jih je Sviz dodelil, ni prejela nobene pritožbe.

 

V nadaljevanju predstavitve poročila je glavni tajnik namenil pozornost aktualnim pogajanjem o oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij, ki so zelo intenzivna in tudi časovno zelo obremenjujejo funkcionarje in zaposlene v strokovni službi sindikata. Ob tem je ponovno izpostavil, da je trenutni pogajalski proces ključen za prihodnost javnega sektorja in zaposlenih, nadalje pa s članicami in člani glavnega odbora spregovoril o predvidenih prihodnjih aktivnostih sindikata, ki bodo prilagojene nadaljnjemu poteku pogajanj. Napovedal je nov niz srečanj s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki po posameznih sindikalnih konferencah, ki so načrtovana za maj in junij, ko bodo pogajanja, kot je predvideno, z Vlado RS v zaključni fazi. Ti sestanki bodo v celoti namenjeni predstavitvi stanja na pogajanjih.  

 

V sklepnem delu poročila je glavni tajnik posebej izpostavil še Zakon o evidencah delovnega časa, ki je med socialnimi partnerji povzročil veliko vznemirjenja. Povedal je, da so sindikati zakon podpirali in podprli, pri delodajalskih organizacijah pa je naletel na oster odpor. Dodal je, da omenjeni zakon zavrača tudi del članstva Sviza, pogosto zaradi nerazumevanja posameznih določb, ki niso razumljene kot zaščita zaposlenih pred izkoriščanjem, temveč kot nalaganje dodatnih administrativnih nalog in povečanje nadzora nad njimi. Predstavitev poročila o delovanju sindikata od oktobra lani je glavni tajnik sklenil z dejavnostjo Sviza, povezano z ohranitvijo ljubljanskih javnih vrtcev, ki jih je Mestna občina Ljubljana želela ukiniti in jih združiti v en megavrtec. Sviz se je pri obvladovanju tega konflikta naslonil na bogate izkušnje, ki jih je pridobil ob podobnih primerih, se povezal s civilno družbo in akademsko stroko, s trmastim pozivanjem resornega ministrstva, naj se opredeli, pa je sindikatu uspelo v medijih uveljaviti ključni očitek o omejevanju vpliva zaposlenih in staršev na delo megavrtca ter tako združitev zadržati, če ne tudi dokončno preprečiti. Kot je poudaril glavni tajnik, se je ponovno potrdilo, da je bila pri tem ključna točka preloma aktivna vloga našega članstva in sindikalnih zaupnic ter zaupnikov, saj so s 1.851 podpisi (več kot 70 odstotkov vseh zaposlenih v javnih vrtcih v Ljubljani), ki so jih zbrali proti združitvi, postavili predlagateljem nepremostljivo oviro za nadaljevanje postopka združevanja.

V osrednji točki prvega dneva spomladanske seje glavnega odbora so njegove članice in člani podrobno razpravljali o dogajanju na krovnih in stebrnih pogajanjih o oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih razmerij ter se opredelili do posameznih pogajalskih izhodišč, ki so opredeljena v predlogu vladne pogajalske skupine. Med drugim so se izrekli o sprejemljivosti predlagane dolžine obdobja, v katerem naj bi bilo uresničeno dogovorjeno zvišanje plač, in se strinjali, da mora biti to obdobje čim krajše. Prav tako so se opredelili o predvidenih ukrepih vlade za t. i. izboljšanje učinkovitosti javnega sektorja, še enkrat več pa so poudarili nujnost prednostne ureditve položaja zaposlenih v plačni skupini J.      

 

Članice in člani glavnega odbora so se v uvodu v drugi dan redne spomladanske seje seznanili s poročilom Nadzornega odbora Sviza, ki ga je predstavil predsednik Vili Krajnc, zatem pa podrobno še z upravljanjem počitniških stanovanj Sviz. Upravljavec teh stanovanj, Peter Penič, je zbranim predstavil podatke o prenovi posameznih enot, in izpostavil, da se je zasedenost stanovanj v letih po t. i. koronskem obdobju zelo povečala. Glavni odbor se je strinjal, da so počitniška stanovanja zelo pomembna za članice in člane sindikata ter da je treba to dejavnost z ustreznimi organizacijskimi prilagoditvami še okrepiti. Pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz je zbrane seznanila z dejavnostjo Svizovega zdravstvenega sklada, ki je osnovan z namenom pomagati članicam in članom ter njihovim otrokom pri zdravljenju, operativnih posegih, nakupu terapevtske opreme ali prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije (v celoti) iz zdravstvenega zavarovanja oseb.

 

V nadaljevanju seje so članice in člani glavnega odbora ob predstavitvi glavnega tajnika Branimirja Štruklja in strokovne sodelavke Nine Štangl pregledali finančno poročilo Sviza za minulo leto in zatem še predlog finančnega načrta za leti 2024 in 2025 ter vse omenjene dokumente soglasno potrdili. Obravnavali so še pobudo za spremembo pravilnika o štipendiranju, ugotovitveni sklep o sestavi in številu članstva v posmaeznem območnem odboru za leto 2024, razpis in določitev kriterijev za zmanjšanje delovne obveznosti funkcionarjev Sviza za šolsko leto 2024/25 ter sklep o višini članarine za upokojene članice in člane, za brezposelne ter tiste na porodniškem dopustu. Spregovorili so še o 14. športnih igrah, ki jih 11. maja 2024 pripravlja Območni odbor Sviz Obala, in o pobudi Območnega odbora Sviz Ljubljane in okolice v povezavi z že predstavljeno namero združevanja javnih vrtcev.