Ljubljana, 4. 1. 2022

Spremembe v sestavi svetov

Na predlog interesne skupine delojemalcev v Državnem svetu RS, katere član je tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je pripravil pobudo za glasovanje, je državni svet minuli teden, 29. decembra 2021, na izredni seji odločal o predlogu za sprejem odložilnega veta na novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki spreminja sestavo svetov zavodov. Zahteva, da bi Državni zbor ponovno odločal o noveli, žal ni bila izglasovana, tako da spremembe zakona stopajo v veljavo.

»Proti spremembam v sestavi svetov se je s prvopodpisanim dr. Slavkom Gabrom jasno opredelila pedagoška stroka v javnem pismu Proti politizaciji šol in vrtcev, SVIZ pa je med zaposlenimi v vrtcih in šolah zbral 24.224 podpisov proti spremembam in za ohranitev obstoječih razmerij v svetih.«

Poslanke in poslanci v parlamentu so na izredni seji nekaj dni prej s 46 glasovi za in 42 proti sprejeli predlog novele ZOFVI, ki spreminja sestavo svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju po formuli 3+3+3, tako da bodo poslej v svetih zavodov po trije predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. Pred tem so poslanci obravnavali še vložena dopolnila opozicije, s katerimi bi ohranili sedanjo sestavo, a jih je parlamentarna večina zavrnila. Nekatere stranke opozicije so sicer že napovedale, da bodo v primeru zmage na aprilskih volitvah število predstavnikov v svetu zavodov vrnila na doslej uveljavljena razmerja.

»Na prvi pogled je »tretjinska« zastopanost deležnikov v svetih, v primerjavi s prvotnim predlogom predlagatelja, manj sporna, a v resnici zanika ključne razloge, ki so narekovali asimetrično sestavo svetov vrtcev in šol.«

Kljub argumentiranim opozorilom in nasprotovanju, podkrepljenim z več kot 24 tisoč podpisi, je bila torej sprejeta zakonska novela, ki zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, zlasti strokovnemu osebju, v svetih vrtcev in šol jemlje po dva člana in nepremišljeno posega v bistvo dosedanjih dobro premišljenih razmerij. Na prvi pogled je »tretjinska« zastopanost deležnikov v svetih, v primerjavi s prvotnim predlogom predlagatelja, manj sporna, a v resnici zanika ključne razloge, ki so narekovali asimetrično sestavo svetov vrtcev in šol. Posegov v koncept delovanja vrtcev in šol, kar sprememba razmerij v sestavi svetov zagotovo je, ni modro uvajati na hitro, na izrednih sejah Državnega zbora, brez temeljitega premisleka in nujno potrebnih analiz ter evalvacij dozdajšnjega delovanja svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Proti spremembam v sestavi svetov se je s prvopodpisanim dr. Slavkom Gabrom jasno opredelila pedagoška stroka v javnem pismu Proti politizaciji šol in vrtcev, SVIZ pa je med zaposlenimi v vrtcih in šolah zbral 24.224 podpisov proti spremembam in za ohranitev obstoječih razmerij v svetih.

»Spreminjanje sestave svetov vrtcev in šol v celoti spregleda ključno dejstvo, da svet vrtca ali šole ni le organ upravljanja, temveč je hkrati tudi strokovni organ.«

Spreminjanje sestave svetov vrtcev in šol v celoti spregleda ključno dejstvo, da svet vrtca ali šole ni le organ upravljanja, temveč je hkrati tudi strokovni organ. Spremembe povsem prezrejo, da v vzgoji in izobraževanju ni tako, kot je v zdravstvu ali kulturi, kjer sta upravljavska in strokovna funkcija ločeni, tj. na svet zavoda in na strokovni svet. Sveti vrtcev in šol so oboje hkrati in se opredeljujejo tudi do strokovnih vprašanj, do vzgojne oziroma izobraževalne problematike, do strokovnih predlogov vzgojiteljskih, učiteljskih, andragoških in predavateljskih zborov, potrjujejo tudi poročilo o samoevalvaciji delovanja vrtca ali šole. In nenazadnje, ko člani in članice svetov izbirajo, kdo bo vodil vrtec ali šolo, ne izbirajo le direktorja, ampak tudi strokovnega pedagoškega vodjo, kar je po zakonu prva in najpomembnejša funkcija ravnatelja. Prav zato lahko ravnatelj v vrtcu ali šoli postane le tisti, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v vrtcu oziroma učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, in nihče drug. Prav zaradi dvojne narave svetov v vzgoji in izobraževanju, ki so obenem organi upravljanja in strokovni sveti – kar v enaki meri velja za ravnatelje, ki so pedagoški vodje in poslovodni organ hkrati – je bila dosedanja sestava svetov vrtcev in šol utemeljena in upravičena. Temu hkrati pritrjuje petindvajset let pozitivnih izkušenj z ustreznim izborom ravnateljev, kar je prispevalo k stabilnemu in kakovostnemu delovanju slovenskih javnih vrtcev in šol.

»K stabilnemu in kakovostnemu delovanju slovenskih vrtcev in šol je zagotovo prispevala tudi sestava svetov vrtcev in šol, ki je v učinkoviti meri omejevala vpliv politike na imenovanje ravnateljev in ravnateljic ter na druge ključne odločitve pri vodenju vzgojno-izobraževalnih ustanov.«

Vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji, svetovalne delavke in delavci ter vsi drugi zaposleni v slovenskem javnem vzgojno-izobraževalnem odvzetje dveh predstavnikov v svetih vrtcev in šol razumemo kot z ničemer utemeljeno nezaupanje do nas. Prav zaposleni v vzgoji in izobraževanju smo namreč prispevali največ, da so slovenski javni vrtci in šole po kakovosti v Evropi nadpovprečno dobri. K stabilnemu in kakovostnemu delovanju slovenskih vrtcev in šol je zagotovo prispevala tudi sestava svetov vrtcev in šol, ki je v učinkoviti meri omejevala vpliv politike na imenovanje ravnateljev in ravnateljic ter na druge ključne odločitve pri vodenju vzgojno-izobraževalnih ustanov. Če je kaj, česar vzgojno-izobraževalni sistem zagotovo ne prenese, so to hitre, nepremišljene spremembe, ne da bi bile poprej opravljene predhodne analize in evalvacije učinkov sprememb. Vse to pa je značilno za tokratne zadnje spremembe v sestavi svetov, ki zmanjšujejo vlogo stroke in povečujejo vpliv politike.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar