Ljubljana, 10. 1. 2020

Srečanje z rektorjem mariborske univerze

Na povabilo rektorja Univerze v Mariboru (UM) dr. Zdravka Kačiča je bilo v torek, 7. januarja 2020, izpeljano srečanje med njim in sindikalnimi zaupniki SVIZ na mariborski univerzi, ki se ga je udeležil tudi glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj skupaj s strokovno sodelavko GO SVIZ za pravne zadeve Anjo Korošec. Uvodoma se je rektor zavzel za ustrezno vodenje dialoga ter skupno usklajevanje vseh vprašanj, ki so pomembna za obe strani, obenem pa pozval k spoštljivim odnosom in v razpravah sprejemanju oziroma spoštovanju argumentov nasprotne strani. Glavni tajnik in ostali predstavniki sindikata so pozdravili pobudo, da se okrepi sodelovanje med predstavniki zaposlenih in vodstvom, saj bi to pomembno prispevalo k izboljšanju skupnega delovanja na univerzi.

Rektor je spregovoril o rezultatih revizijskih in forenzičnih pregledov, ki so bili izvedeni na UM in o čemer se je v zadnjih mesecih v javnosti odvila intenzivna razprava, in predstavil predvidene ukrepe, ki jih bo UM izvedla v tej luči.

Rektor dr. Kačič je napovedal, da se je Upravni odbor UM obvezal do junija 2020 pripraviti ustrezne ukrepe za področja (javno naročanje, investicije, honorarji), kjer so se pokazale največje težave oziroma tveganja. Zagotovil je tudi, da se bo univerza lotila oblikovanja natančnih meril za razporejanje prihodkov iz tržne dejavnosti in bo v ta namen oblikovana tudi posebna delovna skupina, v katero bodo vključeni tudi predstavniki zaposlenih.

Odprli smo tudi vprašanje napredovanja zaposlenih; vodstvo UM je pojasnilo, da so nova merila za napredovanje nepedagoških delavcev v plačne razrede že pripravljena, vendar predlog akta še ni širše dostopen, bo pa pred dokončno objavo podan sindikatom v mnenje, in sicer nam je bilo zagotovljeno, da bomo imeli 30 dni za njegovo preučitev in posredovanje pripomb in predlogov, le-ti pa naj bi bili nato tudi ustrezno obravnavani in upoštevani. Merila za napredovanje pedagoških delavcev v plačne razrede pa še niso pripravljena in delovna skupina, ki se ukvarja s tem, naj bi kmalu nadaljevala aktivnosti. Tudi v tem primeru je rektor mariborske univerze zagotovil, da bo SVIZ oziroma njegov koordinator na UM ustrezno obveščen.

Glavni tajnik SVIZ je pozdravil slišano, torej zagotovila okrepljenega prihodnjega sodelovanja med predstavniki zaposlenih (sindikata) in vodstvom univerze. Eno od vprašanj, ki jih je prav tako treba urediti v medsebojnem partnerstvu, je zagotovo tudi vprašanje meril za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz sredstev, pridobljenih na trgu, saj se obstoječa merila iz leta 2009 niso izkazala za najbolj učinkovita. Rektor je zagotovil, da naj bi na vsaki članici univerze odgovorna oseba enote univerze s sklepom in jasno utemeljitvijo transparentno dodeljevala del plače za delovno uspešnost iz naslova tržnih sredstev.

V zaključnem delu srečanja je SVIZ rektorja Kačiča opozoril na kadrovsko podhranjenost na univerzi in težave pri pridobivanju asistentov; v tem oziru je sporna ureditev, da je lahko asistent na UM izvoljen zgolj štirikrat, medtem ko na drugih dveh javnih univerzah (UP, UL) ta omejitev ne obstaja. Vodstvo UM se po zagotovilih rektorja zaveda problematičnosti omenjenega in si prizadeva za spremembo, vendar se Habilitacijska komisija UM ne strinja z odpravo omenjene omejitve.

Povsem ob koncu smo izmenjali tudi stališča o anomaliji, prepoznani na obeh straneh, ko je javni uslužbenec izvoljen v višji naziv, zaposlen (in plačan) pa je na nižjem delovnem mestu. Dogovorjeno je bilo, da bo SVIZ na rektorat Univerze v Mariboru formalno posredoval pobudo za spremembo sporne prakse, rektorat pa bo to ustrezno obravnaval in se opredelil do predloga.

Komentarji
Sabina Mulej
16.01.2020

Še vedno nikjer nobene besede o lektorjih, ki smo v nižjih razredih kot učitelji na srednjih šolah in lahko napredujemo samo za 5 razredov.

Vaš komentar