Ljubljana, 17. 12. 2018

Srečanje upokojenih članic in članov

Na sedežu Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na Oražnovi ulici v Ljubljani so se v začetku predzadnjega decembrskega tedna, tj. v ponedeljek, 17. 12. 2018, na sestanku zbrali upokojeni članice in člani SVIZ, ki so aktivni v sekciji upokojenih članic in članov sindikata. Oktobra letos je sekcija že dobila novo predsedstvo za mandatno obdobje 2018–2022, na tokratnem srečanju pa so članice in člani namenili osrednjo pozornost podrobnejšemu načrtu dela za naslednja štiri leta.

 

Predsednica sekcije Jožica Unetič, ki prihaja z Območnega odbora SVIZ Novo mesto, je po uvodnem pozdravu kratko povzela potek oktobrskega sestanka in zbranim razdelila osveženo informativno zloženko, v kateri je SVIZ zbral najpomembnejše podatke, pomembne za delovanje sekcije upokojenih članic in članov. V zloženki, ki je objavljena tudi na spletni strani www.sviz.si, so tako zainteresiranim med drugim na voljo podatki o pravicah in ugodnostih iz članstva, o včlanitvi in plačilu članarine, dostopni pa so tudi kontaktni podatki predstavnikov upokojenih članic in članov po posameznih območjih sindikata. Navzoči so ob tem izpostavili velik pomen obveščanja še zaposlenega članstva o možnosti nadaljevanja aktivnosti v sindikatu tudi po upokojitvi, pri čemer imajo po mnenju predstavnikov upokojenih članic in članov ključno vlogo sindikalni zaupniki na zavodih in predsednikih območnih odborov SVIZ. Prav tako je bilo na sestanku ponovno poudarjeno, da je za dobro delovanje sekcije pomembno, da so predstavniki upokojenih članic in članov seznanjeni z dogajanjem na območjih in tudi na ravni glavnega odbora, kar bi jim bilo med drugim lahko omogočeno z možnostjo  sodelovanja na sestankih na območnih odborih.  

 

Po potrditvi poročila s prejšnje seje je predsednica sekcije predstavila načrtovani program dela za obdobje do leta 2022. V okviru le-tega je podčrtala pomen aktivnega in skupnega vključevanja v družbeno-politično dogajanje ter ob tem veliko dodano vrednost medgeneracijskega sodelovanja. Napovedala je, da bodo upokojeni članice in člani s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem tudi zato še naprej sodelovali v akcijah glavnega odbora sindikata. Med najpomembnejšimi nalogami sekcije je Jožica Unetič izpostavila prizadevanje, da bi sekcije upokojenih članic in članov vzpostavili tudi na območjih, ki jih zdaj še nimajo, ob tem pa še enkrat poudarila pomen informiranja – zdaj se namreč največkrat zgodi, da upokojeni predstavnike sekcije poiščejo samoiniciativno, nujno pa bi bilo, da to informacijo dobijo že v času delovne dobe od sindikalnih zaupnikov v svojih zavodih. Na sestanku so navzoči spregovorili še o vzpostavitvi socialne posvetovalnice za upokojene članice in člane SVIZ v okviru glavnega odbora, kar sicer ostaja neizpeljana namera že iz prejšnjega obdobja. Upokojene članice in člani naj bi se tudi v prihodnje kot do zdaj udeleževali kulturnih prireditev, sodelovali v dejavnostih univerze za tretje življenjsko obdobje, spoznavali Slovenijo na vsakoletnem srečanju, izrazili pa so tudi željo, da bi se lahko številčnejše udejstvovali na športnih igrah SVIZ, in sicer kot tekmovalci ali pa kot navijači. Pred koncem srečanja so se navzoči okvirno seznanili še s potekom srečanja upokojenih članic in članov SVIZ, ki bo tokrat izpeljano 6. junija 2019, potekalo pa bo ob spoznavanju lepot Bele krajine. Predvideni program dela Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ si lahko v celoti preberete s klikom na to povezavo.

Ob točki razno so predstavnice in predstavniki sekcije razpravljali še o problematiki minimalne plače in nizkih pokojninah, ki številne upokojene potiskajo pod prag revščine, ter sklenili, da se bodo vsak v svojem lokalnem okolju prizadevali za zboljšanje položaja upokojencev.