Ljubljana, 12. 11. 2021

Stališče SVIZ o aktualnem vladnem odloku

 
 

Ljubljana, 12. novembra 2021
 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZSTALIŠČE SVIZ O AKTUALNEM VLADNEM ODLOKU O UKREPIH ZA PREPREČEVANJE OKUŽB IN NAKNADNIH SPREMEMBAH LE-TEGA

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) podpira ukrepe, ki po mnenju stroke dodatno prispevajo k preprečevanju širjenja okužb z virusom sars-CoV-2. V sindikatu bi si želeli, da bi k umirjanju epidemije v Sloveniji prispeval tudi aktualni vladni odlok o ukrepih za preprečevanje okužb, a se, kot smo v minulih dneh že nekajkrat izpostavili, bojimo, da bodo zaradi številnih nejasnosti in nedorečenosti ter iz tega izhajajočih zmede, različnih interpretacij, verjetnih nesporazumov in tudi potencialnih konfliktov med udeleženimi v vzgojno-izobraževalnem procesu pozitivni učinki odloka na področju vzgoje in izobraževanja bistveno manjši, kot bi lahko bili.

V SVIZ smo se že kritično odzvali na ukrepe, ki jih je Vlada RS sprejela pretekli teden in so povezani s samotestiranjem učencev in dijakov. V začetku tega tedna, 9. 11. 2021, smo se z več pomembnimi vprašanji, ki izhajajo iz skrajno površno pripravljenega odloka ter zadevajo šole, zaposlene in starše, najprej obrnili na resorno ministrico prof. dr. Simono Kustec, a odgovorov nismo dobili. Včeraj, 11. 11. 2021 smo zato na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Vlado RS dodatno naslovili javni poziv, naj sledita pozivom ravnateljic in ravnateljev ter zaposlenih v izobraževanju in odlok ustrezno spremenita. Med drugim smo izrazili zahtevo, da se samotestiranje v domačem okolju omogoči vsaj najmlajšim šolarjem in šolarkam, da naj se upošteva zaostrene razmere tudi v vzgojno-izobraževalnem prostoru, stopnjujoče se pomanjkanja kadra in posledično vedno bolj rizične okoliščine za delo zaposlenih.


Vlada RS je na dopisni seji 11. 11. 2021 obravnavala podane predloge in sprejela spremembe odloka, ki med drugim določa, da:
 • - se učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali v šoli, začasno prepove zbiranje v šoli in se šolajo na daljavo;

  - šola pridobi pisna soglasja oziroma nesoglasja staršev za samotestiranje učencev in dijakov v zavodu;

  - učitelji ali drugi delavci izvajajo le nadzor nad samotestiranjem učencev in dijakov v zavodu;

  - je samotestiranje doma omogočeno le učencem posebnega programa VIZ od 3. do 6. stopnje ter otrokom in mladostnikom v vzgojnih zavodih;

  - se samotestiranje v šolah začne s 17. 11. 2021.

   


Dodatna stališča SVIZ o novem odloku ter obvestilo članicam in članom


a) Vlada RS je določila, da se učencem in dijakom, ki se ne samotestirajo v šoli, prepove zbiranje v šoli in se v skladu s sklepom ministrice šolajo na daljavo.

SVIZ ocenjuje, da gre tu za nesprejemljiv in pravno sporen poseg v ustavno pravico otrok do izobraževanja! Ločevanje otrok istega razreda pri načinu izobraževanja je nesprejemljiv, ker otroke istega razreda postavlja v neenak položaj, saj izobraževanja na daljavo nikakor ni mogoče enačiti z izobraževanjem v šoli (še posebno to velja za osnovnošolsko izobraževanje). Takšna odločitev je še posebno pereča ob trenutnih tehničnih in kadrovskih omejitvah šol pri zagotavljanju t. i. hibridnega izobraževanja, ki so vladi in ministrstvu znane.

Spomnimo naj, da je Ustavno sodišče RS septembra letos ugotovilo (delna odločba U- I-8/21, 16. 9. 2021), da je člen interventne zakonodaje, ki ureja odrejanje vzgoje izobraževanja v osnovnih šolah na daljavo, v neskladju z ustavo RS, in naložilo njegovo odpravo najpozneje v roku 2 mesecev. Ugotovilo je, da ukrep v zakonu ni vsebinsko opredeljen, ker ne določa dovolj natančno meril oziroma okoliščin, pri katerih je mogoče odrediti izobraževanje na daljavo. V zakonu namreč ni nobenih varoval, s katerimi bi se poskrbelo za posebej občutljive skupine otrok, ukrep ni niti prostorsko niti časovno zamejen, prav tako ni določeno nič v zvezi z dolžnostjo ministra, da se glede ukrepov posvetuje in sodeluje s stroko, niti ni določil obveznosti ustreznega obveščanja javnosti.

V SVIZ izražamo odločen dvom, da aktualni ukrep, ki zdaj zadeva celo posameznega otroka oziroma učenca, zadosti navedenim kriterijem in argumentom. Dodati pa je treba, da kot predstavnik zaposlenih v skladu s predpisi in sodno prakso takšnega ukrepa ne moremo pravno izpodbijati. Potreben pravni interes za to lahko izkažejo zgolj starši. SVIZ bo k spremembi odloka pozval vlado in MIZŠ.


b) Nadzor zaposlenih oziroma učiteljev pri izvajanju samotestiranja

Iz spremenjenega prvega odstavka 8. člena odloka o ukrepih za preprečevanje okužb izhaja, da naj bi ravnatelj določil osebo, ki izvaja nadzor samotestiranja učencev in dijakov. Odlok ne določa nikakršne druge vloge šole ali zaposlenih pri samotestiranju.
Iz odloka tako jasno izhaja, da je morebitna vloga zaposlenih pri tem zgolj nadzor, ne pa izvajanje testiranja. Iz odloka v bistvu izhaja, da lahko oseba oziroma zaposleni z nadzorom npr. opazuje, spremlja potek samotestiranje, morda skrbi za pravilno ravnanje pri samotestiranju v skladu s priporočili. Menimo, da ravnatelj izvajanja samega testiranja zaposlenemu ne more naložiti.
Če se zaposleni odloči, da bo testiranje vseeno izvedel namesto učenca oziroma da bo učencu pomagal pri rokovanju s paličico za odvzem brisa, bi to moral storiti le v soglasju s starši (najbolje pisnim). Izpostavljamo, da se mora zaposleni zavedati, da tako nase prevzema odgovornost ob morebitnih zapletih (tudi v pravnem smislu odgovornosti).

Menimo še, da mora delodajalec pri nadzoru samotestiranja v trenutnih okoliščinah še posebej preučiti (skupaj s pooblaščeno osebo za varnost pri delu ter medicino dela) tveganja za varstvo in zdravje pri opravljanju nadzora ter sprejeti morebitne zaščitne ukrepe (rizični zaposleni, boljša varovalna oprema – npr. ffp2 maske, rokavice ipd.).


c)
Pogoji dela in vrednotenje dodatnih obremenitev in rizičnih pogojev dela
V SVIZ menimo, da je treba vse ure dela, ki so potrebne za izvajanje samotestiranja v zavodih (tako za zaposlene kot tudi nadzor pri učencih oziroma dijakih), šteti v delovni čas delavca ter jih ustrezno dnevno evidentirati.

Prav tako je treba pri povečanem tedenskem obremenjevanju z dodatnim pedagoškim delom (ure tedenske učne obveznosti) upoštevati predpisane omejitve (največ 7 ur pouka dnevno in največ 5 dodatnih ur pouka na teden). Če bi zaradi organizacije pedagoškega dela (izpad kadra, nadomeščanje kolegov, izvajanja pouka v šoli in na daljavo) prišlo do obremenjevanja tudi preko dovoljene povečane tedenske učne obveznosti na teden, je učitelj upravičen do izplačila vseh dejansko izvedenih ur povečane tedenske učne obveznosti (npr. izvede 10 ur video in 20 ur neposredno na šoli, ker nadomešča drugega učitelja, kar pomeni, da je skupno izvedel 30 ur pouka, zato je upravičen do plačila vseh ur povečane tedenske učne obveznosti).


Izpostavljamo tudi prepričanje, da zaostritve pri testiranju in nošenju mask v šolah kažejo, da so tveganja v vzgojno-izobraževalnem sistemu vedno večja, niso pa ustrezno ovrednotena. V predlaganih spremembah izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah so zaposleni v vzgoji in izobraževanju hkrati uvrščeni med tveganju najmanj izpostavljene, kar je skrajno cinično in kaže na podcenjujoč odnos oblasti do zaposlenih v šolstvu. Obenem so pri oceni tveganja vedno spregledani strokovni delavci v vzgojnih zavodih, zavodih za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki skupaj z njimi bivajo ter zanje skrbijo (tudi ko so v zavodu v karantenah, ko tam bivajo okuženi in bolni), zaposleni v vrtcih, ki svoje delo opravljajo neprekinjeno ves čas epidemije in zaradi narave dela niso enako zaščiteni kot ostali. SVIZ je tudi na to že opozoril MIZŠ in prav tako seznanil tudi javnost, kar bomo vztrajno delali tudi v prihodnje.


Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
 
Komentarji
Staša Rep
18.11.2021

Spoštovani,

Če veste, da je odlok v nasprotju z Ustavo RS, ste dolžni sprožiti pobudo glede presoje ustavnosti vladnega odloka. Glede na današnjo izjavo v Delu s strani Nives Počkar (predsednice društva ravnateljev), je, kdor je izbral da s samo testiranjem ne soglaša, kratena pravica do izvajanja pouka s pomočjo videokonferenc. To postavlja otroke v neenakopraven položaj, kar je neustavno in nezakonito. Prav tako ti otroci ne bodo pridobili ocen. To je odločitev ravnateljev? Neustavno in nezakonito. Odločili so se na lastno pest, tega ni zapisano v Odloku. Gre za namerno kratenje pravice do izobraževanja, namesto, da bi takoj, ko je bil odlok objavljen, sprožili pobudo glede presoje ustavnosti.

S spoštovanjem,
Rep

Katarina
16.11.2021

Psi lajajo in karavana gre dalje.....
Še enkrat ni SVIZ naredil prav nič, razen izražal stališč, da bi stopil v bran učiteljem. Štrukelj s svojimi izjavami pravzaprav podpira neustavne, nezakonite ukrepe. Velika večina učiteljev seveda uboga, kar jim naročijo in navsezadnje ...Dragi kolegi....če se samo ne znamo postaviti zase, zaman čakamo, da nas bo rešil sindikat. Kje je meja? Kdaj boste rekli ne? Kaj vam bi morali ukazati, da bi se vprašali, zakaj in čemu ste zaposleni bi šoli. Boste res pristali na to, da bodo nekateri vaši učenci izločeni? In potem odšli domov in mirno spali? Boste?

barbka Klenovšek
15.11.2021

Učitelji in učiteljice se lahko upremo temu protipravnemu in protiustavnemu odloku s stavko in s tem pokažemo, da ne mislimo izvajati, dirigiranega nam, psihičnega in fizičnega nasilja nad otroki! Če smo stavkali zaradi naših plač, menim, da je še toliko bolj pomembno in potrebno, da enako storimo za otroke in mladostnike z namenom, da jih zaščitimo. Menim, da je to naša moralna odgovornost. (Zgodovina je naša učiteljica!!)

Barbka klenovšek

Dost mam vsega
13.11.2021

Bogati zapisi na papirju že dolgo niso dovolj za neposlušno šolsko ministrico. A lahko prosim začnemo z planom B, ko se zares zasliši naš glas. "Papir prenese vse", še kako drži, zato nehajte ji pisati.

Kar se tiče pa odloka...zelo grdo je bil "rekliran"; klicu za pimoč je sledil takojšnji ultimat. Šele s tem odlokom so se pokazali tudi "pravi" obrazi vodstva šol, saj so njihove taktike zelooo raznolike: eni ustrahujejo, drugi uklonijo, potem pa so tu še tisti REDKI, ki dejansko zastopajo glas uciteljev.


Zato Vas, dragi starši, prosim, da stopite ob bok učitelju, in skupaj ostro nasprotujemo temu odloku in mu dokažimo, da ne želimo razdvajanj.

Vaš komentar