Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju (14. februar 2018)

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju in protestni shod na Kongresnem trgu v Ljubljani 14. februarja 2018

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE STAVKE

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, pred napovedano splošno stavko v vzgoji in izobraževanju 14. februarja 2018 smo pripravili navodila za izvajanje stavke. Prosimo vas, da jih natančno preberete in z njimi seznanite tudi vse zaposlene v svojih zavodih. S stavko od Vlade RS zahtevamo, da ustrezno ovrednoti izobraževalno delo – od vrtcev do univerz. Tudi za ceno konflikta ne bomo več dopuščali, da bi bilo izobraževalno delo vredno manj kot, denimo, delo v državni upravi ali zdravstvu. Zahtevamo, da se končno ustrezno ovrednoti razredniško delo. Solidarni z našimi kolegicami in kolegi, zlasti čistilkami in čistilci, ki so pod minimalno plačo, zahtevamo, da sem jim izplača višji regres kot vsem drugim v javnem sektorju. Stavka ni cilj, je skrajno, a legitimno sredstvo, ki izraža trdno odločenost, da bomo svoje upravičene zahteve uveljavili. Pri tem je izjemno pomembno, da stavko izpeljemo brez incidentov, ki bi jih nasprotna stran lahko izrabila za razvrednotenje naših stališč in zahtev. Zato: ne zavračajte otrok in učencev, ki jih bodo na dan stavke starši morda pripeljali v vrtec ali bodo prišli v šolo.

 

TEMELJNA PRAVILA STAVKE
(s pripombami – aktivnosti na ravni zavoda, kjer je bila stavka izglasovana)


Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja ter omogoča nadaljevanje dela po končani stavki. Stavkovni odbor zato imenuje člane stavkovne straže, ki v času stavke ostanejo v prostorih delodajalca in zagotavljajo varnost in zdravje ljudi in premoženja, omogočijo nadaljevanje dela po končani stavki ter o posebnostih obveščajo stavkovni odbor. Člani stavkovnega nadzora naj nosijo vidno oznako: »stavkovna straža«.

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, ne smejo delavcem, ki v njej ne sodelujejo, preprečevati, da bi delali.

• Delavci, ki ne stavkajo, naj se glede delovnih obveznosti na dan stavke dogovorijo z delodajalcem.
• Delodajalec lahko posameznim delavcem za ta dan odobri dopust (v skladu z 48./2 čl. KPVIZ).
• Posamezne delavce, ki ne stavkajo, lahko delodajalec na dan stavke pošlje tudi na službeno pot (izobraževanje, spremljanje učencev, dijakov, otrok).
• Delavci, ki so na dan stavke že na službeni poti (šola v naravi, ekskurzija), na ta dan ne stavkajo.
• Bolniško odsotni delavec ne stavka.


Stavka preneha s sporazumom tistega, ki je sprejel sklep o stavki, in organov, ki jim je bil ta sklep poslan, ali s sklepom tistega, ki je sprejel sklep o začetku stavke. Ker je tokratna stavka že vnaprej napovedana kot enodnevna, se bo končala z iztekom 14. februarja 2018.

Organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji, določenimi z zakonom, ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanja delovnega razmerja delavca.

Če je stavka organizirana v skladu z zakonom, predstavniki delodajalca ne smejo zaposlovati delavcev, ki bi zamenjali udeležence stavke, preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki, in ne uporabljati nasilnih ukrepov, da bi se stavka končala. Kršitve teh določb je mogoče prijaviti na Inšpektorat RS za delo, sproti pa z morebitnimi kršitvami in pritiski ob stavki obveščajte SVIZ – pokličite nas po telefonu 01 24 40 904 (Marjan Gojkovič, pomočnik glavnega tajnika) ali nam pišite na e-naslov Marjan.Gojkovic@sviz.si.
 

ČAS IN KRAJ STAVKE

Stavka se bo začela v sredo, 14. februarja 2018, ob 6.00 uri zjutraj in prekinila ob 22.00 uri istega dne. Na dan stavke bo v Ljubljani na Kongresnem trgu organiziran tudi protestni shod.  Shoda naj se udeležijo vsi stavkajoči (za stavkajoče članice in člane SVIZ je to njihova obveznost; na zavodu naj ostane le stavkovna straža), saj je prav število udeleženk in udeležencev  bistvenega pomena za uveljavitev naših zahtev.

To pomeni, da delavci, ki imate na 14. februarja 2018 predviden delovni čas, v tem sicer predvidenem delovnem času ne boste opravljali dela, temveč boste z delom organizirano prekinili, tj. stavkali.

Stavkajoči se na dan stavke zberete v prostorih zavoda (tudi tisti, ki bi na ta dan sicer delo opravljali doma: priprava na delo, popravljanje testov …), in sicer ob uri, ki jo določi stavkovni odbor. Stavkovni odbor določi tudi čas trajanja stavke in čas odhoda na protestni shod, ki bo potekal v Ljubljani. Priporočamo, da se čas trajanja stavke na posameznem zavodu praviloma določi med 8. in 14. uro.

Stavkajočim, ki se bodo na dan stavke udeležili protestnega shoda, ki bo potekal na Kongresnem trgu v Ljubljani, stavkovni odbor dovoli udeležbo, a hkrati zagotovi, da v zavodu ostane del stavkajočih zaradi nadzora nad dogajanjem (stavkovna straža). Če bi na shod odšli vsi stavkajoči iz posameznega zavoda, se zavod zaklene, kot je to običajno v nočnem času ali ob koncu tedna. Stavkajoči, ki se na dan stavke protestnega shoda zaradi objektivnih razlogov ne morejo ali ne želijo udeležiti, ostanejo na delovnem mestu ves čas trajanja stavke.

Podrobnejše informacije o organizaciji protestnega shoda dobite pri predsednici ali predsedniku vašega območnega odbora.
 

KAKO RAVNATI, ČE STAVKA V ZAVODU NI BILA IZGLASOVANA

Če se je na posameznem zavodu opredelila za stavko manj kot polovica vseh zaposlenih, se stavka na ravni tega zavoda v okviru SVIZ ne izpelje. V tem primeru morajo delovne naloge kot običajno opravljati vsi, tudi tisti, ki so se ob glasovanju izrekli za stavko.
 

ODGOVORNOST ZA PREMOŽENJE IN VARNOST IN ZDRAVJE LJUDI

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja. Kot odgovoren sindikat poskrbimo tudi, da v času stavke do tega ne bi prišlo kako drugače oziroma da tega ne bodo ogrožale tretje osebe. Vstopanje v zavod ali izstopanje iz njega ter dogajanje v zavodu naj poleg stavkajočih in stavkovnega odbora še posebej nadzira stavkovna straža. Stavkajoči proti volji delodajalca zavoda ne morejo zapreti, zato priporočamo, da se, če je to aktualno v konkretnem zavodu, o tem vidiku stavke z direktorjem (ravnateljem) predhodno pogovorite in po možnosti dogovorite.
 

VNAPREJ NAČRTOVANE OBVEZNOSTI

Kako ravnati v primeru vnaprej dogovorjenih in načrtovanih aktivnosti (npr. tabori, šole v naravi, izobraževanja, posveti, koncerti …)? O tem se odločite sami, predlagamo pa, da že plačane obveznosti izvedete tako, kot so bile predvidene (v tem primeru delavci, ki to izvajajo, ne stavkajo). Če odpoved načrtovane aktivnosti ne bo imela finančnih ali drugih posledic, lahko po dogovoru z delodajalcem poskusite tudi z odpovedjo te dejavnosti. V tem primeru vas pozivamo, da o tem pravočasno obvestite tudi vse, ki jih takšna odpoved zadeva (učence, starše, prevoznika, ustanove, ki ste jih morda načrtovali obiskati …).
 

SODELOVANJE Z MEDIJI

Stavkajočim (stavkovnim odborom) svetujemo, da se ob morebitnem obisku predstavnikov medijev v zavodih med stavko le-tem ne izogibate, temveč skušajte novinarjem strpno in argumentirano odgovarjati na njihova vprašanja, posredujte jim podatke, ki bi jih potrebovali, in jim pojasnite razloge za stavko.
 

POROČANJE O ŠTEVILU STAVKAJOČIH V ZAVODU

Ob bližajoči se stavki bo nadvse pomembno, da bomo v SVIZ-u že navsezgodaj na dan stavke razpolagali z natančnimi podatki o številu in deležu stavkajočih. V ta namen bomo na spletu vzpostavili posebno aplikacijo, preko katere nam boste na dan stavke sporočali omenjene podatke. Prosimo vas, da nam podatke o številu zaposlenih sporočite najpozneje do 9. ure na dan stavke, vsa podrobnejša potrebna navodila glede tega pa vam bomo posredovali nekaj dni pred samo stavko.
 

POSEBNOSTI IZVAJANJA STAVKE


1.  Vrtci

Vrtci bodo na dan stavke zaprti.

Zaposleni v vrtcih se začnejo zbirati v zavodu praviloma z začetkom običajnega odprtja vrtca (ob odpiralnem času) in so prisotni ves poslovalni čas (priporočamo, da tako kot bi na ta dan sicer delali, če se upoštevaje poprej zapisano v navodilih to smiselno izide).

V SVIZ smo za starše vrtčevskih otrok pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf, .doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.

Ne glede na to, da bodo vrtci zaprti, bo po vrtcih organizirano varstvo za nujne primere. Tisti stavkajoči, ki zagotavljajo varstvo za nujne primere, se protestnega shoda v Ljubljani ne morejo udeležiti. Nujni primeri morajo biti predhodno dogovorjeni s starši najpozneje 3 dni pred izvedbo stavke. Predvsem gre za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti. Če bodo starši pripeljali v vrtec otroka, za katerega varstvo na dan stavke sicer predhodno ni bilo dogovorjeno, ga ne zavrnite. Samo izvedbo varstva za nujne primere dogovorite z vodstvom zavoda. Predlagamo, da v vrtcih, kjer imate več enot, varstvo za nujne primere izvajate izključno v matičnem zavodu in ne po enotah. Enote naj bodo na ta dan zaklenjene, kot je to običajno v nočnem času ali ob koncu tedna. Otrokom, ki bodo ta dan prišli v varstvo, poskusite zagotoviti stik z njim znanim strokovnim delavcem in enostaven obrok.

2.  Osnovne šole

V osnovnih šolah na dan stavke pouk ne poteka.

V SVIZ smo za starše osnovnošolcev pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf, .doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.

Svetujemo, da se v po vaši presoji nujnih primerih odločite o morebitnem sprejemu posameznih otrok v varstvo, če je to mogoče ali okoliščine to zahtevajo.

3.  Osnovne šole s prilagojenim programom

V osnovnih šolah s prilagojenim programom na dan stavke pouka ni, vendar stavkajoči tistim otrokom, ki pridejo v šolo, zagotovijo varno in zdravo okolje (npr. prehrano).

5.  Glasbene šole

V glasbenih šolah se na dan stavke predvideni programi ne izvedejo.

6. Srednje šole

V srednjih šolah na dan stavke pouka ni.

7. Dijaški domovi

V dijaških domovih se zagotovi varnost in zdravje (npr. prehrano, ogravanje) varovancev, učencev, dijakov.

Če je le mogoče, ne dovolite, da bi bila ogrožena varnost in zdravje ljudi ali premoženja.
 

OBVESTILA ZA STARŠE IN VODSTVA ZAVODOV

Pred stavko smo, kot smo že zapisali, za starše vrtčevskih in osnovnošolskih otrok pripravili osnutek dopisa (Obvestilo za starše – vrtci (.pdf, .doc); Obvestilo za starše – osnovne šole (.pdf, .doc)), v katerem jih seznanjamo z razlogi za odločitev za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju in jih prosimo za razumevanje, ker bo zaprtje vrtcev in šol na stavkovno sredo, 14. februarja 2018, posledično najbolj vplivalo prav nanje in na njihove otroke. Besedilo vam pošiljamo tudi kot dokument programa Word v obliki .DOC, da ga boste po svoji presoji lahko prilagodili, dopolnili ali kakor koli drugače oblikovali, da bo morda še bolj neposredno usmerjeno k »vašim« staršem, s katerimi se v vrtcih in šolah srečujete vsak dan. Staršem ne pozabite pojasnjevati, da stavka nikakor ni uperjena proti njim in njihovim otrokom, temveč je skrajno sredstvo, ki smo ga morali uporabiti, da bi Vlada RS končno prenehala zniževati sredstva za izobraževanje, ki traja že od začetka gospodarske krize leta 2008, ustrezno ovrednotila delo izobraževalk in izobraževalcev ter tako zagotovila, da bo javno izobraževanje v Sloveniji lahko tudi v prihodnje ohranjalo in še povečevalo svojo kakovost ter v družbi ponovno dobilo pomen in ugled, ki mu pripadata. Podpora staršev je za vse nas zelo pomembna, zato si, prosimo, vzemite čas in jim predstavite položaj izobraževanja in zaposlenih v njem ter naše argumente za stavko.

S to pošto vam prav tako pošiljamo obvestilo za vodstva zavodov (Dopis za vodstva zavodov (.pdf)), v katerem tudi njih seznanjamo z razlogi za odločitev za stavko kot skrajno sredstvo sindikalnega boja in jih prosimo za podporo našim prizadevanjem, da Vlada RS zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za izobraževanje ter izobraževalkam in izobraževalcem tudi z ustreznim ovrednotenjem njihovega dela prizna njihovo pomembno vlogo v družbi.     

Vsi dokumenti, povezani z bližajočo se stavko, so dostopni tudi na naši spletni strani – na naslovu www.sviz.si/stavka14februar.
 

SPLOŠNO NAVODILO

Prilagoditev načina stavkanja prepuščamo zaposlenim v zavodih in ob tem svetujemo, da navodila za izvajanje stavke smiselno prilagodite posebnostim vašega zavoda. Staršev, učencev, uporabnikov in drugih zainteresiranih deležnikov ne pozabite seznaniti s svojo odločitvijo o stavki in o načinu njene izvedbe.


Priloge:
- Obvestilo za starše_vrtci (.pdf, .doc), različica v italijanskem jeziku (.pdf, .doc), različica v madžarskem jeziku (.pdf, .doc)
- Obvestilo za starše_osnovne šole (.pdf, .doc), različica v italijanskem jeziku (.pdf, .doc), različica v madžarskem jeziku (.pdf, .doc)
- Obvestila za starše_glasbene šole (.pdf, .doc)
- Dopis za vodstva zavodov (.pdf)
- Zakon o stavki

Glavni stavkovni odbor SVIZ

 

VEČ INFORMACIJ:
- Stavka bo! (15. december 2017)
- Novica s 1. kroga pogajanj (12. januar 2018)
- Novica z 2. kroga pogajanj (23. januar 2018)
- Nočemo biti žrtve zgrešenih odločitev Vlade RS (poziv k udeležbi na shodu) - POZIV in PLAKAT (.pdf, .jpg)
- Novica s 3. kroga pogajanj (30. januar 2018)
- Posebna Obvestila GO SVIZ pred splošno stavko v vzgoji in izobraževanju (6. februar 2018) - .doc, .pdf
- Pravica do stavke je ustavna pravica (po seji Glavnega stavkovnega odbora SVIZ, 6. februarja 2018)
- Dopis SVIZ-a ravnateljskim združenjem glede pravice do stavke
- Tudi po 4. krogu pogajanj brez premikov (7. februar 2018)
- Kršitev pravice do stavke (MIZŠ s svojo okrožnico krši celo ustavno pravico do stavke; 7. februar 2018)
- Poskusi oviranja stavke bodo sankcionirani (9. februar 2018)
- Podpora prihaja z vseh strani (12. februar 2018)
- Protestni shod na dan splošne stavke - Facebook dogodek (potrdite svoj prihod!)
- V stavki sodelovalo 40 tisoč zaposlenih! (14. februar 2018)
- Posnetek protestnega shoda (16. februar 2018)
- Kako naprej? (19. februar 2018)