Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju (14. februar 2018, nadaljevanje 14. marec 2018)

PLAKAT - .JPG, .PDF
 

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 2. marca 2018 


NAVODILA ZA IZVAJANJE STAVKE 14. 3. 2018

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, pred napovedanim nadaljevanjem splošne stavke v vzgoji in izobraževanju 14. marca 2018 smo tudi tokrat pripravili navodila za izvajanje stavke. Ta navodila niso enaka kot tista, ki smo vam jih posredovali pred februarsko splošno stavko v vzgoji in izobraževanju – v nekaterih delih smo jih prilagodili in dopolnili, zato vas prosimo, da besedilo pozorno preberete. Dokument je, denimo, med drugim spremenjen tudi v delu, ki se nanaša na zagotavljanje varstva otrok s strani stavkajočih – tam zapišemo, da varstvo prvenstveno izvajajo delodajalec in nestavkajoči delavci.

Prosimo vas torej, da navodila natančno preberete in z njimi seznanite tudi vse zaposlene v svojih zavodih. Stavka ni cilj, je skrajno, a legitimno sredstvo, ki izraža trdno odločenost, da bomo svoje upravičene zahteve uveljavili. Pri tem je izjemno pomembno, da stavko izpeljemo brez incidentov, ki bi jih nasprotna stran lahko izrabila za razvrednotenje naših stališč in zahtev.

TEMELJNA PRAVILA STAVKE
(s pripombami – aktivnosti na ravni zavoda, kjer je bila stavka izglasovana)

Sindikalne zaupnice in zaupnike opozarjamo, da morajo delodajalca ponovno pisno obvestiti o nadaljevanju splošne stavke v dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter mu vročiti podpisan in ožigosan Sklep o stavki – nadaljevanje stavke (Priloga 2). V primeru osebne vročitve sindikalni zaupnica ali zaupnik podpiše in ožigosa sklep o stavki v treh izvodih: enega vroči ravnatelju (direktorju zavoda, če je delodajalec direktor), enega pa predsedniku sveta zavoda. Na tretjem izvodu sklepa naj ravnatelj (direktor) oziroma predsednik sveta potrdi prejem sklepa. V primeru vročitve sklepa priporočeno po pošti se sklep vroči v dveh izvodih, potrdilo o oddani priporočeni pošiljki je dokazilo o pošiljanju. Na visokošolskih zavodih se sklep o stavki vroči dekanu fakultete.

Sklep o stavki morate vročiti najpozneje do vključno 8. 3. 2018!

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja ter omogoča nadaljevanje dela po končani stavki. Stavkovni odbor zato imenuje člane stavkovne straže, ki v času stavke ostanejo v prostorih delodajalca in zagotavljajo, da stavkajoči ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi in premoženja. Člani stavkovne straže o posebnih dogodkih v času trajanja stavke obveščajo stavkovni odbor. Člani stavkovnega nadzora naj nosijo vidno oznako: »stavkovna straža«.

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, ne smejo delavcem, ki v njej ne sodelujejo, preprečevati, da bi delali.

· Delavci, ki ne stavkajo, naj se glede delovnih obveznosti na dan stavke dogovorijo z delodajalcem.

· Delodajalec lahko posameznim delavcem za ta dan odobri dopust (v skladu z 48./2 čl. KPVIZ).

· Posamezne delavce, ki ne stavkajo, lahko delodajalec na dan stavke pošlje tudi na službeno pot (izobraževanje, spremljanje učencev, dijakov, otrok).

· Delavci, ki so na dan stavke že na službeni poti (šola v naravi, ekskurzija), na ta dan ne stavkajo.

· Bolniško odsotni delavec ne stavka.

Stavka preneha s sporazumom tistega, ki je sprejel sklep o stavki, in organov, ki jim je bil ta sklep poslan, ali s sklepom tistega, ki je sprejel sklep o začetku stavke. Ker je tudi tokratna stavka že vnaprej napovedana kot enodnevna, se bo končala z iztekom 14. marca 2018.

Organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji, določenimi z zakonom, ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanja delovnega razmerja delavca.

Pravico do stavke opredeljuje 77. člen Ustave RS in vsako oviranje pri izvajanju te pravice pomeni kršitev slovenske ustave. Za področje vzgoje in izobraževanja Zakon o stavki ne predpisuje nikakršnega zagotavljanja minimuma delovnega procesa, zato stavkajočim ni mogoče naložiti nobenega dela, ki ni dogovorjeno s stavkovnim odborom v zavodu ali na območnem odboru ali z Glavnim stavkovnim odborom SVIZ! Tisti, ki bi pozival učence ali dijake, naj na dan stavke pridejo v šolo, zanje v celoti prevzema odgovornost, saj zaposleni ne delajo. Onemogočanje stavkajočim, da bi se udeležili protestnih shodov, pa pomeni omejevanje in oviranje izvajanja pravice do stavke.

Če je stavka organizirana v skladu z zakonom, predstavniki delodajalca ne smejo zaposlovati delavcev, ki bi zamenjali udeležence stavke, preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki, in ne uporabljati nasilnih ukrepov, da bi se stavka končala. Kršitve teh določb je mogoče prijaviti na Inšpektorat RS za delo ali na policijo (v skladu z 200. členom KZ), sproti pa z morebitnimi kršitvami in pritiski ob stavki obveščajte SVIZ – pokličite nas po telefonu 01 24 40 904 (Marjan Gojkovič, pomočnik glavnega tajnika) ali nam pišite na e-naslov Marjan.Gojkovic@sviz.si.

 

ČAS IN KRAJ STAVKE

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju se bo nadaljevala v sredo, 14. marca 2018, od 00.00 ure zjutraj in prekinila ob 24.00 uri istega dne. Na dan stavke bodo ob 12. uri posamezni območni odbori SVIZ organizirali tudi protestne shode. Shoda naj se udeležijo vsi stavkajoči (za stavkajoče članice in člane SVIZ je to njihova obveznost; na zavodu naj ostane le stavkovna straža), saj je prav število udeleženk in udeležencev bistvenega pomena za uveljavitev naših zahtev. Seznam mest, kjer bodo potekali protestni shodi, in natančne lokacije shodov so navedeni v Prilogi 1.

Stavkajoči se na dan stavke zberete v prostorih zavoda (tudi tisti, ki na ta dan nimajo pouka, in tisti, ki delo sicer opravljajo na enotah ali podružnicah), in sicer ob uri, ki jo določi stavkovni odbor. Stavkovni odbor določi, od kdaj do kdaj se bo stavka v zavodu izvajala, in opredeli čas odhoda na protestni shod. Stavkovni odbor o času izvedbe stavke v zavodu obvesti delodajalca. Priporočamo, da se stavka na posameznem zavodu praviloma izvaja med 8. in 14. uro.

Stavkajočim, ki se bodo na dan stavke udeležili protestnih shodov, stavkovni odbor dovoli udeležbo, a hkrati zagotovi, da v zavodu ostane del stavkajočih zaradi nadzora nad dogajanjem (stavkovna straža). Če bi na shod odšli vsi stavkajoči iz posameznega zavoda, se zavod zaklene, kot je to običajno v nočnem času ali ob koncu tedna. Stavkajoči, ki se na dan stavke protestnega shoda zaradi objektivnih razlogov ne morejo ali ne želijo udeležiti, ostanejo na delovnem mestu ves čas izvedbe stavke.

Podrobnejše informacije o organizaciji protestnega shoda dobite pri predsednici ali predsedniku vašega območnega odbora.

 

SPLOŠNO NAVODILO

Prilagoditev načina stavkanja prepuščamo zaposlenim v zavodih in ob tem svetujemo, da navodila za izvajanje stavke smiselno prilagodite posebnostim vašega zavoda. Staršev, učencev, uporabnikov in drugih zainteresiranih deležnikov ne pozabite seznaniti s svojo odločitvijo o stavki in o načinu njene izvedbe.

  

ODGOVORNOST ZA PREMOŽENJE IN VARNOST IN ZDRAVJE LJUDI

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja. Kot odgovoren sindikat poskrbimo tudi, da v času stavke do tega ne bi prišlo kako drugače oziroma da tega ne bodo ogrožale tretje osebe. Vstopanje v zavod ali izstopanje iz njega ter dogajanje v zavodu naj poleg stavkajočih in stavkovnega odbora še posebej nadzira stavkovna straža. Stavkajoči proti volji delodajalca zavoda ne morejo zapreti, zato priporočamo, da se, če je to aktualno v konkretnem zavodu, o tem vidiku stavke z direktorjem (ravnateljem) predhodno pogovorite in po možnosti dogovorite.

 

VNAPREJ NAČRTOVANE OBVEZNOSTI

Kako ravnati v primeru vnaprej dogovorjenih in načrtovanih aktivnosti (npr. tabori, šole v naravi, izobraževanja, posveti, koncerti …)? O tem se odločite sami, predlagamo pa, da že plačane obveznosti izvedete tako, kot so bile predvidene (v tem primeru delavci, ki to izvajajo, ne stavkajo). Če odpoved načrtovane aktivnosti ne bo imela finančnih ali drugih posledic, lahko po dogovoru z delodajalcem poskusite tudi z odpovedjo te dejavnosti. V tem primeru vas pozivamo, da o tem pravočasno obvestite tudi vse, ki jih takšna odpoved zadeva (učence, starše, prevoznika, ustanove, ki ste jih morda načrtovali obiskati …).

 

SODELOVANJE Z MEDIJI

Stavkajočim (stavkovnim odborom) svetujemo, da se ob morebitnem obisku predstavnikov medijev v zavodih med stavko le-tem ne izogibate, temveč skušajte novinarjem strpno in argumentirano odgovarjati na njihova vprašanja, posredujte jim podatke, ki bi jih potrebovali, in jim pojasnite razloge za stavko.

 

POROČANJE O ŠTEVILU STAVKAJOČIH V ZAVODU

Ob bližajoči se stavki bo tudi tokrat nadvse pomembno, da bomo v SVIZ-u že navsezgodaj na dan stavke razpolagali z natančnimi podatki o številu in deležu stavkajočih in številu otrok, ki bodo na dan stavke prišli v vaš zavod. V ta namen bo na naši spletni strani na dan stavke aktivna posebna novica (na naslovu www.sviz.si/stavkajocimarec), preko katere nam boste sporočali omenjene podatke. Prosimo vas, da nam podatke o številu zaposlenih sporočite najpozneje do 10. ure na dan stavke.

 

POSEBNOSTI IZVAJANJA STAVKE

 1.  Vrtci

V vrtcih se na dan stavke ne izvaja vzgojno-izobraževalni program, kar pomeni, da stavkajoči tudi ne zagotavljajo varstva otrok, razen če se vodstvo zavoda tako dogovori s stavkovnim odborom.

Zaposleni v vrtcih se začnejo zbirati v zavodu v skladu s sklepom stavkovnega odbora sindikata zavoda o času izvedbe stavke v zavodu.

V SVIZ smo za starše vrtčevskih otrok pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf, .doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči na dan stavke ne bodo izvajali vzgojno-izobraževalnega programa. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno ponovno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.

Ne glede na to, da se v vrtcih na dan stavke ne izvaja-vzgojno izobraževalni program, bo po vrtcih organizirano varstvo za nujne primere. Varstvo za nujne in vnaprej dogovorjene primere primarno zagotavljajo delodajalec in nestavkajoči delavci. O zagotavljanju varstva otrok s strani stavkajočih, ko delodajalec varstva ne more zagotoviti drugače, se mora vodstvo vrtca dogovoriti s stavkovnim odborom. Priporočamo dogovarjanje!

Nujni primeri morajo biti predhodno dogovorjeni s starši najpozneje 3 dni pred izvedbo stavke. Predvsem gre za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti. Če bodo starši pripeljali v vrtec otroka, za katerega varstvo na dan stavke sicer predhodno ni bilo dogovorjeno, ga ne zavrnite. Samo izvedbo varstva za nujne primere dogovorite z vodstvom zavoda. Predlagamo, da v vrtcih, kjer imate več enot, varstvo za nujne primere izvajate v matičnem zavodu in ne po enotah.

 

2.  Osnovne šole

V osnovnih šolah na dan stavke pouk ne poteka.

V SVIZ smo za starše osnovnošolcev pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf, .doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči na dan stavke ne bodo izvajali pouka. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno ponovno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.

Ne glede na to, da v osnovnih šola na dan stavke pouk ne bo potekal, bo po šolah organizirano varstvo za nujne primere. Varstvo za nujne in vnaprej dogovorjene primere primarno zagotavljajo delodajalec in nestavkajoči delavci. O zagotavljanju varstva otrok s strani stavkajočih, ko delodajalec varstva ne more zagotoviti drugače, se mora vodstvo šole dogovoriti s stavkovnim odborom. Priporočamo dogovarjanje!

Svetujemo, da se v po vaši presoji nujnih primerih odločite o morebitnem sprejemu posameznih otrok iz prvega triletja v varstvo, če je to mogoče ali okoliščine to zahtevajo.

 

3.  Osnovne šole s prilagojenim programom

V osnovnih šolah s prilagojenim programom na dan stavke pouka ni, vendar šola tistim otrokom, ki pridejo v šolo, zagotovi varno in zdravo okolje (npr. prehrano). Varstvo primarno zagotavljajo delodajalec in nestavkajoči delavci.


4.  Glasbene šole

V glasbenih šolah se na dan stavke predvideni programi ne izvedejo.

 

5. Srednje šole

V srednjih šolah na dan stavke pouka ni.


6. Dijaški domovi

V dijaških domovih se zagotovi varnost in zdravje (npr. prehrano, ogravanje) varovancev, učencev, dijakov.

Poskrbite, kolikor je v vaši moči, da ne bi bila ogrožena varnost in zdravje ljudi ali premoženja.

 

OBVESTILA ZA STARŠE IN VODSTVA ZAVODOV

Tudi pred tokratno stavko smo, kot smo že zapisali, za starše vrtčevskih in osnovnošolskih otrok pripravili osnutek dopisa (Obvestilo za starše – vrtci (.pdf, .doc); Obvestilo za starše – osnovne šole (.pdf, .doc)), v katerem jih seznanjamo z razlogi za odločitev za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju in jih prosimo za razumevanje, ker bo neizvajanje vzgojno-izobraževalnega programa v vrtcih in šolah na stavkovno sredo, 14. marca 2018, posledično najbolj vplivalo prav nanje in na njihove otroke. Besedilo vam pošiljamo tudi kot dokument programa Word v obliki .DOC, da ga boste po svoji presoji lahko prilagodili, dopolnili ali kakor koli drugače oblikovali, da bo morda še bolj neposredno usmerjeno k »vašim« staršem, s katerimi se v vrtcih in šolah srečujete vsak dan. Staršem ne pozabite pojasnjevati, da stavka nikakor ni uperjena proti njim in njihovim otrokom, temveč je skrajno sredstvo, ki smo ga morali uporabiti, da bi Vlada RS končno prenehala zniževati sredstva za izobraževanje, kar traja že od začetka gospodarske krize leta 2008, ustrezno ovrednotila delo izobraževalk in izobraževalcev ter tako zagotovila, da bo javno izobraževanje v Sloveniji lahko tudi v prihodnje ohranjalo in še povečevalo svojo kakovost ter v družbi ponovno dobilo pomen in ugled, ki mu pripadata. Podpora staršev je za vse nas zelo pomembna, zato si, prosimo, vzemite čas in jim predstavite položaj izobraževanja in zaposlenih v njem ter naše argumente za stavko.

S to pošto vam prav tako pošiljamo obvestilo za vodstva zavodov (Dopis za vodstva zavodov (.pdf)), v katerem tudi njih seznanjamo z razlogi za nadaljevanje stavke, ki je skrajno sredstvo sindikalnega boja, ter jih prosimo za podporo našim prizadevanjem, da Vlada RS zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za izobraževanje ter izobraževalkam in izobraževalcem tudi z ustreznim ovrednotenjem njihovega dela prizna njihovo pomembno vlogo v družbi.     

Vsi dokumenti, povezani z bližajočo se stavko, so dostopni tudi na naši spletni strani – na naslovu www.sviz.si/stavka14marec.

 

Posebna Obvestila GO SVIZ - 14. marca 2018 se splošna stavka v vzgoji in izobraževanju nadaljuje - .DOC, .PDF


Priloge:

-        Seznam lokacij protestnih shodov (Priloga 1)

-        Sklep o stavki_nadaljevanje stavke (Priloga 2, .doc, .pdf)

-        Obvestilo za starše_vrtci (.doc, .pdf)

-        Obvestilo za starše_osnovne šole (.doc, .pdf)

-        Obvestilo za starše_glasbene šole (.doc, .pdf)

-        Dopis za vodstva zavodov (.doc, .pdf)

-        Zakon o stavki

 
Glavni stavkovni odbor SVIZ