Ljubljana, 24. 1. 2017

Številčna udeležba na izobraževalnem seminarju

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se je 24. januarja 2017 v Portorožu nadaljeval dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji. Skoraj 90 navzočim se je v jutranjem delu dogodka pridružila Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil in jim predstavila vrste pravne odgovornosti strokovnih delavk in delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ob določbah zakonodaje na tem področju je s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki razpravljala o konkretnih primerih iz vrtčevske prakse, pri tem pa natančneje orisala deliktno sposobnost mladoletnika, tj. odgovornost za škodo, ki jo povzroči mladoletnik, in »dolžno nadzorstvo« vrtcev, šol ali drugih varstveno-vzgojnih ali izobraževalnih ustanov. Poudarila je, da standard »dolžno nadzorstvo« ne pomeni, da mora biti nadzor vzgojiteljic in vzgojiteljev v vsakem trenutku takšen, da je možnost kakršnekoli poškodbe absolutno izključena. To je v skladu s sodno prakso tudi povsem nerealno in neživljenjsko, saj bi pomenilo popolno prepoved vsakega gibanja, pri katerem obstaja možnost, denimo, padca. Dolžnost strokovnih delavk in delavcev v vrtcu je, da otroke nadzorujejo in usmerjajo, pri tem pa je popolnoma nerealno pričakovati, da bodo nadzor izvajali tako, da se nobenemu od otrok ne more nič zgoditi. Maja Prebil je izrazila pričakovanje, da bo slovenska sodna praksa na tem področju ostala v zdajšnjih okvirih in da bodo naša sodišča še naprej upoštevala »življenjskost« okoliščin. Sodna praksa opredeljuje tudi pravni standard »naključje«, ki je vzročni položaj, pri katerem pride do prepleta več enakovrednih vzrokov. Njihov skupni učinek je po dogodku sicer jasen in razložljiv, vendar pa posamezni vzrok pred dogodkom ni bil prepoznan kot možni sprožitelj za konkretni škodni dogodek. V predstavitvi so se sindikalni zaupnice in zaupniki seznanili še z razlogi za razbremenitev odgovornosti, ki jo povzroči mladoletnik. Strokovne delavke in delavce se razbremeni odgovornosti, (1) če so opravili vse, kar so bili zavezani storiti, in (2) povzročitve škode ne bi preprečilo niti skrbno opravljanje dolžnosti. Sodna praksa pri tem izhaja tudi iz tega, da mora obstajati razumna mera zapovedi in prepovedi. Pravnica je slušateljicam in slušateljem približala še temelje odškodninske odgovornosti tretjih oseb, tj. odgovornosti, ko mladoletnik povzroči škodo tretjemu, denimo drugemu otroku; nekaj besed je namenila tudi odgovornosti strokovnih delavk in delavcev v razmerju do ravnatelja, in sicer disciplinski in odškodninski odgovornosti. Sindikalni zaupnice in zaupniki so v razpravi spregovorili o konkretnih dogodkih iz svoje prakse, med drugim so izpostavili problematiko sočasnosti strokovnih delavk in delavcev v igralnici, ki pomembno vpliva na izvajanje standarda dolžne skrbnosti; neživljenjske pravilnike o odgovornosti v nekaterih vrtcih; odgovornost strokovnih delavk in delavcev za osebne predmete in oblačila otrok.

Strokovni sodelavec GO SVIZ za pravne zadeve Jernej Zupančič je v nadaljevanju izobraževalnega seminarja, izhajajoč iz najpogostejših vprašanj, ki jih prejema od članstva v predšolski vzgoji, govoril o nadomeščanju strokovnih delavk in delavcev, odmoru med delovnim časom in namenom le-tega. Navzoči so v povezavi s slednjim opozorili na številne različne, tudi pravno vprašljive prakse v posameznih vrtcih po Sloveniji. Izpostavili so tudi vprašanje odgovornosti delodajalca v primeru poškodbe zaposlenega pri prihodu na delo ali odhodu z delovnega mesta. Predstavljena je bila še problematika vodenja evidenc pri delodajalcu, omenjeni pa tudi napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, stroški prevoza na delo in z dela, prilagajanje delovnega procesa zaposlenim z različnimi zdravstvenimi omejitvami. V sklopu zbora Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ je bila pozornost namenjena prostorskim normativom v vrtcih, pri čemer je bilo sklenjeno, da bo sindikat vztrajal pri uresničevanju dogovorjenih normativov. Glede na to, da so predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prvi dan izobraževalnega seminarja v Portorožu potrdili, da bo ministrstvo zagotovilo, da bodo izpeljane potrebne zakonske sprememb na področju predšolske vzgoje, so sindikalni zaupnice in zaupniki sklenili, da bodo za določen čas preložili možnost izvedbe predvidenega protestnega shoda oziroma stavke. Glede pravice odmora med delom in izhodom iz zavoda v tem času je sindikalna konferenca predšolske vzgoje zavezala pravno službo GO SVIZ, da v zvezi s tem pripravi pravno mnenje, ki bo pripomoglo k poenotenju prakse na tem področju po zavodih po državi. Sindikalna konferenca se je seznanila tudi z možnostjo uvedbe četrtega naziva za vzgojo in izobraževanje in vpeljavo le-tega podprla.
 
  • [URLSTRANI]

Po zboru sindikalne konference je pomočnik glavnega tajnika Marjan Gojkovič na kratko predstavil dejavnosti sindikata na področju informiranja članstva, tj. spletno stran, mesečne elektronske Svizove novice, in nekatere težave pri urejanju baze članstva. Predstavnik Erste Card Jure Fortuna je zatem sindikalnim zaupnicam in zaupnikom podal informacije o možnosti pridobitve kartice Diners Club SVIZ. Ob koncu izobraževalnega seminarja so imeli navzoči priložnost prisluhniti še finski kolegici Kirsi Sutton, ki je zaposlena v vrtcu kot vzgojiteljica za otroke s posebnimi potrebami in je tudi predsednica sindikata za predšolsko vzgojo v Helsinkih (Helsinki Kindergarten teachers association). V sklopu svoje predstavitve je podala nekaj okvirnih podatkov o njihovem sistemu predšolskega izobraževanja, spregovorila o plačah strokovnih delavk in delavcev, dnevih dopusta ter poudarila, da je zadnja vlada, ki je na Finskem na oblasti od pomladi 2015, vpeljala v vrtce številne spremembe, precej tudi negativnih. Kot največji prihodnji izziv za sindikat na področju predšolske vzgoje je izpostavila pomanjkanje vzgojiteljic in vzgojiteljev – po ocenah jih je samo v treh največjih finskih mestih do 500 premalo –, zato od resornega ministrstva zahtevajo dodatno povečanje števila študijskih mest na tem področju. Kirsi Sutton je izrazila tudi bojazen, da bo vlada v prihodnje še poskušala varčevati v predšolski vzgoji in osnovnošolskem izobraževanju.

Gradivo z dvodnevnega izobraževalnega seminarja Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ je zbirno dostopno na tej povezavi.
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar