Ljubljana, 12. 5. 2023

Svetovni dan podpornega osebja

Na pobudo Izobraževalne internacionale (Education International) od leta 2018 vsako leto 16. maja obeležujemo svetovni dan podpornega osebja v vzgoji in izobraževanju (Education Support Personnel).

Ta dan je namenjen priznanju vloge podpornega osebja – knjižničarjev, svetovalnih delavcev, administrativnih in tehničnih delavcev ter drugega nepedagoškega osebje – kot ključne pri zagotavljanju kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Izobraževalna internacionala, svetovna zveza učiteljskih sindikatov in združenj, obeleževanje odločno podpira, da bi še povečala ozaveščenost o tem, kako pomembno delo v izobraževanju opravlja podporno osebje, ter poskrbela za spoštovanje njihovih pravic in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev.

Izobraževalna internacionala je svetovna zveza sindikatov, ki združuje organizacije vzgojiteljev, učiteljev in vse drugih zaposlenih v izobraževanju z vsega sveta. S svojimi 383 organizacijami članicami zastopa več kot 32 milijonov učiteljev in podpornega osebja v izobraževanju v 178 državah in ozemljih.

Kot globalni glas učiteljev in podpornega osebja v izobraževanju se Izobraževalna internacionala:

- zavzema za brezplačno, kakovostno in javno financirano izobraževanje za vse učence v vseh državah

- zastopa in spodbuja interese učiteljev in pomožnega osebja v izobraževanju na mednarodni ravni

- pomaga pri razvoju neodvisnih demokratičnih organizacij, ki zastopajo učitelje in vse zaposlene v izobraževanju, ter pri vzpostavljanju solidarnosti in sodelovanja med njimi

- podpira razvoj kvalifikacij učiteljev in priznavanje učiteljev kot strokovnjakov

- zagovarja in spodbuja demokracijo, mir, socialno pravičnost in človekove pravice, vključno s sindikalnimi pravicami in pravico do izobraževanja

- zagovarja pravičnost v družbi, spodbuja socialno pravičnost in se zoperstavlja vsem oblikam diskriminacije

Podporno osebje v vzgoji in izobraževanju predstavlja osrednji del vsakega šolskega sistema in je bistvenega pomena tudi za sindikalno gibanje. Brez teh zaposlenih vzgojno-izobraževalne ustanove ne bi mogle učinkovito delovati niti ne bi mogle zagotoviti ustreznega okolja, ki ga učenci potrebujejo za napredek in uspeh. Podpornemu osebju v izobraževanju je nujno priznati prispevek k zagotavljanju kakovostnega izobraževanja, njihove pravice morajo biti spoštovane, prav tako pa je treba okrepiti njihov status.

V številnih državah je kriza covida-19 povzročila zmanjšanje proračunskih sredstev za izobraževanje, kar je privedlo do negotovih delovnih pogojev za podporno osebje in večjega prenosa njihovih nalog k zunanjim izvajalcem. Vse več zaposlenih v t. i. podpornih službah v izobraževanju dela s krajšim delovnim časom ali za določen čas, v sindikatih pa smo zaskrbljeni ob izkoriščanju omenjene skupine, zaradi neprimernih delovnih pogojev ter kršenja temeljnih človekovih in delavskih pravic, kot sta pravica do organiziranja in kolektivnih pogajanj.

Svetovni dan pomožnega osebja v izobraževanju je vsakokrat dodatna priložnost, da jasno opozorimo, da je podporno osebje v izobraževanju ključnega pomena za kakovostno javno izobraževanje tako na lokalni kot nacionalni in globalni ravni. Ob letošnjem obeleževanju je zahvalo podpornemu osebju v izobraževanju v posebnem nagovoru prenesla tudi predsednica Izobraževalne internacionale Susan Hopgood.

 

Pred petimi leti je Izobraževalna internacionala sprejela tudi posebno Deklaracijo o pravicah in položaju podpornega osebja v izobraževanju. Deklaracija priznava pomen osebja za podporo izobraževanju pri zagotavljanju kakovostne izobrazbe in poudarja, da morajo biti ti delavci deležni enakih pravic in dostojnega dela ter da mora biti njihov prispevek k izobraževanju priznan in cenjen. V deklaraciji so opredeljene različne vrste osebja za podporo izobraževanju, kot so knjižničarji, svetovalni delavci, socialni delavci, administrativno osebje, tehnično osebje in drugi, ter opisane njihove ključne vloge pri izboljševanju izobraževanja in izpolnjevanju potreb učencev in šolskih skupnosti. Poleg tega deklaracija priznava potrebo po ustreznem usposabljanju, ocenjevanju in možnostih napredovanja podpornega osebja ter zagotavljanju pravične plače in delovnih pogojev. Namen deklaracije je spodbuditi vlade in izobraževalne ustanove, da izboljšajo položaj podpornega osebja ter širijo zavedanje o pomenu njihovega dela pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar