Ljubljana, 8. 5. 2020

SVIZ dokazal nezakonitost odpovedi

sporočilo za medije!

SVIZ DOKAZAL NEZAKONITOST ODPOVEDI SINDIKALNEMU ZAUPNIKU


SŠOM mora sindikalnega zaupnika pozvati nazaj na delo ter mu obračunati tudi bruto plače in druge prejemke ter izplačati pripadajoče zneske neto plač.
 

Ljubljana, 8. maja 2020 – V delovnem sporu, ki ga je za zaščito svojega odpuščenega sindikalnega zaupnika prek odvetnika Dina Bauka vodil Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), je Delovno sodišče v Mariboru odločilo, da je bila odpoved delovnega razmerja učitelju in sindikalnemu zaupniku na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM) nezakonita. Po opravljenem dokaznem postopku je sodišče ugotovilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, v kateri je ravnateljica Nadja Jager Popović sindikalnemu zaupniku Dejanu Paski očitala, da naj bi zlorabljal sestanke sindikata in svoje sodelavce nagovarjal, naj s svojimi ravnanji škodijo ravnateljici oziroma ji otežijo vodenje šole, tako prepozna kot tudi neutemeljena, torej nezakonita, in sicer iz kar dveh razlogov. V dokaznem postopku, v katerem je sodišče, poleg Dejana Paske in ravnateljice SŠOM zaslišalo še 15 učiteljic in učiteljev S SŠOM, se je izkazalo, da sindikalni zaupnik na kritičnih dveh sestankih sindikata ni izrekel nič takšnega, kar bi se lahko razumelo kot nagovarjanje oziroma ščuvanje zaposlenih, naj škodijo ravnateljici oziroma vodstvu šole. Prav nasprotno – izkazalo se je, da je do določenega odpora zaposlenih prišlo izključno zaradi ravnanja ravnateljice, ki je na učiteljski konferenci postavljala pod vprašaj upravičenost nekaterih bolniških odsotnosti zaposlenih na šoli, ob neki drugi priložnosti pa je izjavila tudi, da bi bilo treba deset odstotkov zaposlenih na SŠOM odpustiti. Po prepričanju sodišča je Dejan Paska kot predstavnik zaposlenih na zborih sindikata ravnal tako, kot sindikalni zaupnik sme ravnati, zato mu ni mogoče očitati, da naj bi s tem bodisi kršil svoje obveznosti iz delovnega razmerja bodisi kakorkoli zlorabljal funkcijo sindikalnega zaupnika. Sodišče je v obrazložitvi posebej poudarilo, da je naloga sindikalnega zaupnika, da varuje pravice in interese delavcev pri delodajalcu, zaradi česar sindikalni zaupnik tudi uživa posebno zakonsko varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Pomemben je še poudarek sodišča, da ima tako sindikalni zaupnik kot tudi vsak zaposleni pravico izraziti svoje mnenje o tem, da vodstvo šole ne dela dobro, in zaradi takšne izjave ne sme trpeti kakršnih koli negativnih posledic.

Ker je bilo že v teku dokaznega postopka pričakovati, da bo ugotovljena nezakonitost izrečene odpovedi, je šola sodišču predlagala, da delovno razmerje Dejanu Paski – kljub morebitni ugotovitvi nezakonitosti izredne odpovedi – sodno razveže pogodbo o zaposlitvi na podlagi 118. člena ZDR-1 ter Dejanu Paski namesto vrnitve na delovno mesto prisodi ustrezno denarno nadomestilo. Tožeča stranka in njen odvetnik Dino Bauk sta temu predlogu nasprotovala z utemeljitvijo in poudarkom, da je Dejan Paska na šoli sindikalni zaupnik, ki uživa posebno varstvo pred odpovedjo, zato bi sodna razveza na podlagi nezakonite izredne odpovedi pomenila nedopusten obid tega zakonskega varstva, ki je izpeljava ustavno zagotovljene svobode sindikalnega delovanja. Tožnik se je pri tem skliceval tudi na že ustaljeno sodno prakso višjega delovnega sodišča. Sodišče je pričakovano pritrdilo Dejanu Paski. Navedlo je, da je delavec – če ni huje kršil obveznosti iz delovnega razmerja, sindikalna organizacija pa ni podala soglasja k odpovedi njegove pogodbe o zaposlitvi – Dejan Paska upravičen do reintegracija oziroma vrnitve na svoje delovno mesto. SŠOM mora tako delavca, sindikalnega zaupnika Dejana Pasko pozvati nazaj na delo ter mu, za vmesno obdobje med odpovedjo in vrnitvijo na delo, vpisati delovno dobo ter obračunati tudi bruto plače in druge prejemke ter izplačati pripadajoče zneske neto plač.

SŠOM se sicer zoper sodbo lahko pritoži, vendar pritožba, glede na temeljito izveden dokazni postopek ter podrobno in konsistentno ter s sodno prakso skladno obrazložitvijo sodbe, nima resnih možnosti za uspeh in bi pomenila zgolj nepotrebno zavlačevanje v še dodatno škodo javnih sredstev, ki je zaradi samovoljnega ravnanja ravnateljice – tej je oporo nudila tudi večina članov sveta zavoda – že sedaj precejšnja.

SVIZ je sicer pred dvema dnevoma tudi na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec naslovil poziv, naj poda negativno mnenje k imenovanju kandidatke za ravnateljico SŠOM Nadje Jager Popović, ki jo je Svet zavoda nedavno sicer imenoval za še en mandat, a je bil postopek glasovanja po mnenju Inšpektorata za šolstvo (IŠ) izpeljan na nezakonit način. IŠ je Svetu zavoda zato ustrezno svetoval, naj ponovno izpelje postopek skladno z zakonodajo, in sicer po koncu epidemije, vendar Svet zavoda tega ni upošteval ter je postopek ob očitnih kršitvah samovoljno izpeljal do konca. Sindikat je na tem temelju ministrico pozval še, naj skladno s svojimi pristojnostmi predlaga razrešitev predsednika Sveta zavoda in člana Sveta, ki je imenovan s strani Vlade RS, saj očitno načrtno ravnata v nasprotju z zakonodajo.


X X X X X
 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar