Ljubljana, 9. 3. 2020

SVIZ obranil svobodo sindikalnega delovanja

sporočilo za medije!

SVIZ OBRANIL SVOBODO SINDIKALNEGA DELOVANJA

Vrhovno sodišče je jasno povedalo, da se z zakonsko zaščito sindikalnega zaupnika pred odpovedjo iz poslovnih razlogov uresničuje ustavno zagotovljeno svobodno delovanje sindikatov.

Ljubljana, 9. marca 2020 – Vrhovno sodišče RS je v delovnopravnem sporu med odpuščenim sindikalnim zaupnikom SVIZ in Javnim zavodom Turizem in kultura Radovljica na podlagi revizije, ki jo je v imenu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) za sindikalnega zaupnika vložil odvetnik Dino Bauk, odločilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga edinemu sindikalnemu zaupniku nezakonita, saj zaupnika pred odpovedjo varuje 112. člen Zakona o delovnih razmerjih. Toženi javni zavod je odpoved sindikalnemu zaupniku utemeljeval s sklicevanjem na določbo – tej pa sta, žal, najprej pritrdili tudi delovno in višje sodišče –, da se število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo, določi v dogovoru med sindikatom in delodajalcem. Tako SVIZ kot pooblaščeni odvetnik pa sta zatrjevala, da tak dogovor, če je pri delodajalcu imenovan en sam sindikalni zaupnik, ni potreben in je varstvo pred odpovedjo edinega sindikalnega zaupnika zagotovljeno že po samem zakonu. Prvostopenjsko in višje sodišče sta sledili interpretaciji JZ Turizem in kultura Radovljica, na koncu pa je, na podlagi dopuščene revizije, Vrhovno sodišče sprejelo odločitev, ki sledi zakonski normi o zaščiti sindikalnega zaupnika pred odpovedjo. Sodišče je jasno povedalo, da se z zakonsko zaščito sindikalnega zaupnika pred odpovedjo iz poslovnih razlogov uresničuje ustavno zagotovljeno svobodno delovanje sindikatov.

Vrhovno sodišče je s to svojo odločitvijo na novo vzpostavilo in opolnomočilo ustavno določbo 76. člena ustave RS, ki govori o sindikalni svobodi ustanavljanja in delovanja sindikatov. Slednjo so sicer poskušali nekateri delodajalci v zadnjem obdobju – znan je, denimo, primer odpuščenega zaupnika SVIZ Dejana Paske s Srednje šole za oblikovanje v Mariboru – relativizirati in izvotliti. Vrhovno sodišče je takšnim tendencam in prepričanjem zdaj pokazalo pravo mesto – zavod mora nezakonito odpuščenega zaupnika pozvati nazaj na delo in mu izplačati tudi vse plače z zamudnimi obrestmi za čas odpovedi.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije