Ljubljana, 3. 10. 2018

SVIZ z ministrom Pikalom začrtal poti sodelovanja

Takoj po nastopu funkcije ministra za izobraževanje, znanost in šport je SVIZ na dr. Jerneja Pikala naslovil čestitko in predlagal čimprejšnje srečanje, na katerem bi se pogovorili o vseh najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo tako zaposlene v vzgoji, izobraževanju in znanosti kot medsebojno sodelovanje ter vodenje socialnega dialoga v pravkar začetem mandatu ministra.

Po ministrovem pozdravu in uvodni predstavitvi novega vodstva ministrstva (državnih sekretarjev dr. Jerneja Štromajerja (za visoko šolstvo in raziskovanje) in Martine Vuk (za področje vrtcev ter osnovnih in srednjih šol) ter najožjih sodelavcev) je prvi o problematiki vrednotenja dela v vzgoji in izobraževanju spregovoril glavni tajnik SVIZ. Ponovil je opozorila in navedel podatke, ki le-ta potrjujejo, in sicer da se področje vzgoje in izobraževanja pri nas zapostavlja že vsaj od začetka krize. To potrjujejo vsi podatki in to priznava tudi vlada. Delež proračunskih sredstev za vzgojo in izobraževanje, enako pa velja tudi za znanost, se že (pre)dolgo časa konstantno znižuje. Na ta način tvegamo uspešno prihodnost naše družbe, saj je znanje največ, kar imamo. Dosežki slovenskih šolarjev v mednarodnih primerjavah znanj so nadpovprečni, zato je treba ustaviti negativne posege v naše šolstvo in trend padanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter poskrbeti za ohranitev oziroma izboljšanje kakovosti sistema. SVIZ pozdravlja napoved novega ministra oziroma zapisano zavezo v koalicijski pogodbi o 6-odstotnem deležu BDP za vzgojo in izobraževanje. To obljubo sindikat jemlje skrajno resno in pričakuje ustrezne aktivnosti tako ministrstva kot celotne vlade, da bi se cilj v ustreznem času tudi uresničil. V nadaljevanju je glavni tajnik sindikata ministru predstavil že večkrat izpostavljene podatke o nezadostnem financiranju vzgoje, izobraževanja in znanosti ter zaostajanju plač v omenjenih dejavnostih za drugimi primerljivimi poklici v javnem sektorju. Ključna zahteva je, da se te neutemeljene, nepravične razlike odpravijo, in SVIZ bo pri teh zahtevah vztrajal do uresničitve, zato ni izključena niti ponovitev stavke.

V nadaljevanju razprave so predstavniki SVIZ-a ekipi ministrstva predstavili še druge (stavkovne) zahteve, torej potrebo po ureditvi položaja pomočnikov in pomočnic vzgojiteljic, ustreznem ovrednotenju razredništva ter ureditvi vprašanja kariernih razponov in napredovanja strokovnih delavcev.

Minister Pikalo je odgovoril, da njegova stališča ostajajo enaka in jih je ponovil že večkrat – izobraževanje je glavni razvojni in stabilizacijski sistem te družbe, je sistem, ki Slovenijo vleče naprej. Ministrstvo tako pod njegovim vodstvom podpira prizadevanja sindikata za boljše vrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju. Minister se je strinjal tudi, da imajo zaposleni na tem področju nekoliko težje pogoje napredovanja kot drugi v državni in javni upravi. V izjavi za javnost po srečanju je tako povedal, da se mu »zaradi tega zdi prav, da so tudi oni (vzgojitelji in učitelji) po letih krize, po skoraj izgubljenem desetletju primerno nagrajeni za svoje delo«. Na srečanju se je sicer minister s konkretnimi predlogi odzval na problematiko, ki jo je izpostavil SVIZ, ob tem pa omenil še, da se je v zadnjem času izpostavila tudi problematika medicinsko neindiciranih diet ter s tem neposredno tudi položaja dietnih kuharjev.

Na obeh straneh, tako pri ministru kot sindikatu, je bilo ob koncu te točke dnevnega reda moč ugotoviti strinjanje, da je potrebno urediti položaj in plače strokovnih delavcev, saj je kakovostno vzgojo in izobraževanje mogoče doseči zgolj s kakovostnimi učitelji.

V nadaljevanju sestanka smo izmenjali še stališča in nekaj najpogostejših nejasnosti glede nove ureditve delovnega časa učiteljev ter se dogovorili, da se opravi evalvacija ureditve po prvem letu 'uporabe' ter na tej osnovi pripravi prilagoditve, hkrati pa se domenili za sestanek na ravni delovne skupine, ki bo sproti reševala vse težave, ki se pojavljajo »na terenu« ob uporabi novega sistema.

Novoizvoljeni predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ dr. Jože Pungerčar je predstavil še pričakovanja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev glede (napovedane) nove zakonodaje za omenjeni področji ter tudi glede sredstev zanju (1% BDP), ki so bila napovedana v aktualni koalicijski pogodbi. Trenutno se javno financiranje raziskovalne dejavnosti giblje okrog 0,4 %, zato je cilj enega odstotka zahteven, a si je treba prizadevati zanj in bo do njega moč priti postopoma, vseeno pa mora biti kot tak zapisan in obvezujoč.

Na sestanku smo spregovorili tudi o zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja, zlasti s stališča zaposlenih, saj naši člani pogosto poročajo o neprijetnih, nasilnih dogodkih, s katerimi so soočeni pri svojem delu. Sodelujoči na včerajšnjem srečanju so soglašali, da je bilo nekaj aktivnosti v zvezi s preprečevanjem nadlegovanja in nasilja nad vzgojitelji in učitelji v zadnjem času že izpeljanih, v pripravi so novi projekti in aktivnosti, hkrati pa se je te problematike treba lotiti še intenzivneje in skupaj.

Pred zaključkom srečanja smo se dogovorili o nadaljnjih sestankih in vodenju socialnega dialoga; Predstavniki ministrstva in sindikata bomo dialog o konkretnih vprašanjih, ob neposrednih težavah, nadaljevali na ravni delovnih skupin, na najvišjem nivoju (vodstvi sindikata in ministrstva) pa se bomo sestajali enkrat na četrtletje.

Ob koncu sestanka so predsedniki SVIZ-ovih sindikalnih konferenc izpostavili še najpomembnejše teme s svojih področij, in sicer vprašanje položaja mobilnih defektologov, ki ostaja neurejen že več let in potrpljenja med zaposlenimi glede tega ni več, problematiko prenosa napredovanj (strokovnih nazivov) iz sociale v izobraževanje (in obratno) ter diskriminacijo učiteljev v strokovnih in poklicnih programih v zvezi z odbijanjem koeficientov. Predstavniki šolskega ministrstva so se obvezali, da bodo pristopili k reševanju omenjene problematike.

Vabimo vas k ogledu posnetkov izjav s povzetkom vsebine pogovorov, ki sta jih podala minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.