Ljubljana, 27. 11. 2018

SVIZ z novo reprezentativnostjo

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) že praktično od začetka svojega delovanja vključuje tudi člane iz socialnovarstvenih zavodov, saj tudi ti izvajajo vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. A v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti se ti zavodi uvrščajo med dejavnosti socialnega varstva in ne vzgoje in izobraževanja, za katero ima SVIZ sicer pridobljeno reprezentativnost.

Na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter drugih predpisov lahko SVIZ na ravni države zastopa interese vseh zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih, pristopi lahko k področni kolektivni pogodbi in sodeluje pri njenih spremembah.  

Z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa smo v SVIZ sredi novembra letos (15. 11. 2018) pridobili lastnost reprezentativnosti tudi za dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo socialnovarstveni zavodi. Na podlagi omenjenega dokumenta in drugih predpisov lahko SVIZ zdaj zastopa ne zgolj interese našega članstva v socialnovarstvenih zavodih, temveč na ravni države tudi interese vseh zaposlenih v teh zavodih. SVIZ lahko tudi pristopi k področni kolektivni pogodbi in sodeluje pri njenih spremembah ter pri pristojnem ministrstvu opozarja na pravice in interese zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.