Ljubljana, 18. 3. 2019

Tretji izobraževalni seminar v teku

Danes in jutri, 18. in 19. marca, se na Bledu nadaljuje izvedba izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ. Na tokratnem dogodku sodeluje 107 zaupnikov sindikata iz srednjih in višjih šol ter dijaških domov.

Uvodoma je Jože Brezavšček, predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov, predstavil nekaj najpomembnejših informacij, pomembnih za področje konference oziroma zaupnike ter zaposlene. Spregovoril je o razpršenosti srednješolskih izobraževalnih programov, predstavil podatke, pomembne za vpis v prihodnjem šolskem letu (2019/2020), in nove izobraževalne programe v šolah. Poročal je tudi o izkušnjah z vajeništvom in koliko dijakov, vključenih vanj, je zadovoljnih z odločitvijo za vpis v to obliko izobraževanja ter kolikšen delež jih soglaša z višino nagrade, ki jo prejemajo. Dotaknil se je tudi vpisa in položaja zaposlenih v dijaških domov ter v višješolskem izobraževanju, v zaključku pa še najbolj perečih tem, ki jih je kasneje podrobneje naslovil glavni tajnik SVIZ in za njim tudi minister za izobraževanje (nezakoniti odbitki učiteljem v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju, strokovni razvoj, četrti strokovni naziv, peticija staršev o šolskem sistemu, prepočasno reševanje vlog za napredovanje, ureditev delovnega časa in evidentiranje ur …).


Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj se je v svojem prispevku osredinil na dve temi – dogovor o dvigu plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju oz. vsem javnim uslužbencem s konca preteklega leta ter na vprašanje, kaj se nam obeta v bližnji prihodnosti. Navedel je, da je SVIZ izpolnil cilj, postavljen že na predzadnjem kongresu sindikata prav tu na Bledu, torej ne več pristajati na zniževanje plač in pravic, temveč zahtevati odpravo varčevalnih ukrepov in zvišanje plač. SVIZ se je uspešno angažiral tudi pri aktivnostih in prizadevanjih za dvig minimalne plače.

Pri vseh akcijah so bistveno vlogo odigrali sindikalni zaupniki in člani, ki niso obsedeli v šolah, temveč odšli na ulice in jasno pokazali odločenost in voljo po spremembah, vse odločitve pa so temeljile na visoki stopnji notranje demokracije, kjer je lahko vsak član prispeval svoj glas in stališča.

In kaj nas čaka v prihodnje? Glavni tajnik se je v tem delu dotaknil vprašanja nove ureditve delovnega časa ter napovedanih pogajanj in usklajevanj o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v delu o delovni uspešnosti in sistemu napredovanj) ter pričakovanih sprememb Kolektivne pogodbe za javni sektor (v delu, ki govori o kvorumu).

Omenil je tudi predvidene aktivnosti in vsebine ob nastajanju nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju in se dotaknil tudi vprašanja (krepitve) strokovne avtonomije učiteljev in prenove kariernega sistema z uvedbo četrtega strokovnega naziva.

Točno opoldne se je zbranim pridružil minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo s sodelavkama, Elviro Šušmelj, generalno direktorico Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, in Vanjo Mavri, pravnico ministrstva.

V uvodnem delu je spregovoril o temah, za katere ga je vnaprej pozval SVIZ, da se opredeli o njih in predstavi glavne podatke. Tako je omenil, da MIZŠ pripravlja spremembe na področju varovanja osebnih podatkov, in sicer zlasti, da bi uredil problematiko opravičevanja odsotnosti dijakov in vprašanje obveščanja staršev o uspehu dijaka oz. njihovega otroka. Omenil je načrtovano prenovo gimnazijskega programa in pripravo nove strategije višjega šolstva. MIZŠ pripravlja tudi spremembe kariernega sistema, kjer je želja ministra, da bi odnosi do učiteljev bolj temeljili na zaupanju, sodelovanju in svetovanju ter manj na preverjanju in nadzorovanju. Pri pripravljanju nove Bele knjige namerava minister najprej zbrati in analizirati čim več podatkov, raziskav, pridobiti čim več »vhodnih podatkov«, na tem temelju pa nato predvideti trende in scenarije ter pripraviti nov strateški dokument za (vsaj) naslednjih deset let.

Minister Jernej Pikalo se je dotaknil tudi vprašanja nove ureditve delovnega časa učiteljev, odbitkov pri plačah srednješolskih učiteljev in spletne varnosti.V zaključku druženja z ministrom za izobraževanje in sodelavkama so imeli sindikalni zaupnice in zaupniki priložnost predstavnikom MIZŠ zastaviti še nekaj vprašanj. Izpostavili so številne pereče teme (povečanje delovne obveznosti, sistem MoFAS, prenova programa umetniških gimnazij, varovanje osebnih podatkov, izvedba nadomeščanj, kadrovske težave oz. nevarnost pomanjkanja strokovnega kadra že kmalu v prihodnosti, napredovanje v nazive in nesprejemljivo dolge dobe obravnave vlog, zaposlovanje mladih učiteljev, spremembe v gimnazijah …). Vabimo vas k ogledu posnetkov vprašanj sindikalnih zaupnic in zaupnikov ministru Pikalu!


V popoldanskem delu prvega dne seminarja so prisotni lahko prisluhnili strokovnemu sodelavcu za pravne zadeve sindikata Jerneju Zupančiču, ki je spregovoril o vprašanju varstva osebnih podatkov in s tem povezanih obveznosti sindikalnega zaupnikaMaja Vreča z Arnesa pa je tudi za tokratni seminar pripravila predavanje o problematiki nasilja in nadlegovanju na spletu.

Prvi delovni dan se je zaključil z delitvijo udeležencev v dve skupini, in sicer so v prvi sindikalni zaupniki pod vodstvom Nadje Götz, pomočnice glavnega tajnika SVIZ, spoznavali najpogostejša delovnopravna vprašanja in odgovore na njih, v drugi pa se ob praktičnem primeru seznanili z različnimi vidiki nasilja na delovnem mestu in postopkom njegove obravnave oziroma soočanja s to problematiko, kar je predstavila Doroteja Lešnik Mugnaioni.