Ljubljana, 19. 3. 2019

Tudi v srednjih šolah vprašanje delovnega časa nadvse aktualno

Večji del drugega dne seminarja je bil namenjen obravnavi zelo aktualnega vprašanja – izvajanju nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi ter razpravi o tem. Nov način določanja in evidentiranja delovne obveznosti učiteljev je bil oblikovan na podlagi zahtev računskega sodišča in v osnovnih in srednjih šolah velja od začetka šolskega leta 2018/19.

Strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve Jadranka Zupanc je v svoji predstavitvi v dveh zaporednih sklopih predstavila najpogostejšo problematiko, s katero se ob vpeljavi nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi srečujejo šole. V začetni uri in pol je spregovorila o zasnovi in posameznih vidikih individualnega delovnega načrta, ki ga za zaposlene pripravijo ravnatelji, izpostavila pa je še vidike neenakomerno razporejenega delovnega časa učiteljev in beleženje le-tega ter v zaključku odgovorila na številna vprašanja sindikalnih zaupnic in zaupnikov o predstavljeni problematiki. V prvem delu smo tako lahko prisluhnili informacijam in pojasnilom o tem, kaj je iLDN in kaj ni, kdo ga pripravi, kateri nabor nalog mora vsebovati, zakaj je treba načrtovati letne kvote ur posameznih stebrov in kako se to stori. Jadranka Zupanc je ob tem opozorila, da iLDN ni niti evidenca o delovnem času niti evidenca o opravljenem delu. V drugi polovici prvega dela predstavitve so zaupnice in zaupniki nato spoznali pravila o razporejanju delovnega časa učiteljev in nekatere značilnosti oziroma posebnosti (neenakomerna razporeditev, praviloma organiziran kot kontinuiran delovni čas, pravila njegovega načrtovanja, potrebo po njegovem evidentiranju, kako in zakaj voditi evidence …).

Vabimo vas k ogledu posnetkov uvodnega dela predstavitve.


V nadaljevanju je nato Jadranka Zupanc predstavila še poglavje o nadomeščanjih (oblike, kdo lahko nadomešča in zakaj je treba organizirati nadomeščanja, kdaj se zagotavlja in kdo lahko nadomešča, vrednotenje le-tega …). Za zaključek pa so zbrani lahko prisluhnili še opisu, kako je treba skladno z novo ureditvijo delovnega časa načrtovati ure dela učitelja na strokovnih ekskurzijah.

Ker se je v dosedanjem času uporabe nove ureditve delovnega časa pokazalo nekaj težav, dilem in anomalij, pa so se sindikalni zaupnice in zaupniki seznanili še s predlogi sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki bi odpravili omenjene težave in nejasnosti pri uporabi in izvajanju v praksi.


Izobraževalni seminar za Sindikalno konferenco srednjih, višjih šol in dijaških domov se je zaključil z zborom zaupnic in zaupnikov, na katerem so zaupnice in zaupniki najprej potrdili zapisnik 1. zbora SK, v nadaljevanju pa razpravljali še in oblikovali stališča glede veljavne ureditve delovnega časa učiteljev, stališča do prenove kariernega sistema ter stališča do napovedanih sprememb izobraževalnega sistema (peticija staršev, Bela knjiga) in do spletnega nasilja. Sprejete sklepe objavljamo v nadaljevanju.

- Prenova kariernega sistema
SVIZ Slovenije vztraja pri spoštovanju zaveze iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ Slovenije iz leta 2018, v skladu s katero bo Vlada RS v sode­lovanju s predstavniki SVIZ prenovila karierni razvoj strokov­nih delavcev na področju vzgoje in izobraževanju, predvsem napredovanja strokovnih delavcev v nazive, ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. Prenova kariernega sistema mora zagotoviti, da se v skladu s priporočili iz Bele knjige uvede 4. naziv in hkrati omogoči lažje in hitrejše napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive (predvsem napredovanje v 3. naziv).
SVIZ Slovenije bo pripravil svoj predlog prenove kariernega sistema. Za pripravo le-tega bo oblikovana posebna skupina, v katero se na predlog predsedstva sindikalne konference vključijo tudi učitelji praktiki s področja delovanja konference.
SVIZ Slovenije bo organiziral interno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali člani iz sindikalnih konferenc s področja vzgoje in izobraževanja.

- Stališča do napovedanih sprememb izobraževalnega sistema
Ob napovedanih spremembah zakonodaje ter oblikovanju usmeritev in ciljev slovenskega izobraževalnega sistema pričakujemo, da bomo predstavniki in predstavnice SVIZ polno vključeni v razprave o spremembah šolske zakonodaje. V SVIZ je včlanjenih več kot 70 % vseh izobraževalcev in izobraževalk v državi, ki poleg uveljavljanja interesov prek notranjih demokratičnih razprav sindikata izražajo tudi večinska stališča praktikov o ustreznosti delovanja izobraževalnega sistema. Od šolske oblasti pričakujemo, da nam bo zagotovila enakopravno sodelovanje pri oblikovanju dokumentov o prihodnosti izobraževanja v naši državi. V SVIZ se strinjamo, da je treba po več kot dvajsetih letih, odkar je bila uveljavljena zadnja reforma, analizirati učinke, opredeliti pomanjkljivosti in temeljito premisliti o popravkih oziroma spremembah, ki jih sistem potrebuje. V razpravi se bomo zavzemali za spremembe, ki bodo utrjevale kakovostno in vsem enako dostopno javno šolstvo, ki bodo znatno okrepile strokovno avtonomijo učiteljstva in izboljševale pogoje za učenje in delo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz. Pred napovedanimi spremembami svarimo pred njihovo politizacijo, pred nevarnostjo, da bi v javni razpravi prevladale všečne, poenostavljene in slabo premišljene rešitve, ki računajo na potencialne glasove staršev in drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnih procesih. Do konkretnih predlogov, ki so se začeli pojavljati v javnosti, se bo SVIZ opredelil v prihodnjih tednih.

- Stališče do spletnega nasilja
SVIZ Slovenije v skladu z načeli delovanja SVIZ zavrača in ostro obsoja vsakršno obliko nasilja in zastopa trdno stališče ničelne tolerance do različnih pojavnih oblik nasilja, še posebej v zadnjem času zelo razširjenega spletnega nasilja. 
SVIZ Slovenije poziva MIZŠ, da se nemudoma odločno in učinkovito odzove na porast spletnega nasilja v šolskem okolju. Od MIZŠ pričakujemo, da bo na področju preprečevanja in obravnave spletnega nasilja nemudoma zavzelo proaktivno in preventivno vlogo.
SVIZ Slovenije pričakuje od MIZŠ, da bo s takojšnjim sprejemom ustreznih ukrepov in zakonodaje tudi na področju spletnega nasilja pokazalo, da se zaveda izzivov sodobne realnosti na tem področju, ter zagotovilo, da prav nikomur, ki vstopa v vzgojno-izobraževalni prostor, tudi s tega vidika ne bo odvzeta pravica do varnega učnega okolja.

- Stališče glede odbitnih koeficientov (odbitkov pri plačah)
Zbor SKSŠDD pooblasti predsedstvo SK SVŠDD, da po prejetju uradnega odgovora z MIZŠ odloči o nadaljnjih korakih v zvezi z reševanjem vprašanja odbitnih koeficientov.

Sprejeta sta bila še sklepa, da se na MIZŠ naslovi pobudi, naj se dijakom omogoči izbira med subvencijo prevoza in subvencijo bivanja v dijaškem domu, oziroma, da se vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju omogoči prostovoljno in brezplačno cepljenje proti gripi, ki bi ga financiralo MIZŠ.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar