Ljubljana, 17. 6. 2021

Umetna inteligenca v izobraževanju

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE), katerega član je tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), je v okviru javne razprave pred dnevi objavil stališče do novih pravil in omejitev pri rabi različnih oblik umetne inteligence (AI), ki spadajo med t. i. visokotvegane. Evropska komisija, izvršilni organ EU, je namreč aprila letos predlagala omejitve določenih aplikacij umetne inteligence znotraj EU; med drugim bi ta omejitev veljala za tehnologijo, ki obravnava ranljive skupine ljudi ali spremlja človeško vedenje. Cilj novih pravil in ukrepov je določiti usklajena pravila za razvoj umetne inteligence v različnih sektorjih, da bi Evropa postala svetovno vozlišče za zaupanja vredno umetno inteligenco.

ETUCE v svojem stališču pozdravlja, da je Evropska komisija opredelila uporabo orodij umetne inteligence v izobraževanju kot visoko tvegano, in podpira predlog za uvedbo strožjih pravil in zahtev, pod katerimi bi umetna inteligenca lahko vstopala v šolski prostor. ETUCE ob tem dodatno poziva k oblikovanju jasnih in zavezujočih ukrepov, povezanih z umetno inteligenco, ko gre za zagotavljanje zasebnosti, enakosti in preglednosti ter prevzemanje odgovornosti. Umetno inteligenco je v izobraževanju nujno razvijati v skladu s poklicnimi potrebami učiteljev, hkrati pa ETUCE zahteva, da se prepove uporabo orodij umetne inteligence v smislu, da bi ta nadomestila izobraževalno osebje ali posegla v polje strokovne avtonomije zaposlenih. Upoštevaje razcvet izobraževalnih aplikacij, ki jih razvijajo vse številčnejša ed-tech podjetja, ter vedno večjo komercializacijo in privatizacijo v izobraževanju, ETUCE poudarja pomen zaščite javnega izobraževanja pred različnimi zasebnimi interesi. V skladu s tem izpostavlja odgovornost vlad, ki bi se morale zavzeti za razvoj javnih platform za spletno poučevanje, in sicer ob polnem spoštovanju strokovne avtonomije in akademske svobode učiteljev in drugega izobraževalnega osebja.

 

ETUCE prav tako poudarja, da morajo učitelji, akademiki in drugo izobraževalno osebje sodelovati kot soustvarjalci orodij umetne inteligence v izobraževanju in ne kot zgolj uporabniki. Poleg tega je ključno, da se socialne partnerje v izobraževanju dejavno vključi v t. i. odbor za umetno inteligenco, ki naj bi bil vzpostavljen in zadolžen za spremljanje izvajanja uredbe. Glede preglednosti in zanesljivosti sistemov umetne inteligence ETUCE poudarja, da zgolj zagotavljanje informacij o sistemih umetne inteligence ne zadošča, če učitelji in učenci nimajo ustreznih digitalnih spretnosti, da bi (si) jih lahko razložili. ETUCE zato zahteva uvedbo programov digitalne, umetne inteligence in podatkovne pismenosti v šole, začetno in stalno usposabljanje učiteljev, ter enak dostop do informacijsko-komunikacijske tehnologije za vse učence in učitelje. Na tem področju je bistvenega pomena zagotoviti ustrezne javne naložbe na nacionalni in evropski ravni, tudi preko nacionalnih skladov za okrevanje in odpornost.