Ljubljana, 29. 3. 2017

Urejanje učbeniških skladov

Pred dnevi je SVIZ na MIZŠ posredoval pripombe na predlagani pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je ministrstvo pred tem dalo v javno razpravo. Že takrat je SVIZ ministrstvo zgolj pozval k podaljšanju roka za javno razpravo in hkrati opozoril, da po njegovi oceni predlog ni ustrezno pripravljen, saj je po oceni sindikata zelo pomanjkljiv in ne ureja izhodišč nove učbeniške politike, ki so bile predstavljene širši javnosti. Gre predvsem za naslednje (problematične) elemente: stabilno financiranje učbeniških skladov, stabilno upravljanje skladov in trajna skrb za učbenike, razlikovanje v ureditvi med osnovnimi in srednjimi šolami ter nenazadnje, za SVIZ zelo pomembno izhodišče, da postaja trajni skrbnik učbeniških skladov šolski knjižničar, ki po predlogu pravilnika dobiva dodatne redne delovne obremenitve.

V predlogu pravilnika je zapisano, da se stabilnost financiranja zagotavlja s sklepom ministra, čeprav imamo vsi deležniki slabe dosedanje izkušnje s sklepi ministrov, ki se nanašajo na financiranje in zagotavljanje sredstev za učbenike. SVIZ v predlogih pogreša tudi jasno zapisane določbe o tem, kdo je upravljavec sklada in kakšne so njegove naloge, povezane z upravljanjem sklada. V predlogu lahko zasledimo le nekatere nove naloge, ki se nalagajo šolskim knjižničarjem (»pripravi predlog za izločitev in odpis učbenikov, predlog višine odškodnine za poškodovane učbenike«). Za vse ostalo upravljavsko delo pa po predlogu pravilnika »skrbi šola oz. ravnatelj«. Po prepričanju SVIZ-a gre za posredno povečanje obsega rednih del in nalog šolskih knjižničarjev, saj je v predlogu zapisano, da postaja učbeniški sklad del knjižničnega fonda. Pravilnik ravno tako ne določa, za kaj se uporabljajo »sredstva za delovanje sklada« (8. člen), ki jih skladi pridobijo iz materialnih stroškov šol. Zapis v pravilniku tudi ne razlikuje med ureditvijo upravljanja sklada v osnovnih in srednjih šolah (torej glede na predlagani zapis tudi osnovne šole lahko zaračunavajo izposojevalnino in srednje šole pridobivajo proračunska sredstva za učbenike).
SVIZ je ministrstvo z dopisom in pripombami na predlog pravilnika opozoril, da predlog ni ustrezno premišljen in celostno pripravljen, zato je sindikat ministrstvo pozval k nadaljnjemu usklajevanju vsebine, zlasti v delu, ki se nanaša oziroma določa dodatne delovne obremenitve za šolske knjižničarje kot skrbnike učbeniških skladov. Ob tem sindikat vztraja, da je treba sočasno pripraviti in uskladiti tudi spremembe normativov za zaposlovanje knjižničarjev v šolah, upoštevaje obseg novih del in nalog, ki jih predstavlja upravljanje učbeniških skladov.

V priponki objavljamo na MIZŠ posredovane pripombe, predloge in mnenja na predlog Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, kot jih je SVIZ oblikoval na podlagi množičnega odziva naših članov – knjižničarjev in skrbnikov učbeniških skladov.