Ljubljana, 22. 11. 2022

Uspešno zaključen 11. kongres SVIZ

V Portorožu je 21. in 22. novembra potekal dvodnevni 11. kongres Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). SVIZ združuje več kot 35 tisoč aktivnih članic in članov iz vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šol, dijaških domov, zavodov za izobraževanje odraslih, zavodov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, socialnih zavodov za usposabljanje, delo in varstvo, iz visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter iz kulture, vanj pa so vključeni tudi upokojeni članice in člani ter nezaposleni iz navedenih dejavnosti.

Medtem ko je prvi dan potekala slavnostna otvoritev s pozdravi in nagovori nekaterih gostov ter podelitvijo priznanj zaslužnim članicam in članom sindikata ter so bile kasneje v delovnem delu kongresa izpeljane tudi volitve za mandatno obdobje 2022–2026, so delegatke in delegati v uvodu drugega kongresa obravnavali predlog programskih usmeritev SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026 z eno predlagano dopolnitvijo.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) verjame, da so vzgoja in izobraževanje, kultura in raziskovalna dejavnost javno dobro in da imajo, če so ustrezno financirani, osrednjo vlogo pri zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalstva ter pri izgradnji pravičnejše družbe v naši državi in širše v Evropi. SVIZ se bo tudi v prihodnje boril, da se bo stabilno investiranje javnih sredstev v vsa navedena področja krepilo, saj to predstavlja nujni pogoj za utrjevanje kakovostnega javnega šolstva, za široko dostopnost, kakovost in pluralnost kulture ter za krepitev mednarodno primerljive odličnosti znanosti. Da bi lahko te cilje dosegli, je predpogoj, da strokovnjakinjam in strokovnjakom, ustvarjalkam in ustvarjalcem, raziskovalkam in raziskovalcem zagotovimo primerne pogoje za delo in ustrezno plačilo – to ostaja poglavitni cilj delovanja SVIZ. Izboljšanje življenja naših članic in članov ostaja osrednja naloga in cilj delovanja SVIZ tudi v mandatnem obdobju 2022–2026. SVIZ se bo tudi v prihodnjih štirih letih po lastni presoji opredeljeval do pomembnih družbenih vprašanj, ki so v širšem interesu članstva, še zlasti do vprašanj, povezanih z delovanjem demokracije, pravne in socialne države, spoštovanjem človekovih pravic, uveljavljanjem enakosti med spoloma in bojem proti podnebnim spremembam, ki so posledica neustreznega ravnanja človeške družbe. Pomembna naloga vseh organov SVIZ je utrjevati in poglabljati demokratične procese odločanja v sindikatu. Z anketnimi vprašalniki in neposrednim opredeljevanjem bo sindikat sistematično krepil vpliv članstva na pomembne odločitve. Še naprej bo utrjeval neposredno opredeljevanje članstva do stavk in sprejemljivosti stavkovnih sporazumov ter v skladu z odločitvami pristojnih organov SVIZ razširjal neposredno opredeljevanje članic in članov na še druge pomembne odločitve. SVIZ deluje in sprejema odločitve po splošno sprejetem demokratičnem načelu večine, ki je zavezujoča za vse člane in članice ter organe SVIZ, na katere se nanaša. A hkrati bo sindikat krepil kulturo spoštljivega odnosa do stališč, ki pri opredeljevanju ostajajo v manjšini. Programske usmeritve SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026, upoštevaje Statut SVIZ, Načela in cilje SVIZ ter Programske usmeritve Konfederacije sindikatov javnega sektorja za mandatno obdobje 2022–2026, predstavljajo temelj za odločanje in opredeljevanje organov SVIZ.

Pri programskih usmeritvah gre za strateške cilje, ki jim bo sindikat v svojem prihodnjem delovanju namenil največ pozornosti in bodo obenem predstavljale temelj za odločanje in opredeljevanje organov sindikata. SVIZ se bo tudi v prihodnje boril, da se bo stabilno investiranje javnih sredstev v vsa navedena področja krepilo, saj to predstavlja nujni pogoj za utrjevanje kakovostnega javnega šolstva, za široko dostopnost, kakovost in pluralnost kulture ter za krepitev mednarodno primerljive odličnosti znanosti. Da bi lahko te cilje dosegli, je predpogoj, da strokovnjakinjam in strokovnjakom, ustvarjalkam in ustvarjalcem, raziskovalkam in raziskovalcem zagotovimo primerne pogoje za delo in ustrezno plačilo – to ostaja poglavitni cilj delovanja SVIZ. Izboljšanje življenja naših članic in članov ostaja osrednja naloga in cilj delovanja SVIZ tudi v mandatnem obdobju 2022–2026. Predlog programskih usmeritev sicer obsega devet točk oziroma prioritet, in sicer: (1) Odprava plačnih nesorazmerij pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi ter odprava anomalij v spodnji tretjini plačne lestvice; (2) Aktivno sodelovanje sindikatov v boju proti podnebnim spremembam je v neposrednem interesu delavk in delavcev; (3) Za reformo, ki utrjuje in krepi javno vzgojo in izobraževanje, strokovno avtonomijo učiteljstva in sodelovanje strokovnjakov praktikov pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnega sistema; (4) Na državo (na izvršilno in zakonodajno oblast) sistematično naslavljati predloge in zahteve, naj odpravlja razloge za pomanjkanje pedagoškega in drugega strokovnega, administrativnega, računovodskega in tehničnega osebja v vrtcih, šolah, na univerzah, v dijaških domovih in zavodih; (5) Krepitev zaposlenosti in izboljševanje pogojev dela v kulturnih dejavnostih; (6) Izboljšati vrednotenje dela v visokem šolstvu in znanosti ter krepiti njun pomen v družbi; (7) V socialno-varstvenih zavodih vztrajati pri izboljšanju pogojev dela, v prvi vrsti pri uveljavitvi izboljšanih standardov in normativov, ter zahtevati ustreznejše vrednotenje dela za pedagoški del strokovnega osebja in zaposlenih v plačni skupini J; (8) Intenzivna krepitev stavkovnega sklada SVIZ; (9) Široka, demokratična razprava članstva in organov sindikata o organiziranosti SVIZ.

Precejšen del časa zadnji dan kongresa je namenjen obravnavi predlogov sprememb in dopolnitev Statuta SVIZ, povsem ob koncu zasedanja pa so delegati odločali še o sprejemu – in soglasno podprli posredovanje – posebnega poziva Vladi Republike Slovenije, naj takoj odpravi zaostanke pri vrednotenju dela s tem, da ustrezno ovrednoti delo v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar