Ljubljana, 25. 9. 2018

Uspešno zaključeni vsi volilni zbori

Kot zadnji v nizu volilnih zborov je bil 25. septembra v Ljubljani izpeljan zbor naše najštevilčnejše sindikalne konference (SK); nanj je bilo povabljenih 476 sindikalnih zaupnic in zaupnikov, udeležilo pa se ga je 289.

Predsednica SK osnovnih, glasbenih šol in zavodov za izobraževanje odraslih ostaja Jelka Velički, sicer učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Antona Aškerca v Velenju. Uvodoma je poročala o aktivnostih v preteklem štiriletnem obdobju in izpostavila, da so se na šolskem resorju v tem času zamenjale kar tri ministrice, tudi sicer pa je bilo obdobje pestro, s številnimi spremembami in napovedanimi ukrepi, ki so povzročali ogorčenje in nestrinjanje v učiteljskih zbornicah, od vseh nas pa zahtevali hitro odzivnost in dokazovanje z argumenti. Predsednica sindikalne konference je v nadaljevanju poročala o ključni problematiki, ki je v zadnjem štiriletnem obdobju zaznamovala prizadevanja SVIZ in konference za ohranitev kakovostnega osnovnošolskega javnega izobraževanja: NPZ, razredništvo, neobvezni izbirni predmeti, spremembe Zakona o osnovni šoli, učbeniška politika in učbeniški sklad, delovni čas učiteljev ter varno in spodbudno učno okolje. Podrobnejši opis navedenega si lahko preberete s klikom na to povezavo.

Poročilu je sledila razprava, v kateri so sindikalni zaupniki izpostavili zlasti vprašanje odprave varčevalnih ukrepov, njihove trajnosti ali začasnosti, in vrnitve za osem odstotkov znižane plačne lestvice na predkrizno raven. Postavljeno je bilo tudi vprašanje o položaju in plačah učiteljev z višješolsko izobrazbo.

V nadaljevanju zbora so se predstavili (edina) kandidatka za predsednico SK ter kandidati za člane predsedstva SK v mandatnem obdobju 2018–2022. Temu so sledile volitve, na katerih so zaupnice in zaupniki izvolili novo vodstvo. Kot omenjeno, predsednica ostaja Jelka Velički, v predsedstvo pa so bili izvoljeni:

Branko FILIPIČ, OŠ Oskar Kovačič Škofije

Rok KRIŽAJ, OŠ Medvode

Leonida LEBAR RUSSO, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

Manca MACUH, OŠ Pod goro Slovenske Konjice

Dušan NEMEC, OŠ Bogojina

Davorka PREGL, OŠ Slave Klavore Maribor


Kot je vnovič izvoljena predsednica izpostavila v predlogu svojega programa za prihodnji štiriletni mandat, bo podpirala vse strokovne skupine znotraj konference v njihovih prizadevanjih za izboljšanje položaja in delovnih razmer. Razvijala bo korektne in ustvarjalne odnose z ostalimi predsedniki sindikalnih konferenc ter aktivno sodelovala pri razreševanju sindikalne problematike ne glede na številčnost posamezne konference. Pozorna bo, skupaj s člani predsedstva SK, sindikalnimi zaupniki in člani, na vsakršne težnje po spremembi šolske zakonodaje, ki bi kakor koli negativno vplivale na položaj zaposlenih, njihovih delovna mesta, pogoje dela. Prav tako bo pazila na morebitne poskuse poslabšanja normativov in standardov ter z argumenti zagovarjala specifičnost vzgojnoizobraževalnega dela. Predsednica zagovarja strokovno usposobljenost učiteljev, njihovo odgovorno ravnanje ter avtonomno odločanje. Želi, da bi bili predsedniki območnih odborov SVIZ ustrezno obveščeni, zato bo skrbela za hiter in učinkovit prenos informacij o aktivnostih na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja in v zavodih za izobraževanje odraslih.

Kot že na vseh dosedanjih volilnih zborih, je presek aktualnega dogajanja na področju delovanja SVIZ-a predstavil njegov glavni tajnik Branimir Štrukelj.  Podrobno je pojasnil dogajanje na pogajanjih z Vlado RS, ki so se marca letos prekinila z odstopom tedanjega predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ter predstavil do tedaj dogovorjeno. Glavni tajnik je seveda izpostavil tudi odločno nadaljevanje boja za uresničitev stavkovnih zahtev SVIZ po nedavnem nastopu nove slovenske vlade in nakazal aktivnosti sindikata v prihodnjih mesecih. Ob tem je navzočim predstavil podatke o gibanju povprečnih bruto plač od leta 2012, ki je izrazito v škodo vzgoje in izobraževanja v primerjavi s povprečno plačo v RS in, denimo, v dejavnostih državne uprave, zdravstva in sociale. Pri tem je pokazal še na druge zaskrbljujoče podatke o položaju izobraževanja pri nas, na kar je v svoji zadnji izdaji vplivne publikacije Education at a Glance 2018 (objavljena 11. 9. 2018) opozorila tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Slednja izpostavlja, da je sicer eno najvitalnejših podsistemov vsake družbe v Sloveniji v zadnjih nekaj letih očitno marginalizirano ter da je zmanjševanje BDP in javnih sredstev iz proračuna za kakovost izobraževanja dolgoročno škodljivo. Glavni tajnik je ob koncu pozval vse sindikalne zaupnice in zaupnike ter članice in člane k odločnemu nadaljevanju boja za višje, primerljive plače v vzgoji in izobraževanju.