Ljubljana, 11. 10. 2019

V Upravnem odboru ARRS tudi predstavnica SVIZ

Sredi junija letos je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (UO ARRS) za prihodnje petletno obdobje. UO ARRS ima sedem članov in med njimi je zgolj en imenovan izmed »predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti«. V tokratnem postopku predlaganja in imenovanja članov je bil s svojo kandidatko uspešen SVIZ; Vlada RS je namreč na včerajšnji seji v članstvo UO ARRS potrdila imenovanje dr. Marte Klanjšek Gunde, znanstvenice, ki deluje na področju znanosti o materialih in njihovi uporabi v sodobnih izzivih.

Kolegica Klanjšek Gunde je sindikalna zaupnica SVIZ na Kemijskem inštitutu in konstruktivno sodeluje z vodstvom inštituta pri reševanju problematike in organizacije znanstvenoraziskovalnega dela. S svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem pomembno sodeluje tudi pri aktivnostih SVIZ-a na področju visokega šolstva in znanosti. Raziskovalni uspehi izr. prof. dr. Marte Klanjšek Gunde se kažejo v njenih številnih kakovostnih objavah, ki so visoko citirane, obenem pa so pomembne tudi njene izkušnje vodenja mnogih uspešno zaključenih nacionalnih in mednarodnih projektov. S svojim znanjem je pomembno prispevala k uvedbi doktorskega študija na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, pod njenim mentorstvom pa je svoje doktorske študije zaključilo kar nekaj doktorandov.

Kot ugledna znanstvenica, ki zelo dobro pozna področje in problematiko, se bo dr. Marta Klanjšek Gunde zavzeto borila za čim bolj transparentno in kakovostno delo ARRS ter si prizadevala za uvedbo sprememb, ki bodo odpravila sedanje napake in pomanjkljivosti v delovanju Agencije in bodo v korist raziskovalni sferi: »Zavzemala se bom za uveljavljanje sprememb, ki smo jih sooblikovali v SVIZ-u ob pripravi predloga novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Pričakujem, da bodo predlagane spremembe sprejete in da bo novi zakon kmalu stopil v veljavo. Pa tudi če ne bo, moramo delati v začrtani smeri. Pregledati in spremeniti je treba notranje akte Agencije, ki so ključni za uresničitev predlaganih zakonskih sprememb. Nujno potreben je tudi pregled ocenjevalnih postopkov, da bi zagotovili verodostojno obravnavo vseh prijav in resnično usklajeno in tudi vsebinsko utemeljeno oceno prijavnih vlog.
Pod drobnogled bo treba vzeti  tudi vprašanje konfliktov interesov in vključiti vse varovalke, da se jih izloči iz nalog agencije v javnem interesu za dolgoročno stabilno financiranje raziskovalnih aktivnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.
Vpeljati je potrebno tudi instrumente, s katerimi bomo pridobili slovenske znanstvenike in znanstvenice iz tujine. Poiskati bi morali zlasti rešitve za samostojno raziskovanje in odpreti možnosti ustanavljanja novih (mlajših) skupin.
«

Imenovanje naše kolegice, sindikalne zaupnice na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, za eno od sedmih članov UO ARRS v SVIZ-u s ponosom pozdravljamo!

Za natančnejše razumevanje vloge Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije navajamo njene pristojnosti: ARRS opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

ARRS opravlja naslednje naloge:

- odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;

- skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih agencija izvaja v skladu z RISS in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;

- nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;

- spremlja in nadzira izvajanje vseh dejavnosti, ki jih financira;

- spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;

- vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;

- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje RISS;

- spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;

- sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;

- se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;

- skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samo-evalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;

- spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;

- opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

Skladno s 17. členom Statuta ARRS pa so naloge in pristojnosti Upravnega odbora, v katerega je bila na predlog SVIZ imenovana dr. Marta Klanjšek Gunde, naslednje:

- skrbi, da agencija deluje v javnem interesu;

- sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil, statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;

- sprejema program dela in finančni načrt v soglasju z vlado;

- sprejema letno poročilo in druga poročila agencije v soglasju z vlado;

- izvede javni natečaj za imenovanje direktorja;

- vladi predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije;

- daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo;

- odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z vlado;

- imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;

- obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta v zvezi z znanstveno politiko;

- skrbi za koordinacijo dela z agencijo na področju tehnološkega razvoja;

- imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila agencije;

- odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa;

- odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi oziroma Sklepom o ustanovitvi agencije.

Člani upravnega odbora morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovne tajnosti agencije.