Ljubljana, 6. 11. 2020

Varstvo otrok zaradi višje sile

Ob številnih vprašanjih glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, so na spletni strani ministrstva 11. 11. 2020 objavili kratke, poenostavljene odgovore k najpogostejšim dilemam, denimo: Ali zaprtje šol in vrtcev (zunaj šolskih počitnic) za starše otrok do  petega razreda osnovne šole lahko pomeni višjo silo?; V katerih primerih lahko starši ostanejo doma zaradi varstva svojih otrok?; Kaj je v primeru, če je vrtec odprt za izredne primere?; Kakšne pravice imajo starši za otroke do vključno petega razreda osnovne šole oziroma tiste, za katere je treba zagotavljati varstvo, če se tudi za te otroke izvaja pouk na daljavo? ... Za več - klik!!!

* * *

Z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ali t. i. PKP5 je bila posebej urejena podlaga odsotnosti z dela, ko delavec, eden od staršev ali oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje, in ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu (v nadaljevanju: višje sile zaradi obveznosti varstva).

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena ZZUOOP se v okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca. Pri višji sili gre za dogodek, ki nastane zunaj vpliva delavca in delodajalca, delodajalec pa mora sprejeti, da delavec dela ne more opravljati iz razloga višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost, ki je v skladu z ZZUOOP določeno v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1.

ZDR-1 v okviru splošne obveznosti obveščanja določa, da mora delavec obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, kar je v ZZUOOP konkretizirano na način, da mora delavec v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga obvestiti delodajalca o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Na tem mestu dodajamo, da mora delodajalec v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi  izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena ZZUOOP; tukaj primer izjave: https://www.ess.gov.si/_files/13660/Povracilo_nadomestila_Izjava_zaposlenega_obstoj_osebnih_okoliscin.doc).

Delodajalec nato  povračilo uveljavlja na Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer najpozneje v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega (https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place).

Če povzamemo, je delavec, pri katerem je podana višja sila, zaradi katere ne more opravljati dela, v obdobju, dokler so izpolnjeni vsi elementi višje sile (dokler je višja sila podana) na podlagi ZDR-1 oz. ZZUOOP, upravičeno odsoten z dela. To nezmožnost opravljanja dela delavca zaradi višje sile pa je treba presojati v vsakem konkretnem primeru posebej. Če je pri delavcu podana višja sila zaradi obveznosti varstva v skladu z ZZUOOP, pa ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove, delodajalec pa lahko uveljavlja povračilo izplačanih nadomestil plače.

* * *

Ob številnih vprašanjih glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, so na spletni strani MIZŠ 11. 11. 2020 objavili kratke, poenostavljene odgovore k najpogostejšim dilemam, denimo: Ali zaprtje šol in vrtcev (zunaj šolskih počitnic) za starše otrok do  petega razreda osnovne šole lahko pomeni višjo silo?; V katerih primerih lahko starši ostanejo doma zaradi varstva svojih otrok?; Kaj je v primeru, če je vrtec odprt za izredne primere?; Kakšne pravice imajo starši za otroke do vključno petega razreda osnovne šole oziroma tiste, za katere je treba zagotavljati varstvo, če se tudi za te otroke izvaja pouk na daljavo? ... Za več - klik!!!