Ljubljana, 9. 7. 2018

Več brezposlenih in v prekarnih oblikah zaposlitve

V letošnji tradicionalni letni raziskavi o enakosti spolov, ki jo evropska konfederacija sindikatov ETUC (Europe Trade Union Confederation) redno pripravlja od leta 2007, je bilo v središče postavljeno vprašanje položaja mladih žensk v izobraževanju in na trgu dela nasploh. Odgovore na vprašalnik je v tem ciklu raziskave prispevalo 39 sindikalnih konfederacij iz 25 držav. V povprečju je v le-teh med članstvom 46,1 odstotka žensk (pri čemer se njihov delež povečuje), v ključnih organih odločanja je znaša ta odstotek 33,5, na ključni odločevalski poziciji pa ima žensko 11 organizacij. Večina odgovorov je tudi pokazala, da v sindikatih, kljub temu, da imajo vzpostavljen odbor za mladino ali podobno telo, ne zaposlujejo novih mladih delavcev.

V ETUC, katerega član je tudi združenje evropskih učiteljskih sindikatov ETUCE in posredno naš sindikat, v okviru letošnje raziskave izpostavljajo temeljno ugotovitev, da so mlade ženske kljub njihovi visoki stopnji izobraženosti v primerjavi s svojimi moškimi kolegi pogosteje brezposelne ali delajo v prekarnih oblikah zaposlitve. Iz odgovorov številnih sindikatov prav tako sledi, da ženske v času nosečnosti pogosto prejmejo nezakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi. Sindikati si v skladu z zapisanim prizadevajo izpostavljene izzive nasloviti v kolektivnih pogajanjih in skozi različne kampanje.

Susan Flocken, evropska direktorica ETUCE, je ugotovitve raziskave pospremila s komentarjem, da je, četudi je večina zaposlenih v vzgoji in izobraževanju žensk, na vodilnih položajih v organizacijah članicah ETUCE manj žensk kot moških. Sindikati v izobraževanju naj bi zato okrepili svoja prizadevanja, da bi spodbudili več žensk za poučevanje v visokem šolstvu ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju, jih podprli pri prevzemanju vodstvenih položajev ter hkrati privabili v pedagoški poklic za poučevanje najmlajših več moških. Poudarila je, da so izobraževalke in izobraževalci ključni pri oblikovanju družbe prihodnosti, tudi na področju enakosti spolov.

Celotno poročilo o raziskavi ETUC na temo enakosti spolov je v angleščini dostopno s klikom na to povezavo.