Ljubljana, 28. 11. 2019

Vključujoče izobraževanje na temelju skupnih evropskih vrednot

Globalizacija, socialno-ekonomske neenakosti, povečana mobilnost in migracije vodijo k vse večji diverzifikaciji prebivalstva, medtem ko tehnološki napredek in digitalizacija prispevata k vedno večji »masifikaciji« in individualizaciji družbe. V sodobnih družbah se vse pogosteje soočamo z mnogimi nevarnimi trendi, od povečane grožnje radikalizacije in ekstremizma do populizma in ksenofobije. Šole, učitelji in ravnatelji ter drugo izobraževalno osebje so vsakodnevno soočeni z različnimi izzivi, priča so konfliktom osebne identitete ter postavljeni pred zapletena družbena vprašanja, pogosto povezana z diskriminacijo, frustracijami zaradi pomanjkanja vpliva in pomanjkanjem občutka pripadnosti.

Ključna vloga izobraževanja je uresničiti polni potencial vsakega učenca ne glede na njegovo kulturno ali socialno-ekonomsko ozadje ter vzgojiti odprte, kulturno občutljive in odgovorne državljane z jasnimi demokratičnimi vrednotami. Izobraževanje prispeva tudi k izgradnji boljše družbe. Ob povečevanju raznolikosti učencev in izobraževalnega osebja, ki izhaja iz različnih »realnosti« in kulturnih okolij potrebujemo inkluzivna učna okolja, ki sprejemajo raznolikost, ustrezno naslavljajo potrebe vseh učencev in spodbujajo poznavanje ter razumevanje skupnih vrednot in načel.

Kot izpostavlja Evropska komisija, je  cilj inkluzivnega izobraževanja vsem učencem omogočiti, da dosežejo svoj polni potencial prek vsem dostopnega kakovostnega rednega izobraževanja, kjer pa je posebno pozornost trebati namenjati učencem, ki jim grozijo izključenost in nižji dosežki. Zanje je treba poskrbeti in jih aktivno podpirati, jim nuditi podporo ter se prožno odzivati na okoliščine in njihove specifične potrebe, tudi prek individualiziranih pristopov, ciljne podpore in sodelovanja z družinami in lokalnimi skupnostmi.

Tudi Svet evropske unije je izdal posebno priporočilo o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja s pripisom, da so visokokakovostno in vključujoče izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh ter evropska razsežnost poučevanja nujni za oblikovanje in ohranjanje povezane evropske družbe:

Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnic in pripadnikov manjšin – vse to so vrednote, skupne državam članicam EU. Te vrednote so niti, ki povezujejo države, skupnosti in narode naše Unije, kot določa člen 2 Lizbonske pogodbe. 
Visokokakovostno in vključujoče izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh ter evropska razsežnost poučevanja so nujni za oblikovanje in ohranjanje povezane evropske družbe. Učenje o skupni evropski kulturni dediščini in raznolikosti ter dobro razumevanje nastanka in delovanja Evropske unije so bistvenega pomena za vsakega državljana in državljanko EU.

Komisija je pripravila predlog za Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja, ki ga je Svet sprejel po rednem zakonodajnem postopku. Namen priporočila je spodbujati občutek pripadnosti s posredovanjem skupnih vrednot, izvajanjem vključujočega izobraževanja ter poučevanjem o Evropi in njenih državah članicah za okrepitev občutka pripadnosti šoli, kraju, državi in evropski družini.

Priporočilo naj bi poleg tega prispevalo k socialni koheziji ter boju proti ksenofobiji, radikalizaciji, razdiralnemu nacionalizmu in širjenju lažnih novic. Za uresničitev teh ciljev bi bilo treba:

- spodbujati skupne vrednote na vseh ravneh izobraževanja
- razvijati bolj vključujoče izobraževanje
- spodbujati evropsko razsežnost poučevanja ter hkrati krepiti nacionalne pristojnosti na tem področju
- nuditi različne oblike podpore učiteljskemu osebju in izobraževalnim institucijam

Ti cilji dopolnjujejo delo, ki na ravni EU poteka za uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic. Evropska unija bo s svojimi orodji in instrumenti financiranja, zlasti v okviru programa Erasmus+ ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov, še naprej podpirala izvajanje tega priporočila.V luči navedenega, aktualnih in stalnih družbenih sprememb ter s tem povezanih dogajanj v izobraževalnih sistemih je pod okriljem evropskih partnerjev v izobraževanju zadnji dve leti tekel projekt EU CONVINCE (skupne vrednote, inkluzivno izobraževanje), katerega namen je bil prepoznavati in razširjati primere dobrih praks v zvezi z izvajanjem nacionalnih izobraževalnih politik, katerih cilj je spodbujati poučevanje skupnih evropskih vrednot in inkluzivnega izobraževanja.

V zadnjih letih je v Evropi namreč prišlo do občutnega porasta primerov nasilne radikalizacije, ekstremizma in ksenofobije ter terorističnih napadov, kar vse ogroža ne le varnost njenih državljanov, temveč tudi temeljne vrednote in principe svobode, demokracije, strpnosti, enakosti, nediskriminacije, spoštovanja pravne države, človekovih pravic in solidarnosti. V tem okviru je vloga izobraževanja, zlasti učiteljev, ravnateljev in drugega izobraževalnega osebja ključna za spodbujanje demokratičnega državljanstva in socialne vključenosti v različnih izobraževalnih okoliščinah in učnih okoljih. Namen projekta EU CONVINCE je torej prek vključujočega kakovostnega izobraževanja za vse spodbujati temeljne evropske vrednote svobode, strpnosti in nediskriminacije.

Z zaključno konferenco sredi novembra se je projekt zaključil, v času njegovega trajanja pa je nastalo kar nekaj koristnih dokumentov, ki so lahko v pomoč marsikateremu učitelju pri načrtovanju in izvedbi pouka. Povezave do omenjenega objavljamo v nadaljevanju in vas vabimo, da si navedeno natančno ogledate in po možnosti koristno uporabite:

Spletna stran projekta – klik!

Raziskovalno poročilo projekta – klik!

Skupna izjava projektnih partnerjev o državljanski vzgoji in skupnih vrednotah EU – klik!

Skupna izjava projektnih partnerjev o inkluzivnih šolah v okviru raznolikih skupnosti – klik!

Spletni tečaj (MOOC) Državljanska vzgoja in človekove pravice – izobraževanje za spremembe – klik!

Facebook-ova skupina »Šole za inkluzijo« - klik!