Ljubljana, 18. 10. 2022

Volilni zbor svetovalnih delavk in delavcev

Po vseh volilnih opravilih, ki so bila v luči bližajočega se novembrskega 11. kongresa SVIZ izpeljana v minulih mesecih, oktobra potekajo še srečanja sekcij, ki so aktivne v našem sindikatu. Svoje vodstvo in člane predsedstev za mandatno obdobje 2022–2026 so 13. oktobra 2022 najprej izbirali v Sekciji šolskih knjižničark in knjižničarjev, na volilnem zboru, ki je potekal hibridno, pa je včeraj, 17. oktobra 2022, dobila svoje predstavnike še Sekcija svetovalnih delavk in delavcev.

 

Po uvodnem pozdravu je dozdajšnja predsednica sekcije v mandatnem obdobju 2018–2022 Darinka Dekleva, sicer zaposlena kot svetovalna delavka na Osnovni šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici in do letošnjega julija tudi predsednica tamkajšnjega območnega odbora SVIZ, ugotovila sklepčnost zbranih. Ti so v nadaljevanju sestanka v skladu s predvidenim dnevnim redom najprej prisluhnili nagovoru glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja, pregledali delo sekcije v iztekajočem se mandatnem obdobju, še preden so v sklepnem delu srečanja opredelili smernice za delo v prihodnje, pa izpeljali tudi volitve za novo vodstvo konference.

Glavni tajnik SVIZ se je, preden je zbranim spregovoril o aktualnem dogajanju, pomembnem za sindikat, dozdajšnji predsednici sekcije Darinki Dekleva zahvalil za njeno predano delo, aktivnost, številne pobude in vztrajnost pri zastopanju zaposlenih v svetovalni službi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

Pozornost je glavni tajnik namenil predvsem podpisu dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki zaposlenim v javnem sektorju prinaša zvišanje vrednosti plačnih razredov za 4,5 odstotka pri oktobrski plači, dodatno zvišanje za en plačni razred aprila 2023, diferencirani poračun regresa za letni dopust za leto 2022 pri oktobrski plači ter zvišanje nadomestila za prehrano med delom na 6,15 evra od septembra letos. Dotaknil se je še drugih pogajanj, ki jih vodita SVIZ in MIZŠ, in sicer teh o stavkovnih zahtevah sindikata. Ta pogajanja tečejo o dveh stavkovnih zahtevah sindikata, in sicer o uvedbi četrtega naziva ter spremembah in dopolnitvah standardov in normativov. SVIZ je na ministrstvo že konec decembra lani posredoval svoje predloge sprememb (ter februarja letos še nekatere dopolnitve; predlogi se nahajajo med obvestili posameznih sindikalnih konferenc). Na aktualnih pogajanjih z vlado oziroma resornim ministrstvom za izobraževanje je bilo glede tega dogovorjeno, da se bodo oblikovale posebne delovne skupine za vsako od dejavnosti in te naj bi že v kratkem začele z obravnavo oziroma usklajevanjem predlogov sprememb standardov in normativov. Navzoče predstavnice sekcije svetovalnih delavk in delavcev so v krajši razpravi izpostavile nekaj vprašanj o uveljavljanju normativov in standardov na podlagi pripravljenih predlogov, znova pa podčrtale tudi, da se naloge svetovalnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah v zdajšnjih družbenih razmerah nenehno spreminjajo in množijo, delo pa je izrazito zahtevno. Ob tem so opozorile na resno, a ne novo, težavo, da zaposleni v šolski svetovalni službi nimajo pogojev za izvajanje preventivne dejavnosti, ampak se lahko ukvarjajo zgolj s konkretnimi problemi, ko se ti že pojavijo in razbohotijo.

 

V nadaljevanju volilnega zbora je predsednica sekcije ob poročilu spregovorila o delu le-te v letih od 2018 do 2022 in ob tem izpostavila vztrajno opozarjanje resornega ministrstva in vlade kot celote na pomen svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju v drastično spreminjajočih se družbeno-ekonomskih razmerah, ki puščajo kvarne posledice na mladih. Sekcija je prav tako opozarjala na neenake pogoje za delo svetovalne službe na posameznih ravneh izobraževalne vertikale  in tudi v samih zavodih. Predsednica je povedala, da so v sekciji z apeli in raziskavami dokazovali potrebo po spremembi normativov, ki ostajajo enaki 50 let, odkar šolska svetovalna služba obstaja, prosili za zakonito možnost za več izobraževanj za svetovalne delavce, opozarjali na nujno posodobitev programskih smernic za svetovalno delo, na krivico, ker vrednotenje pedagoškega dela za svetovalne delavce ni urejeno, na različno organizacijo dela v svetovalni službi po državi. Pred sklepnim delom volilnega zbora Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ, v katerem so navzoče potrdile predsednico in predsedstvo sekcije za mandatno obdobje 2022–2026, je Darinka Dekleva izpostavila tudi tvorno sodelovanje z Društvom šolskih svetovalnih delavcev Slovenije in ob tem podčrtala, da je pomembno, da sekcija tudi v prihodnjem mandatnem obdobju ohrani vzpostavljene povezave in jih še okrepi ter da vztrajno – čeprav z majhnimi koraki – ureja problematiko, ki je na področju svetovalnega dela navzoča.

 

Za predsednico Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ v mandatnem obdobju 2022–2026 je bila ob koncu sestanka soglasno potrjena Tina Rezar iz Dijaškega doma Vič, v predsedstvu pa bodo pri vodenju sodelovale  Tina Pokrivač (Srednja šola za prehrano in živilstvo, Izobraževalni center Piramida, Maribor), Marinka Drofenik (Osnovna šola Bistrica ob Sotli), Suzana Kline (Osnovna šola pod Goro, Slovenske Konjice), Silvestra Gomboc (Osnovna šola Cankova), Katja Podobnik (Vrtec Tolmin) in Anja Knez (Vrtec Velenje).