Ljubljana, 2. 4. 2021

Volitve rektorja Univerze v Ljubljani

SVIZ je v luči bližajočih se volitev rektorja Univerze v Ljubljani (UL) za mandatno obdobje 2021–2025 kot reprezentativni sindikat tudi v visokem šolstvu na vse štiri kandidate za rektorja naslovil nekaj vprašanj. Vsem kandidatom smo zastavili ista vprašanja, zgolj trem, ki kandidirajo prvič, pa še dodatno vprašanje glede sestave prorektorske ekipe.

Prejeli smo že odgovore vseh rektorskih kandidatov, ki jih objavljamo v nadaljevanju, in sicer po vrstnem redu, kot smo jih prejemali, ter tako oziroma takšne, kot smo jih prejeli (torej brez kakršnega koli vsebinskega ali lektorskega poseganja v besedilo):

ODGOVORI KANDIDATOV ZA REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI NA VPRAŠANJA SVIZ-a:

prof. dr. Gregor Majdič

prof. dr. Igor Lukšič

prof. dr. Igor Papič

prof. dr. Anton RamšakVprašanja, na katera so odgovarjali kandidati za rektorja Univerze v Ljubljani:

1. Kakšno je vaše stališče oziroma odnos do obstoja in delovanja sindikatov na univerzi? Kako si predstavljate sodelovanje s sindikati?

2. Kakšno je vaše stališče glede vprašanja morebitne izločitve zaposlenih na univerzah iz skupnega plačnega sistema javnih uslužbencev? Bi bilo za položaj zaposlenih ustrezno, če bi bile kolektivne pogodbe podpisane na ravni univerz, pogajanja pa bi tekla na ravni med sindikati na univerzi in vodstvom univerze?

3. Ali podpirate spremembo Zakona o visokem šolstvu in Statuta UL na način, da bi vsi zaposleni smeli enakopravno voliti in sodelovati pri volitvah v organe članic UL in univerzitetne organe, vključno z volitvami rektorjev in dekanov?

4. Člani Upravnega odbora univerze so trenutno le moški. Kako gledate na to vprašanje in kje vidite razloge za navedeno? Kakšni so vaši predlogi ukrepov, da bi dosegli oziroma se približali enaki zastopanosti spolov?

5. UL je bila nedavno v središču pozornosti zaradi prijav spolnih nadlegovanj študentk. Katere oblike nasilja prepoznavate v akademskem okolju? Katere ukrepe nameravate sprejeti/izvajati v primeru izvolitve, da bi bili prepoznavanje in preprečevanje vsakršnih oblik nasilja takojšnji?

6. Objavljeni programi vseh rektorskih kandidatov vsebujejo ambiciozne cilje, a vendar se UL marsikje sooča s pomanjkanjem kadra. Na kakšen način načrtujete doseči zastavljene cilje, brez da bi prišlo do prekomerne obremenitve zaposlenih?

7. Kakšno je vaše mnenje glede ustanavljanja odcepljenih (spin-off ali spin-out) podjetij z vidika nevarnosti tihe privatizacije univerze v luči, da bi se podredila interesom zasebnega kapitala in njegovim interesom?

8. Podpirate, da se študijska dejavnost rednega študija prve in druge stopnje na javnih visokošolskih zavodih v celoti financira iz državnega proračuna, ali ste naklonjeni ideji uvedbi šolnin?

9. Glede na to, da v programu niste napovedali prorektorske ekipe, nas zanima, po kakšnih kriterijih bi izbrali člane ekipe, ki bi vam pomagala pri uresničevanju predstavljenega programa?

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar