Ljubljana, 10. 12. 2018

Vprašanje ministru za izobraževanje o zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev

sporočilo za medije!

 

VPRAŠANJE MINISTRU ZA IZOBRAŽEVANJE O ZAGOTOVITVI POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV

Vlada, ki se je strinjala s povišanji plač, naj ustrezno zagotovi tudi potrebna sredstva za to.

Ljubljana, 10. decembra 2018 – Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj je v funkciji državnega svetnika ter skladno s Poslovnikom Državnega sveta zastavil pisno vprašanje, ki bo naslovljeno na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, in sicer v zvezi z zagotovitvijo ustreznega financiranja študijske dejavnosti, visokošolskih zavodov, cene raziskovalne ure, povišanja vrednosti projektov in cene programa srednjega šolstva po nedavno sklenjenem stavkovnem sporazumu med SVIZ-om in Vlado RS.

Znano je, da so bila nedavno med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena povišanja plač, SVIZ pa ob tem izpostavlja, da mora za to država tudi zagotoviti ustrezna (dodatna) sredstva, ne pa morebiti prelagati te nove odgovornosti na posamezne zavode ter se tako »zajedati« v trenutna finančna sredstva in s tem ogrožati njihovega normalnega delovanja, kakovosti procesov ipd..

Pismo z vprašanji za ministra dr. Jerneja Pikala posredujemo v nadaljevanju.

1.     Kdaj bo sklenjen aneks k obstoječim pogodbam o financiranju študijske dejavnosti, v katerem bodo zagotovljena dodatna sredstva v skladu z dogovorjenim dvigom plač?

2.     Kako, kdaj in v kakšni meri se bo v letu 2019 s stavkovnim sporazumom dogovorjeno zvišanje plač odrazilo v sklepu ministra, v okviru katerega se podrobneje določi sredstva za temeljni steber financiranja visokošolskih zavodov? Prosimo, navedite zneske za vsako univerzo posebej.

3.     Kdaj in kako se bosta, upoštevaje dogovorjeni dvig plač, povišala cena raziskovalne ure (programsko financiranje) ter povišal absolutni znesek vrednosti projektov (projektno financiranje) za izvajanje raziskovalne dejavnosti?

4.     Kako in v kakšnem znesku se bo glede na dogovorjeno zvišanje plač povečala cena programa srednjega šolstva na dijaka?
 

Obrazložitev:

Sindikati upravičeno pričakujejo, da bo država, potem ko je soglašala s povišanjem plač, zvišala sredstva za visoko šolstvo, ki se financira kosovno, ceno raziskovalne ure v raziskovalni dejavnosti in ceno programa srednjega šolstva na dijaka. Če se to morda ne bi zgodilo, bi to privedlo do nevarnega znižanja kakovosti in osiromašenja pogojev za študij, raziskovalno in izobraževalno delo. Upoštevaje vse navedeno nas zato zanimajo konkretne spremembe finančnega načrta, tj. kakšne bodo le-te in kdaj bodo realizirane.
 

Visoko šolstvo:

Sredstva za študijsko dejavnost sestavljajo sredstva za temeljni steber financiranja in razvojni steber financiranja, ki se kot skupna sredstva za zavode zagotovijo v državnem proračunu (72.b člen Zakona o visokem šolstvu). Sredstva za temeljni steber financiranja so med drugim namenjena

za plače in druge izdatke za zaposlene (3. člen Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov). Tako se Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem sredstva nakazujejo na podlagi posamične štiriletne pogodbe o financiranju študijske dejavnosti (72.g člen Zakona o visokem šolstvu). Te pogodbe so trenutno sklenjene za obdobje od leta 2017 do 2020. Zaradi dogovorjenega zvišanja plač je potrebno spremeniti določila posamezne pogodbe o financiranju študijske dejavnosti z aneksom, v katerem bodo izkazana dodatna proračunska sredstva, na podlagi katerih bo nato mogoče dejansko izvesti dvig plač. Ker se sredstva za temeljni steber financiranja za tekoče koledarsko leto za vsako univerzo nadalje določijo še s sklepom ministra (2. člen Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov), pričakujemo, da se bodo tudi v navedenem sklepu za leto 2019 odražala povečana sredstva, ki jih bo ministrstvo mesečno nakazovalo posamezni univerzi (kot to določa 4. člen Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov).


Raziskovalna dejavnost:

Ker se raziskovalna dejavnost izvaja v obliki raziskovalnih programov ter v obliki raziskovalnih projektov, gre za dva različna načina financiranja. Tako je dvig plač v raziskovalni dejavnosti resda vezan na ceno raziskovalne ure, vendar zgolj, ko gre za izvajanje raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine. V takem primeru gre za programsko financiranje in povišanje cene raziskovalne ure pripomore k povečanju sredstev na raziskovalnih programih.

Pri izvajanju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih projektov pa gre za fiksen znesek vrednosti projektov (kljub dvigu cene raziskovalne ure količina zneska vrednosti projekta ostaja enaka), zato bi bilo potrebno povišati vrednost celotnega javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 (in, posledično, za vsa prihodnja leta) oziroma spremeniti način vrednotenja raziskovalnih projektov, da bi le-ta bil enak raziskovalnim programom. Predvideni okvirni letni obseg sredstev za uresničitev navedenega razpisa trenutno znaša 12.000.000,00 EUR.


Srednje šolstvo:

Na področju srednjega šolstva so sredstva določena glede na število dijakov, ki so vpisani v programe srednjega šolstva. V ceno programa srednjega šolstva na dijaka so tako vključene tudi plače, prispevki delodajalca, stroški iz dela in drugi prejemki delavcev, ki so potrebni za izvedbo programov srednjega šolstva. Zaradi povečanega obsega sredstev za plače, ki izhaja iz sklenjenega stavkovnega sporazuma, je treba določiti novo ceno programa srednjega šolstva na dijaka.