Ljubljana, 16. 5. 2023

Z zaupnicami in zaupniki v visokem šolstvu in znanosti

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo z izobraževalnim seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike iz visokega šolstva in znanosti 15. in 16. maja 2023 v Portorožu sklenili niz dvodnevnih izobraževanj, ki smo jih letošnjo pomlad pripravili za vseh šest sindikalnih konferenc, ki so aktivne v Svizu

 

 

V uvodu v prvi dan izobraževalnega seminarja je predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti dr. Danilo Korže izrekel dobrodošlico vsem navzočim, se dotaknil aktualnih razmer in predstavil program dogodka. Spregovoril je o dejavnosti sindikalne konference od lanskega volilnega zbora, na katerem so bili imenovani članice in člani novega predsedstva konference, ob tem pa spomnil na kongres sindikata, ki je v okviru statuta in programskih smernic opredelil nekatere spremembe, pomembne tudi za področje visokega šolstva in znanosti. Med njimi je predsednik sindikalne konference omenil statutarno spremembo v povezavi z razglasitvijo stavke in članstvo dveh predstavnikov konference v izvršilnem odboru sindikata, ki sta tako neposredno aktivno vključena v aktualno dogajanje v Svizu. Izpostavil je še sklenitev dveh stavkovnih sporazumov z vlado, ki sta zagotovila izboljšave za nekatere zaposlene v visokošolskem prostoru, oblikovanje samostojnega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dejavnost novo oblikovanega aktiva mladih raziskovalcev in asistentov, sodelovanje v upravnem odboru agencije za raziskovalno dejavnost, posebni delovni skupini za prenovo visokošolske zakonodaje in dejavnost Sviza v mednarodnem visokošolskem odboru, ki je vzpostavljen pri Evropskem sindikalnem odboru za izobraževanje (ETUCE).  

 

Sindikalne zaupnice in zaupnike je zatem nagovoril glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki je prav tako izpostavil pomembne odločitve, ki so jih sprejeli delegatke in delegati na  zadnjem kongresu sindikata, v nadaljevanju pa z navzočimi spregovoril o poteku pogajanj v okviru predvidene prenove plačnega sistema v javnem sektorju, vzpostavljanju plačnih stebrov, usklajevanju osnutka o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Predstavil je temeljne, najpomembnejše in tudi najbolj specifične predlagane rešitve novega sistema ter osnovne pogoje, pod katerimi bi bil ta sprejemljiv tudi za Sviz: le če bo boljši in pravičnejši od obstoječega ter ne bo poslabševal položaja zaposlenih. V razpravi o aktualnem dogajanju, pomembnem za članstvo Sviza, se je dotaknil še sindikalnega predloga vladi za izplačilo višjega regresa za letni dopust za zaposlene v javnem sektorju. Letos so sindikati predlagali, da bi javni uslužbenci do 26. plačnega razreda prejeli 1.503 evre regresa, potem pa bi se zneski zmanjševali po 100 oziroma 50 evrov do 50. razreda: regres za uslužbence od 27. do vključno 35. plačnega razreda bi glede na predlog znašal 1.453,36 evra neto, od 36. do vključno 40. razreda 1.403,36 evra neto in od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1303,36 evra neto. Za tiste, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, bi prejeli zakonsko določeni znesek, tj. 1.203,36 evra neto. O predlogu izplačila višjega regresa za letni dopust od zakonsko določenega minimuma se vlada še ni izrekla.

 

Dopoldanski del prvega dneva izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice in zaupnike v visokem šolstvu in znanosti se je sklenil s srečanjem z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorjem Papičem, ki je predstavil aktivnosti, pomembne za resor, ob tem pa med drugim napovedal pripravo osnutka novega zakona o visokem šolstvu. Sindikalni zaupnice in zaupniki so nanj naslovili vprašanja o postopku volitev na univerzi, kolektivnih pogodbah za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter morebitni vzpostavitvi skupne kolektivne pogodbe, oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju in oblikovanju plačnih stebrov za posamezne dejavnosti v okviru le-tega. Izpostavili so še problematiko različnega napredovanja zaposlenih na univerzah in inštitutih, položaj asistentov z doktoratom ter plačno neenakost bibliotekarjev, knjižničarjev in drugih strokovnih sodelavcev v visokem šolstvu z zaposlenimi na primerljivih delovnih mestih na drugih ravneh vzgoje in izobraževanja. 

 

V popoldanskih urah prvega dneva srečanja so sindikalni zaupnice in zaupniki prisluhnili predavanju o obveznostih sindikalnega zaupnika s področja finančno-materialnega poslovanja sindikata v zavodih. Predavateljica Majda Gominšek, svetovalka in predavateljica za področje davčne zakonodaje in računovodstva iz Svetovalne hiše Gominšek, je podala informacije o tem, kakšne so obveznosti sindikata zavoda oziroma njegovega zakonitega zastopnika glede izdelave poročil, zakonskih predpisov za računovodstvo na davčnem področju, programa dela in finančnega načrta. Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom je predala koristne napotke glede poslovanja sindikata zavoda, odgovorila pa tudi na nekaj njihovih dilem v povezavi z upravljanjem s sindikalnimi sredstvi.  

Drugi dan izobraževalnega seminarja, 16. maja 2023, so sindikalni zaupnice in zaupniki začeli s predstavitvijo aktualnega poteka predvidene prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Martina Vuk, strokovna sodelavka za pravne zadeve v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) je skozi razpravo z navzočimi podrobno predstavila vladna izhodišča za sistemske spremembe plačnega sistema v okviru Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju  in stališča sindikalne pogajalske strani.

 

Sindikalni zaupniki in zaupnice so opozorili na številne težave zaposlenih v plačni skupini J, ki jih je v novem sistemu nujno razrešiti, poleg tega pa poudarili, da bi morala nova zakonodaja oblikovana fleksibilno, da bi omogočala ustrezno odzivanje na sproti spreminjajoče se okoliščine. Ob predlagani novi plačni lestvici je strokovna sodelavka KSJS izpostavila, da naj bi bil prvi plačni razred določen v višini minimalne plače, da naj bi lestvica obsegala skupno 67 plačnih razredov, razmaki med posameznimi plačnimi razredi pa so predvideni v višini treh odstotkov. Ob koncu svoje predstavitve je spregovorila o trenutnem stališču sindikatov javnega sektorja do predvidenih plačnih stebrov – klik!       

 

Pred sklepnim delom dvodnevnega izobraževalnega seminarja, ki je bil predviden za zbor sindikalne konference, se je zbranim pridružila še predstavnica Modre zavarovalnice Slađana Stevanović, ki je celostno orisala koncept dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Sindikalni zaupnice in zaupniki so jo med drugim povprašali o obdavčitvi sredstev iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, individualnem vplačevanju za dodatek k pokojnini, o izbiri primerne naložbene politike in možnostih dviga privarčevanih sredstev.

V okviru zadnje točke dnevnega reda izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnice zaupnike v visokem šolstvu in znanosti je dr. Marko Gavriloski predstavil status aktiva mladih raziskovalcev in asistentov, ki je bil vzpostavljen v okviru Sviza, spregovoril o do zdaj opravljenem delu, pozval k sodelovanju in predlagal, kako je mogoče učinkovito spodbuditi mlade zaposlene v visokem šolstvu in znanosti, da se včlanijo v sindikat in tako laže uveljavijo svoje interese.  

 

V nadaljevanju zbora sindikalne konference so zbrani namenili osrednjo pozornost odpravi plačnih nesorazmerij in oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju. Predsednik konference dr. Danilo Korže in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj sta predstavila trenutni potek pogajanj z vladno pogajalsko skupino in izhodišča sindikata pri dvigu plač v visokem šolstvu in znanosti. Sindikalni zaupniki in zaupnice so se strinjali, da ni mogoče dopustiti, da bi se vrednost pedagoškega in raziskovalnega dela zaostajala in se še naprej zmanjševala, ter potrdili sklep, da bo sindikat vztrajal pri realizaciji stavkovnih zahtev za plačne skupine D, H in J, hkrati pa ne bo odstopil od pravice, da zahteve zviša, če bi bila na primerljivih delovnih mestih v drugih plačnih podskupinah oziroma predvidenih plačnih stebrih morda dosežena dodatna zvišanja.

Ponovno je bila izpostavljena tudi pereča problematika različne uvrstitve najvišjih nazivov v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, ki je vzniknila z odpravo plačnega stropa, obstajajo pa različni predlogi, kako jo razrešiti. Zbor sindikalne konference je sprejel sklep, da bo Sviz vztrajal pri izboljšanju možnosti napredovanja visokošolskih učiteljev, prav tako pa pri tem, da se položaj znanstvenikov ne poslabša. Nekateri predlogi so namreč, da bi tudi tri delovna mesta slednjih preoblikovali v eno s tremi nazivi in jih tako izenačili z visokošolskim učitelji, vendar bi tako omejili njihovo možnost napredovanja, kot velja zdaj.

Na zboru sindikalne konference je bila izpostavljena še prenova oziroma preoblikovanje kolektivnih pogodb, ki sta veljavni za visoko šolstvo in znanost – Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (KPRD) in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) –, sindikalni zaupnice in zaupniki pa so se strinjali v sklepu, da se bo o tematiki celotna Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti še izrekla.