Ljubljana, 15. 2. 2023

Zahteva za preložitev seje in podaljšanje roka za podajo mnenja

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
Nataša Robežnik, v. d. direktorice
Celovška cesta 23
1000 Ljubljana
e-pošta: uprava@muzej-nz.si

 

Ljubljana, 15. februarja 2023

 

Zadeva: Zahteva za preložitev seje sveta zavoda in podaljšanje roka za podajo mnenja na predlog Pravilnika

 

Spoštovani,

Sindikalna konferenca kulturnih organizacij Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SK KO SVIZ) je bila seznanjena, da je sindikat SVIZ Muzeja novejše zgodovine Slovenije (SVIZ MNZS) v torek, 14. 2. 2023 ob 7.18 uri, prejel predlog Pravilnika o notranji organizaciji delovnih mest Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije (vključujoč štiri priloge). Rok za oddajo mnenja sindikata je bil določen istega dne do 11.00 ure z informacijo, da je prva konstitutivna seja sveta zavoda predvidena ta četrtek, 16. 2. 2023. Dodatno smo bili obveščeni, da bo slednja potekala brez predstavnika delavcev zavoda.

Brez da bi se opredeljevali do same spornosti opisanega ravnanja, SK KO SVIZ skladno z veljavno pravnimi predpisi zahteva preložitev prve seje sveta zavoda in podaljšanje roka za podajo mnenja na predlog Pravilnika o notranji organizaciji delovnih mest Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Obrazložitev v nadaljevanju.

Skladno s 1. in 2. odstavkom 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je dolžnost delodajalca, da predloge splošnih aktov s katerimi določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. Če sindikat posreduje mnenje v zakonsko predpisanem roku, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnih aktov obravnavati in se do njega opredeliti. V kolikor delodajalec ravna nasprotno, gre za kršitev, za kar sankcije določa 217. a člen ZDR-1.

Delodajalec oziroma ustanovitelj bi si moral še posebej v trenutkih, kot smo jim priča sedaj, prizadevati, da upravlja z sodelovanjem predstavnikov delavcev, kot to izhaja iz 75. člena Ustave Republike Slovenije (Ustave RS), 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) ter 29. člena Zakona o zavodih (ZZ).

Ustanovitelj zavoda Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije bi lahko opisano stanje, ki rezultira v naglici, nepremišljenosti in kršitvi veljavno pravne zakonodaje, presegel na način, da bi v prehodnih določbah akta o ustanovitvi predvidel mandat obeh dosedanjih predstavnikov delavcev v novem svetu zavoda do izpeljave volitev enega predstavnika delavcev. Ob tem opozarjamo na vpeljan standard v dejavnosti kulture, tj. dva predstavnika delavcev v zavodih v dejavnostih kulture. Na tem velja vztrajati.

Pričakujemo, da se boste na naš poziv takoj ustrezno odzvali in ukrepali v skladu z določili zakonodaje, spoštovali sindikalno organiziranost zaposlenih ter njihovo pravico do soupravljanja. V nasprotnem primeru se bomo primorani poslužiti ostalih ustreznih ukrepov.

 

S spoštovanjem,

Irena Porekar Kacafura,  predsednica SK KO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar