Ljubljana, 5. 7. 2019

Zaposleni v formalnem izobraževanju

 

Ob koncu letošnjega šolskega leta so pri Statističnem uradu RS pripravili zbir podatkov o zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah po Sloveniji v šolskem oziroma študijskem letu 2018/19 – takrat je v vrtcih poučevalo 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 18.358 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6.087 profesoric in profesorjev   ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.436 strokovnih delavcev.

V vrtcih nekaj več vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov

V vrtcih je bilo v tem šolskem letu zaposlenih 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov, kar je za 1,8 % več kot v prejšnjem letu. Vzgojiteljic je bilo 97,3 %, vzgojiteljev pa 2,7 %. 6,4 % od vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v zasebnem sektorju.

En vzgojitelj je v povprečju skrbel za 7,8 otrok.

Zastopanost moških med zaposlenimi v izobraževalnih ustanovah je na vsaki naslednji  ravni izobraževanja večja

V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2018/19 zaposlenih 20.900 oseb, od tega 2.684 moških in 18.216 žensk. V primerjavi s preteklim letom  se je skupno število povečalo za 2,6 %; bilo jih je 20.371. Med vsemi zaposlenimi na tej ravni izobraževanja je bilo moških malo manj kot 13 %, med vodstvenimi delavci pa več kot  četrtina.

Število srednješolskih učiteljev se je nekoliko zmanjšalo

Število zaposlenih v srednjih šolah za mladino in odrasle se je v šolskem letu 2018/19 glede na prejšnje leto zmanjšalo za 2,7 %, kar je med drugim posledica upada števila dijakov.

Vseh oseb, zaposlenih v tem šolskem letu na tej stopnji izobraževanja, je bilo 7.250. Od tega  je bilo 6.087 učiteljev (od tega 67 % žensk), 305 vodstvenih delavcev (od tega 56 % žensk ) in 299 svetovalnih delavcev (od tega 93 % žensk). 406 teh oseb je delalo v zasebnih, 6.844 pa v javnih srednjih šolah.  

Moški del strokovnega osebja na terciarni ravni izobraževanja ima v povprečju višjo izobrazbo kot njihove ženske kolegice

V študijskem letu 2018/19 je bilo v ustanovah na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 5.436 strokovnih delavcev, kar je približno pol odstotka več kot v prejšnjem študijskem letu. Moških je bilo nekoliko več (54 %) kot žensk (46 %). Po izobrazbi so bili ne glede na spol večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom strokovnega osebja je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 83 % zaposlenih, med ženskami pa 71 %. Tudi delež starejših od 50 let je bil med moškimi večji (39 %) kot med ženskami (33 %). S krajšim delovnim časom je v ustanovah na tej ravni izobraževanja delalo 11,3 % strokovnega osebja.

Narašča delež strokovnega osebja z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje

Izobrazba zaposlenih v izobraževanju je zakonsko določena, zato je največ oseb z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje zaposlenih na področju terciarnega izobraževanja. Vendar se delež delavcev s tako stopnjo izobrazbe z leti povečuje tudi med zaposlenimi v ustanovah na drugih  ravneh izobraževanja. Na področju predšolske vzgoje se je delež teh v zadnjih treh letih povečal vsako leto za 0,1 odstotne točke, v osnovnih in srednjih šolah pa  za 1 odstotno točko.

 

Zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje

 

 

 

 

 

 

Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, šolsko leto 2018/19

 

 

 

 

 

 

Podrobni podatki o zaposlenih na posameznih ravneh izobraževanja v javnih in zasebnih institucijah po spolu (šolski leti 2017/18 in 2018/19) ter strokovnem osebju na viskošolskih in višješolskih zavodih (akademski leti 2017/18 in 2018/19) so v tabelaričnem prikazu dostopni na spletni strani Statističnega urada RS - klik!