Ljubljana, 20. 2. 2019

Združenje osnovnošolskih ravnateljev poziva h kršitvi KP

sporočilo za medije!

 

ZDRUŽENJE RAVNATELJEV POZIVA H KRŠITVI KOLEKTIVNE POGODBE

Pri napovedi bojkota vpisovanja nadomeščanj v aplikacijo in posledičnem neizplačevanju le-teh učiteljem gre za napoved neposrednega kršenja Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS.

Ljubljana, 20. februarja 2019 – V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ne poznamo celotne vsebine pisma Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, ki naj bi ga slednje v minulih dneh v zvezi z novo ureditvijo delovnega časa učiteljev naslovilo na ministra za izobraževanje, predsednika vlade in predsednika računskega sodišča, zato njihova stališča povzemamo iz prispevka Ravnatelji do sprememb ne bodo vpisovali ur, ki je bil objavljen v časniku Večer, 20. 2. 2019.

Združenje, ki zastopa pomemben del ravnateljic in ravnateljev v osnovnih šolah, v tam objavljeni kritiki nove ureditve delovnega časa ocenjuje, da je sprotno izplačevanje ur nadomeščanj nesmiselno, in predlaga, naj učitelji najprej izpolnijo letni fond ur, šele po koncu šolskega leta pa naj bi jim izplačali morebitne presežke ur zaradi izvajanja nadomeščanja. Dokler aneks kolektivne pogodbe v tem delu ne bo spremenjen, naj ravnatelji nadomeščanj ne bi vpisovali v aplikacijo, posledično pa bo to preprečilo izplačilo nadomeščanj. SVIZ ob tem opozarja, da je predlog o izplačilu nadomeščanj po koncu šolskega leta v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Slednji »letnega fonda ur učne obveze« sploh ne pozna, temveč je z njim opredeljena le tedenska učna obveznost – in tako je urejeno že od leta 1996! Presenetljivo je, da ravnatelji, ki bi morali predpise dobro poznati, s predlogi napeljujejo h kršitvi obstoječe zakonodaje. A če gre v primeru predlaganega izplačila nadomeščanj po izpolnitvi »letnega fonda ur« zgolj za nepoznavanje osnovnih predpisov, gre pri napovedi bojkota vpisovanja nadomeščanj v aplikacijo in posledičnem neizplačevanju le-teh učiteljem za napoved neposrednega kršenja Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. Če bo bojkot uresničen, bodo ravnatelji storili kaznivo dejanje, ki se sankcionira po 196. členu Kazenskega zakonika (kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost). SVIZ prejema številne pobude, naj v primeru, če bi ravnatelji bojkot uresničili, pozove učitelje, naj prenehajo izvajati vsa nadomeščanja, a tega sindikat ne bo storil. Tudi v tem primeru se bo SVIZ držal prepričanja, da mora uveljavljanje interesov zaposlenih v najmanjši možni meri prizadeti otroke in mladostnike, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne zavode. Sindikat je zato sprejel odločitev, da bo zoper ravnatelje, ki bodo kršili kolektivno pogodbo, vložil tožbe. Hkrati od ministra dr. Jerneja Pikala pričakuje, da bo vodstva ravnateljskih združenj opozoril, da ravnatelje pozivajo, naj kršijo veljavne predpise.

Preseneča tudi čudenje predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, Gregorja Pečana, da se knjižničarjem, svetovalnim delavcem, ravnateljem in njihovim pomočnikom nadomeščanj ne izplačuje tako, kot se jih učiteljem. Drugi strokovni delavci, ki niso zaposleni tudi kot učitelji (v deležu), ne nadomeščajo pouka, saj to ni njihova delovna naloga, tj. niso zaposleni za poučevanje. Če so v deležu zaposleni tudi kot učitelji ali imajo določeno delno učno obveznost, lahko nadomeščajo predmet, za katerega so strokovno usposobljeni, in se jim nadomeščanje plača.

Ne drži niti trditev, da o poteku spremljave učinkov nove ureditve delovnega časa na 25 osnovnih in 7 srednjih šolah ni bilo pripravljeno nobeno poročilo. V začetku maja lani (11. 5. 2018) je tedanja šolska ministrica dr. Maja Makovec Brenčič pripravila Poročilo o učinkih ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnem in srednjem šolstvu v okviru spremenjene Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje«, v katerem med drugim piše: »Večina ravnateljev je novo ureditev ocenila kot ustrezno, podprli so vse osnovne novosti, izpostavili so tudi nekatere dileme in nejasnosti glede same implementacije. V mesecu februarju so šole v spremljavi poročale o konkretnih učinkih nove ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnih in srednjih šolah (krajše poročilo ravnateljev je priloga temu poročilu).«

SVIZ v skladu z zapisanim poziva predsednika vlade Marjana Šarca, naj se jasno opredeli do napovedi ravnateljev, da bodo kršili Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS v delu, ki se nanaša na plačilo nadomeščanj, saj gre za veljavni predpis, na katerem je tudi žig Vlade Republike Slovenije.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije